Esmas­päe­val al­gab va­li­mis­nä­dal

287
Raasiku vallasekretär GUNNAR NUUMA.

Raa­si­ku val­la­sek­re­tär GUN­NAR NUU­MA, mil­li­sed muu­tu­sed on va­li­ja jaoks tä­na­vus­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel võr­rel­des va­ra­se­ma­te­ga?
„Eri­ne­valt va­ra­se­ma­test kor­da­dest on sel aas­tal nüüd nii-öel­da va­li­mis­nä­dal, mis al­gab es­mas­päe­val, 11. ok­toob­ril ja lõ­peb pü­ha­päe­val, 17. ok­toob­ril. Esi­me­sel kuuel päe­val saab eel­hää­le­ta­da, nii jaos­kon­da­des kui elekt­roo­ni­li­selt. Pü­ha­päe­val on hää­le­ta­mi­ne vaid jaos­kon­da­des.

Es­mas­päe­vast nel­ja­päe­va­ni saab eel­hää­le­ta­da igas ring­kon­nas vä­he­malt ühes jaos­kon­nas. Üks ring­kond on si­su­li­selt üks oma­va­lit­sus, neid on mi­tu vaid Tal­lin­nas ja Peip­siää­re val­las. Kõik tei­sed oma­va­lit­su­sed moo­dus­ta­vad oma pii­res ühe ring­kon­na. See tä­hen­dab, et neis kõi­gis peab eel­hää­le­ta­mi­se ajal ole­ma lah­ti üks jaos­kond. Raa­si­ku val­las on siis ava­tud Aru­kü­la jaos­kond, Ani­ja val­las Keh­ra jaos­kond, Kuu­sa­lu val­las Kuu­sa­lu jaos­kond. Lok­sal on jaos­kond ava­tud ko­gu nä­da­la, teis­te piir­kon­da­de va­li­jad saa­vad seal hää­le­ta­da sa­mu­ti ku­ni nel­ja­päe­va­ni. Nel­ja päe­va jook­sul või­vad neis jaos­kon­da­des hää­le­ta­da nii oma val­la kui ka üks­kõik, mil­li­se Ees­ti tei­se oma­va­lit­su­se ela­ni­kud. Sa­ma­moo­di võib Raa­si­ku val­la ela­nik eel­hää­le­ta­da nä­da­la esi­me­sel nel­jal päe­val kas või Saa­re­maal seal­ses va­li­mis­ring­kon­nas ava­tud jaos­kon­nas.

Elekt­roo­ni­li­ne ehk e-hää­le­ta­mi­ne lõ­peb lau­päe­va õh­tul kell 20. Ku­ni sel­le aja­ni on või­ma­lik ju­ba an­tud häält kas või mi­tu kor­da muu­ta. Sa­mu­ti võib ju­ba e-hää­le and­nud ini­me­ne min­na jaos­kon­da ja hää­le­ta­da pa­ber­se­de­li­ga. Siis on see lõp­lik ja enam muu­ta ei saa. Jaos­kon­nas te­hak­se va­li­ja­te ni­me­kir­ja mär­ge, et isik on hää­le­ta­nud ning kui ta on and­nud hää­le nii elekt­roo­ni­li­selt kui pa­be­ril, loe­tak­se se­de­lil häält.“

Kui­das toi­mub hää­le­ta­mi­ne eel­hää­le­ta­mi­se ka­hel vii­ma­sel päe­val ning va­li­mis­te­päe­val? Ani­ja ja Raa­si­ku val­las on siis ava­tud kõik jaos­kon­nad, aga Kuu­sa­lu val­las on Kuu­sa­lu jaos­kond ava­tud kõi­gil päe­va­del, tei­ne jaos­kond ree­del Lee­sil, lau­päe­val Kol­gas, pü­ha­päe­val Kol­ga­kü­las.
„Ree­del ja lau­päe­val on ring­kon­da­des ehk val­da­des-lin­na­des eel­hää­le­ta­mi­seks ava­tud kõik va­li­mis­jaos­kon­nad, kuid siis saa­vad seal hää­le­ta­da vaid oma ring­kon­na ela­ni­kud, sa­mu­ti na­gu pü­ha­päe­val. Ehk siis nä­da­la kol­mel vii­ma­sel päe­val saab pa­ber­se­de­li­ga hää­le­ta­da vaid elu­ko­ha­järg­ses oma­va­lit­su­ses. Kuid olu­li­ne eri­ne­vus on, et enam ei ole ring­kon­na pii­res jao­tu­si, hää­le­ta­da saab üks­kõik, mil­li­ses oma val­la va­li­mis­jaos­kon­nas – Aru­kü­la ela­nik võib hää­le­ta­da ka Raa­si­kul ja vas­tu­pi­di, sa­mu­ti saa­vad ka naa­ber­oma­va­lit­sus­te ela­ni­kud hää­le­ta­da oma val­las või lin­nas üks­kõik, mil­li­ses jaos­kon­nas. Va­li­ja­te ni­me­kir­jad on nüüd elekt­roo­ni­li­sed, kõik jaos­kon­nad saa­vad ar­vu­tid, kus on need ni­me­kir­jad ole­mas, ini­me­ne lei­tak­se sealt isi­ku­koo­di jär­gi. Va­li­ma tul­les peab siis­ki kaa­sas ole­ma pil­di­ga do­ku­ment.

Va­li­ja­te ni­me­kir­jad läk­sid luk­ku 17. sep­temb­ril. See tä­hen­dab, et va­li­da saab sel­les oma­va­lit­su­ses kan­di­dee­ri­jaid, ku­hu oli va­li­ja elu­koht re­gist­ree­ri­tud 17. sep­temb­ril.“

Mil­lal saab va­li­mis­kas­ti ko­ju tel­li­da?
„Kui se­ni on ko­dus saa­nud hää­le­ta­da ai­nult va­li­mis­te päe­val, siis nüüd on ka se­da pi­ken­da­tud kol­me­le päe­va­le, kes­tab ree­dest pü­ha­päe­va­ni. Taot­lu­si ko­dus hää­le­ta­mi­seks saab esi­ta­da val­la- või lin­na­va­lit­su­se­le ju­ba en­ne va­li­mis­nä­da­la al­gust, ala­tes 11. ok­toob­rist ka jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni­de­le. Taot­lu­se esi­ta­mi­se vii­ma­ne aeg on va­li­mis­päe­val kell 14. Igaü­he­ga le­pi­tak­se kok­ku, mis päe­val ta soo­vib ko­dus hää­le­ta­da, sel­le põh­jal pan­nak­se pai­ka lo­gis­ti­ka, mil­lal ku­hu piir­kon­da va­li­mis­jaos­kon­na töö­ta­jad va­li­mis­kas­ti­ga sõi­da­vad. Soo­vi ko­dus hää­le­ta­da peab põh­jen­da­ma, liht­salt see, et väl­jas sa­jab, ei ole põh­jen­dus. Ena­mas­ti min­nak­se va­li­mis­kas­ti­ga lii­ku­mis­ras­kus­te­ga ja teis­te ter­vi­sep­rob­lee­mi­de­ga ini­mes­te juur­de.“

Es­ma­kord­selt on va­li­mis­kam­paa­nia nüüd lu­ba­tud ka va­li­mis­päe­val.
„Jah, agi­tat­sioo­ni võib te­ha, kuid mit­te hää­le­tus­ruu­mis. See võib tä­hen­da­da, et va­li­mis­jaos­kon­da tu­led na­gu lä­bi ka­da­li­pu, kus kee­gi hüüab mi­da­gi kõr­va, tei­ne to­pib rek­laa­mi tas­kus­se.

Ma ei mä­le­ta, et meil oleks vii­mas­tel kor­da­del va­li­mis­te koh­ta esi­ta­tud kae­bu­si või olek­si­me tu­vas­ta­nud min­geid rik­ku­mi­si või olek­si­me pi­da­nud kut­su­ma po­lit­sei, ku­na jaos­kon­na­ko­mis­jon ei saa oma jõu­du­de­ga hak­ka­ma. Nüüd võib küll po­lit­sei saa­da roh­kem tööd kui ta­va­li­selt. Ruu­mid, kus jaos­kon­nad töö­ta­vad, on vä­ga eri­ne­vad ja hää­le­tus­ruu­mi võib ol­la kee­ru­li­ne pii­rit­le­da. Näi­teks Tal­lin­nas on jaos­kon­nad kau­ban­dus­kes­ku­ses, vaid va­he­sein­te­ga eral­da­tud ning kui sel­le kõr­val val­ju­hääl­selt va­li­mis­rek­laa­mi te­ha, kos­tub see ju ka hää­le­tus­ruu­mi.“

Eelmine artikkelKeh­ra Kon­sum laie­neb
Järgmine artikkelKÜSITLUS: Mil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?