Keh­ra Kon­sum laie­neb

423
Coo­pi Keh­ra Kon­su­mi kaup­lus. Foto Lilja Piibeleht-Tarassov

Möö­du­nud nel­ja­päe­vast, 30. sep­temb­rist on Coo­pi Keh­ra Kon­su­mi kaup­lus mit­me kuu pik­ku­seks re­mon­diks su­le­tud.

Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu hal­dus­ju­hi Jü­ri Kim­meli sõ­nul te­hak­se müü­gi­saa­l lao­pin­na ar­velt kol­man­di­ku võr­ra suu­re­maks, se­ni­se 600 ruut­meet­ri ase­mel on müü­gi­saa­lis pä­rast re­mon­ti 1000 ruut­meet­rit põ­ran­da­pin­da.

„See või­mal­dab suu­ren­da­da kau­baar­tik­leid. Uu­de os­sa pan­nak­se ah­jud ja soo­ja val­mis­toi­du lett. Ko­gu müü­gi­saa­li tu­leb täies­ti uus teh­no­loo­gia, ka nu­ti­kas­sad, mi­da Keh­ra poes prae­gu ei ole. Kaks tee­nin­da­ja­ga kas­sat jää­vad samuti al­les.“

Kui min­geid tõr­keid ei tu­le, ava­tak­se uue­ne­nud kaup­lus en­ne jõu­lu­pü­hi. Laien­du­se­ga seo­ses on plaanis sin­na juur­de võt­ta 3-4 uut töö­ta­jat.

Jü­ri Kim­mel rää­kis, et HTÜ Keh­ra kaup­lu­se­hoo­nes lil­le­poe­le ja king­se­pa­töö­ko­ja­le ren­di­tud pin­da­del teh­ti re­mon­ti su­vel, sin­na pan­di ka kaa­saeg­sed vee- ja küt­te­süs­tee­mid. Ko­gu hoo­ne vä­lis­fas­saa­di on ka­vas uuen­da­da tu­le­val su­vel: „Sel­leks tu­leb te­ha pro­jekt ja võt­ta ehi­tus­lu­ba. Kuid kõi­ge­pealt tee­me ilm­selt ar­hi­tek­tuu­ri­li­se nä­ge­mu­se, mil­li­ne võiks kaup­lu­se fas­saad ol­la.“