Nais­ko­du­kaits­ja­te mis­sioo­nist

373

„Nais­ko­du­kait­se on loo­mi­sest pea­le ai­da­nud kaa­sa rah­va kait­se­tah­te kas­va­ta­mi­se­le, toe­ta­nud nais­te ühis­kond­lik­ku ak­tiiv­sust ja nen­de sot­siaal­se­te os­kus­te aren­gut. Nais­te­le on an­tud või­ma­lus suu­ren­da­da iseen­da, oma lä­he­das­te ja laie­malt ko­gu rah­va tur­va­li­sust. Nais­ko­du­kait­se on üle-ees­ti­li­ne va­ba­taht­lik nai­si koon­dav or­ga­ni­sat­sioon, mis an­nab oma pa­nu­se rii­gi­kait­ses­se ja ühis­kon­na aren­gus­se osa­le­des Kait­se­lii­du üle­san­ne­te täit­mi­sel, ko­da­ni­ke ha­ri­mi­sel ning isa­maa­lis­te tra­dit­sioo­ni­de hoid­mi­sel,“ nii tut­vus­ta­tak­se nais­ko­du­kait­se ko­du­le­hel.

Te­gu on ko­gu Ees­tit hõl­ma­va suu­ri­ma nai­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­ga, mil­le te­gu­said liik­meid on sa­ge­li nä­ha ka Kuu­sa­lu val­las toi­mu­va­tel üri­tus­tel oma te­ge­vust tut­vus­ta­mas, toit­lus­ta­mas või kor­ral­da­jaid abis­ta­mas. Nüüd on nais­ko­du­kait­se jaos­kond loo­dud Keh­ras. Kel hu­vi lii­tu­da, võt­ke eest­ve­da­ja­te­ga ühen­dust.

Eelmine artikkelRiik soo­vib osa kõr­val­maan­teid an­da oma­va­lit­sus­te­le
Järgmine artikkelKeh­ra las­teaia teis­tes rüh­ma­des vas­tab õhuk­va­li­teet nor­mi­de­le