Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­ne KI­RA MIH­HAI­LO­VA või­tis hai­ku­võist­lu­se Grand Prix´

198
Rah­vus­va­he­li­se kon­kur­si Ees­ti võist­lu­sel Grad Prix´võit­nud KI­RA MIH­HAI­LO­VA.

Lau­päe­val, 5. no­vemb­ril Tal­lin­nas Gaia koo­lis toi­mu­nud Jaa­pa­ni kul­tuu­ri päe­val an­ti üle au­hin­nad 17. kor­da toi­mu­nud maail­ma las­te hai­ku­võist­lu­se Ees­ti või­du­töö­de au­to­ri­te­le. Võist­lu­se 6 Grand Prix´ saa­ja hul­gas oli ka Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kuns­tik­las­si õpi­la­ne Ki­ra Mih­hai­lo­va. Li­saks eri va­nu­se­rüh­ma­des kuue­le peaau­hin­na saa­ja­le pre­mee­ri­ti veel 20 hai­ku ja kuns­ti­töö au­to­rit. Kon­kur­si kor­ral­da­ja, Ja­pan Air­li­nes´i Sih­ta­su­tu­se (JAL) au­hin­na­saa­ja­te hul­gas oli ka Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­ne Ro­za­li­ja Gav­ril­juk. Kok­ku esi­ta­ti Jaa­pa­ni Kul­tuu­ri Kot­ta 869 võist­lus­tööd.

KI­RA MIH­HAI­LO­VA või­du­töö tee­mal „Lin­nad“.

Las­te hai­ku­kon­kur­si tee­ma oli „Lin­nad“. Osa­le­da said lap­sed ja noo­red, kes olid veeb­rua­ri lõ­pu sei­su­ga 15aas­ta­sed või noo­re­mad. Koos kol­mest lü­hi­reast koos­ne­va hai­ku­ga tu­li sa­ma­le le­he­le joo­nis­ta­da või te­ha muus teh­ni­kas kä­sit­si maa­li­tud pilt.

Ki­ra Mih­hai­lo­va ja Ro­za­lia Gav­ril­juk olid tal­vel au­hin­na­tud pil­ti­de ja hai­ku­de te­ge­mi­se ajal 10aas­ta­sed, nüüd on mõ­le­mad 11. Nen­de töö­de ju­hen­da­ja on Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­ja Ok­sa­na Tkat­sen­ko.

RO­ZA­LI­JA GAV­RIL­JU­KI au­hin­na­tud võist­lus­töö.

„Meilt võt­sid kon­kur­sist osa 11 last, kuns­ti­de­koo­li 1. klass ja ka paar va­ne­mat last. Al­gu­ses nad joo­nis­ta­sid või maa­li­sid nii, na­gu nad ise lin­na­tee­mat näe­vad või mõis­ta­vad. Hil­jem vaa­ta­si­me pil­te ja aru­ta­si­me, kui­das saab maa­li­tut luu­le­vor­mis eda­si an­da. Kõik hai­kud ja pil­did saat­si­me võist­lu­se­le,“ rää­kis Ok­sa­na Tkat­sen­ko.

Ki­ra Mih­hai­lo­va ak­rüül­vär­vi­de­ga maa­li­tud pil­dil on ku­ju­ta­tud öi­seid tu­le­des tor­ne, lin­na val­gus­ta­vad jaa­pa­ni la­ter­nad. Pil­di­le on kir­ju­ta­tud hai­ku: „Öö on käes/mu mõt­ted na­gu val­gus/ei ma­ga“. Ro­za­li­ja Gav­ril­ju­ki ak­va­rel­li­maa­lil on ku­ju­ta­tud va­nu lin­na­müü­re ning nen­de va­hel len­da­mas kaks lin­du. Pil­di juu­res on hai­ku „Vaa­ta üm­ber/lin­nud ja lin­nad/ on koos har­moo­nias“.

„Need kaks tööd olid tões­ti vä­ga head, kuid mi­na olen kõi­gi kon­kur­si­le saa­de­tud töö­de­ga vä­ga ra­hul. Igal lap­sel on oma käe­ki­ri, os­kus pil­ti vaa­del­da, sel­lest aru saa­da. Kõik nad olid vä­ga tub­lid, veel mi­tu tööd olid au­hin­na­vää­ri­li­sed. Us­ku­sin, et meie kuns­tiõ­pi­la­sed või­vad või­ta, kõi­ge roh­kem oo­ta­sin­gi se­da Ki­ralt, te­ma töö tun­dus kõi­ge roh­kem Jaa­pa­ni stii­lis,“ lau­sus Ok­sa­na Tkat­sen­ko.

Õpe­ta­ja li­sas, et kon­kurs­si­del osa­le­mi­ne on ala­ti ka­su­lik, ai­tab õpi­las­te aren­gu­le kaa­sa, an­nab nei­le või­ma­lu­se vei­di tei­si­ti mõel­da.

Võist­lus­töid hin­na­nud žüriis­se kuu­lu­sid tõl­ki­ja An­na-Mag­da­lee­na Kang­ro, Tal­lin­na Üli­koo­li Jaa­pa­ni uu­rin­gu­te dot­sent Ala­ri Al­lik, tõl­ki­ja Maar­ja Jaa­nits, Tar­tu Üli­koo­li õp­pe­jõud, kir­jan­dus­tead­la­ne Kai­ri Jets, Jaa­pa­nist pä­rit tant­suõ­pe­ta­ja Shion Yo­koo-Rut­tas ja las­te­kir­ja­nik Kät­lin Vai­no­la.

Va­lik Ees­ti võist­lu­se või­du­töid aval­da­ti aja­kir­jas Hea Laps. Ka Ki­ra Mih­hai­lo­va pilt oli aja­kir­jas. Pa­ri­mad võist­lus­tööd ko­gu maail­mast aval­da­tak­se kon­kur­si ko­gu­mi­kus „Hai­ku By World Child­ren vol 17“, neid ha­ka­tak­se näi­ta­ma Ja­pan Air­li­nes´i rah­vus­va­he­lis­te len­du­de mee­le­la­hu­tusp­rog­ram­mi­des Boeing 747 len­nu­ki­tes.

Eelmine artikkelHol­ly­woo­di fil­mi­võ­te­tel sä­rab Pä­ris­peal öö­si­ti kunst­lik kuu
Järgmine artikkelScan­di­nor ra­jab Kuu­sal­lu pui­du­töös­tus­lin­na­ku