Keh­ra las­teaia teis­tes rüh­ma­des vas­tab õhuk­va­li­teet nor­mi­de­le

710
Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed on ehi­ta­tud 1950nda­tel aas­ta­tel.

Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das re­serv­fon­dist 14 476,26 eu­rot Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia­hoo­ne era­kor­ra­lis­teks re­mon­di­töö­deks ning ehi­tu­seks­per­tii­si ja õhua­na­lüü­si­de te­ge­mi­seks.

Era­kor­ra­li­se re­mon­di põh­jus­tas hal­li­tus. Ku­na hom­mi­ku­ti oli Kii­su­ta­re rüh­ma ruu­mi­des tun­da hal­li­tu­se­le vii­ta­vat lõh­na, la­si las­teaed seal te­ha õhu­kva­li­tee­di ana­lüü­si. Ana­lüü­si tu­le­mus­te põh­jal kee­la­ti rüh­mas las­te ja töö­ta­ja­te vii­bi­mi­ne, see­tõt­tu on lap­sed ala­tes 10. veeb­rua­rist pai­gu­ta­tud üm­ber teis­tes­se rüh­ma­des­se. Paar päe­va hil­jem ha­ka­ti Kii­su­ta­re rüh­ma­ruu­mi­des põ­ran­daid üles võt­ma. Abi­val­la­va­nem Enn Pung üt­les, et põ­ran­da al­la oli jooks­nud sa­de­vett, li­saks lek­kis soo­ja­vee­to­ru, mis oli sa­mu­ti üks süüd­la­ne hal­li­tu­se tek­kes.

„Ilm­selt on seal vee­lek­keid ol­nud ka va­rem, kuid nüüd­se soo­ja tal­ve­ga tu­li see ilm­siks. Va­na ma­ja hä­dad, mis te­ki­vad puu­du­li­ku ven­ti­lat­sioo­ni tõt­tu,“ sõ­nas ta.

Li­saks sel­gus, et sa­ma rüh­ma pe­su­ruu­mi šah­tis oli kat­ki ka ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru. Ehi­tus­me­hed lõh­ku­sid rüh­ma­ruu­mi­de va­nad põ­ran­dad väl­ja, pu­has­ta­sid põ­ran­daa­lu­sed, va­he­ta­sid väl­ja vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rud, rüh­ma­ruu­mi­des teh­ti hal­li­tus­seen­te tõr­je­tööd. Kii­su­ta­re ruu­mid saa­vad uue soo­jus­ta­tud põ­ran­da, mis kae­tak­se li­no­leu­mi­ga.

„Tel­li­si­me ana­lüü­sid ko­gu ma­ja õhuk­va­li­tee­di koh­ta. Teis­tes rüh­ma­ruu­mi­des õhuk­va­li­tee­di­ga prob­lee­mi ei ole. Ai­nu­ke koht, kus on Kii­su­ta­re rüh­ma­ga sar­na­se olu­kor­ra ku­ju­ne­mi­se oht, on metoodikaka­bi­net, kuid prae­gu sel­les vii­bi­mi­ne kee­la­tud ei ole. Kui rüh­ma­ruu­mi­des re­mon­di lõ­pe­ta­me, vaa­ta­me selle ka­bi­ne­ti üle ja sel­gi­ta­me väl­ja, mis seal an­naks ära te­ha, et õhuk­va­li­teet ei hal­ve­neks,“ rää­kis abi­val­la­va­nem.

En­ne re­mon­di al­gust an­ti Kii­su­ta­re rüh­ma 15 lap­se va­ne­ma­te­le tea­da, et rühm on su­le­tud ku­ni kaks kuud. Enn Pung aval­das loo­tust, et nii kaua ei lä­he, lap­sed peak­sid oma rüh­ma ta­ga­si saa­ma va­rem.

Re­serv­fon­dist eral­da­tud ra­ha eest on ka­vas tel­li­da ka Las­te­ta­re ma­ja ehi­tu­seks­per­tiis, et sel­gi­ta­da väl­ja, kas on mõ­tet 1950ndail ehi­ta­tud hoo­ne re­no­vee­ri­da või tu­leks see lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da sel­le ase­mel uus las­teaed. Esial­gu oli ka­vas tel­li­da sel aas­tal Las­te­ta­re hoo­ne re­no­vee­ri­misp­ro­jekt, sel­leks on Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves 80 000 eu­rot, ning järg­mi­sel aas­tal las­teaed re­no­vee­ri­da. Ra­ha kas prae­gu­se las­teaia re­no­vee­ri­mi­seks või lam­mu­ta­mi­seks ja uue ehi­ta­mi­seks on ka­vas taot­le­da oma­va­lit­sus­te­le kuu­lu­va­te hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se toe­tus­meet­mest.

 

Eelmine artikkelNais­ko­du­kaits­ja­te mis­sioo­nist
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la Kau­ni Ko­du kon­kurss