Keh­ra koo­li en­di­ne õpe­ta­ja UKU PRAKS pa­kub dis­tant­sõp­pe ajal abi

598
En­di­ne õpe­ta­ja UKU PRAKS te­gi ko­duõp­pel õpi­las­te ja nen­de va­ne­ma­te abis­ta­mi­seks Fa­ce­boo­ki gru­pi ning lööb kaa­sa ka Keh­ra koo­li õh­tua­bi pro­jek­tis.

En­di­ne bio­loo­giaõ­pe­ta­ja lõi abi­va­ja­ja­te abis­ta­mi­seks Fa­ce­boo­ki-gru­pi „Uku kooliabi“.

Paar nä­da­lat ta­ga­si an­dis Keh­ra güm­naa­siu­mi en­di­ne õpe­ta­ja, prae­gu pen­sio­ni­põl­ve pi­dav Uku Praks Keh­ra ela­ni­ke Fa­ce­boo­ki gru­pis tea­da, et on val­mis abi­va­ja­jaid kau­gõp­pe ajal koo­li­töö­des ai­ta­ma.

Uku Prak­si pos­ti­tu­se mär­kis meel­di­vaks üle 220 ini­me­se ning te­ma al­ga­tus lei­dis pal­ju toe­tust ja kii­du­sõ­nu. Sel­lest ajen­da­tu­na te­gi en­di­ne õpe­ta­ja Fa­ce­boo­ki gru­pi „Uku koo­li-
a­bi“. Sel­le tut­vus­tu­ses kir­ju­tab: „Grupp on mõel­dud abiks õpi­las­te­le koo­li­bio­loo­gia ja loo­du­sõ­pe­tu­se ai­nes. Ol­nud 30 aas­tat loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja, ot­sus­ta­sin pak­ku­da tu­ge prae­gu­sel kee­ru­li­sel ajal ko­duõp­pel ole­va­te­le õpi­las­te­le.“

Uku Praks rää­kis, et ae­ga tal on, sest tu­leb ol­la iso­lat­sioo­nis, rei­si­ma min­na ei saa ja ku­sa­gi­le väl­ja ei ki­pu: „See­tõt­tu mõt­le­sin, et kui olen eluaeg õpe­ta­ja­tööd tei­nud, mis ma nii­sa­ma jõu­de is­tun, kui on või­ma­lus ke­da­gi ai­da­ta. Õpe­ta­ja­tel on prae­gu na­gu­nii vä­ga suur koor­mus. Kui õpe­ta­jal on mi­tu klas­si, igas 20 õpi­last, siis on dis­tant­silt igaü­he­ni jõu­da üs­na kee­ru­li­ne,“ ju­tus­tas ta.

Gru­pi­ga on se­ni lii­tu­nud 33 ini­mest, kõik nad on lap­se­va­ne­mad: „Ena­mik mi­nu en­di­sed õpi­la­sed. Tu­lid gru­pi liik­meks, üt­le­sid ai­täh, et sel­le või­ma­lu­se lõin ning et kui abi va­ja, siis kü­si­vad. Lap­se­va­ne­ma jaoks võib ol­la tee­ma­sid, mi­da nad ise ei os­ka lap­se­le sel­gi­ta­da, eri­ti koo­li bio­loo­gias. Se­ni po­le nad veel abi kü­si­nud, pais­tab, et on saa­nud ise hak­ka­ma.“

Ta loo­dab, et lap­se­va­ne­ma­te­le an­nab tu­ge ja kind­lust ka tead­mi­ne, et kui oma las­te ju­hen­da­mi­se­ga hät­ta jää­vad, on koht, kust saab kü­si­da.

Prae­gu on „Uku koo­lia­bi“ gru­pis vaid Keh­ra ini­me­sed, kuid Uku Praks ütleb, et on val­mis nõuan­deid ja­ga­ma ka teis­te­le õpi­las­te­le-va­ne­ma­te­le, kel te­kib neis ai­ne­tes kü­si­mu­si: „Võin an­da sel­gi­tu­si põ­hi­koo­li loo­du­sõ­pe­tu­ses ning bio­loo­gias õpi­las­te­le ku­ni güm­naa­siu­miast­me lõ­pu­ni. Kes abi va­jab, ot­si­gu grupp Fa­ce­boo­kist üles ja ha­ka­ku liik­meks.“

Kü­si­mu­sed või tee­mad, mil­les abi soo­vi­tak­se, saab jät­ta grup­pi kom­men­taa­ri­des­se või kir­ju­ta­da Uku Prak­si­le Fa­ce­boo­ki pri­vaat­kir­ja­na: „Vas­tan kir­ja­li­kult, va­ja­du­sel on või­ma­lus te­ha ka vi­deo­kõ­ne.“

Keh­ra güm­naa­sium avab õh­tua­bi
Vei­di hil­jem, kui Uku Praks oli oma koo­lia­bi-gru­pi ava­nud, he­lis­tas tal­le Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal, an­dis tea­da, et koo­lil on ka sar­na­ne asi plaa­nis ja kü­sis, kas Uku Praks on val­mis osa­le­ma. En­di­ne õpe­ta­ja oli nõus.

Keh­ra kool aval­das ka ko­du­le­hel üles­kut­se, mil­les kut­su­ti kogukonnaliikmeid appi õpi­la­si ja lap­se­va­ne­maid ko­roo­na a­jal toe­ta­ma. Di­rek­tor tea­tas, et kui mõ­ne­le õpi­la­se­le so­bib dis­tant­sõ­pe ideaal­selt, siis tei­sed saa­vad hak­ka­ma, kuid kol­man­da­te­le ei pas­si see kui­da­gi. See­pärast ot­sus­tas kool pak­ku­da õpi­las­te­le või lap­se­va­ne­ma­le tu­ge tek­ki­nud prob­lee­mi­de­ga toi­me­tu­le­kuks.

„Õpe­ta­jad on koo­li­päe­va jook­sul iga­ti val­mis ai­ta­ma ja suu­na­ma, et koo­li­töö­de­ga hak­ka­ma saa­da, aga ka neil on li­miit – oma pe­re ja ko­du­sed te­ge­mi­sed va­ja­vad sa­mu­ti hoolt,“ sel­gi­tas Kai­do Krein­taal.

Ta palus appi neid, kes ar­va­vad, et suu­da­vad õpi­la­si või lap­se­va­ne­maid oma elu­ko­ge­mu­se ja ha­ri­du­se­ga toe­ta­da, ja on val­mis se­da te­ge­ma õh­tu­ti kel­la 17-19. Kü­si­mus, kus nen­de abi va­ja­tak­se, võib ol­la kui­das la­hen­da­da konk­reet­ne ko­du­ne üle­san­ne, kui­das pla­nee­ri­da nä­da­la töö­ka­va, kui­das abis­ta­da last dis­tant­sõp­pes.

Di­rek­to­ri sõ­nul ei ole üles­kut­se­le rea­gee­ri­jaid olnud pal­ju, kuid pak­ku­mi­ne on jõus. Li­saks Uku Prak­si­le on ju­ba prae­gu val­mis Teamsi vahendusel nõu and­ma ta­lu­pi­da­ja ja õpe­ta­ja Ka­ja Piir­feldt, abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja, Keh­ra koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ka­ja Sa­ra­puu ning di­rek­tor Kai­do Krein­taal.

Kes nõu või abi va­jab, neil ai­tab koo­li in­fo­sek­re­tär luua Team­si ühen­du­se.

„Mõ­ni­kord on konk­reet­sest abist ise­gi täht­sam mo­raal­ne tu­gi – tean, et ku­sa­gil on kee­gi, kes mind va­ja­du­sel ai­tab,“ mär­kis koo­li­juht.

Eelmine artikkelAni­ja val­la toe­tus mees­koo­ri­le
Järgmine artikkelSYN­LA­BI buss Keh­ras taas 1. ap­ril­lil