Kehra kandi vetesse viidi taas 4000 kohamaimu

19
Kalamaimude vette laskmine Aavojal. Kuvatõmmis Valgusmeedia videost.

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 24. ok­toob­ril jõud­sid Här­ja­nur­me ka­la­ta­lust Keh­ra ve­tes­se 4000 üheaas­tast ko­ha­mai­mu – 1900 las­ti Kau­nis­saa­re vee­hoid­las­se, 1000 Jä­ga­la jõk­ke Keh­ras ning 1100 Aa­vo­ja vee­hoid­las­se.

Kaks aas­tat ta­ga­si las­ti MTÜ Keh­ra Kan­di Ka­la­va­rud al­ga­tu­sel Kau­nis­saa­re ja Aa­vo­ja vee­hoid­las­se ning Jä­ga­la jõe Kau­nis­saa­re vee­hoid­la ja te­ha­se tam­mi va­he­li­se­le lõi­gu­le esi­me­sed 4000 ko­ha­mai­mu. Et­te­võt­mi­se eest­ve­da­ja oli MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ko Tep­pan, kes roh­kem kui küm­me aas­tat ta­ga­si oli koos sõp­ra­de­ga uu­ri­nud, kui­das saaks ko­du­kan­di vee­ko­gu­sid ri­kas­ta­da uue rööv­ka­la lii­gi­ga, mis ai­taks vä­hen­da­da le­pis­ka­la­de po­pu­lat­sioo­ni ja mi­da edas­pi­di püü­da. Too­kord jõu­ti jä­rel­du­se­le, et see on lii­ga kal­lis. Üle kahe aas­ta ta­ga­si loo­di MTÜ, kaa­sa­ti piir­kon­na tei­si ho­bi­ka­la­me­hi ning et­te­võt­jaid. Ka­la­mai­mu­de ost­mi­seks va­ja­lik ra­ha saa­di kok­ku, kesk­kon­naa­met an­dis loa ja esi­me­ne asus­ta­mi­ne sai teh­tud.

Tei­ne ko­gus kalamai­me jõu­dis Keh­ra kan­ti möö­du­nud nä­da­lal. „Need läk­sid maks­ma 4118 eu­rot. Osa ra­ha oli meil eel­mi­sest aas­tast, kuid pi­di­me veel juur­de ko­gu­ma. Toe­ta­sid Tal­lin­na Ve­si, Ani­ja vald, OÜ Lead­pau ning um­bes 40 erai­si­kut,“ sõ­nas Mar­ko Tep­pan.

Ta pi­das su­vel Keh­ra koh­vi­ku­te­päe­val ka­la­koh­vi­kut, mil­le tu­lust osa an­dis MTÜ­le ko­ha­mai­mu­de ost­mi­seks. Ran­do Pung, kes on sa­mu­ti MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge, toe­tas et­te­võt­mist oma­teh­tud kä­si­töö­lan­ti­de müü­gist saa­dud tu­lu­ga.

Kaks aas­tat ta­ga­si asus­ta­tud 6-7sen­ti­meet­ri­sed ko­ha­mai­mud on kol­mel kor­ral sat­tu­nud Kau­nis­saa­res ka­la­mees­te õn­ge ot­sa. Prae­gu on nad püüd­mi­seks veel lii­ga väi­ke­sed, um­bes 25 sen­ti­meet­rit pi­kad, kuid nen­de nä­ge­mi­ne kin­ni­tab, et ko­ha on Keh­ra kan­dis ko­ha­ne­nud ja pü­sib: „Kui pal­ju se­da on, on isea­si. Kind­las­ti teeb loo­dus oma töö ja või­bol­la ka väi­ke­sed rööv­püüd­jad, aga täh­tis on, et ko­ha on siin jää­nud el­lu, kas­vab ega lä­he ära.“

Ko­ha alam­mõõt on 46 sen­ti­meet­rit, sel­li­se kas­vu peaks saa­vu­ta­ma um­bes viieaas­ta­selt.

Keh­ra har­ras­tus­ka­la­mees­tel on ka­vas ko­ha­mai­me oma kan­di ve­tes­se asus­ta­da viis kor­da. Mar­ko Tep­pan usub, et siis võiks ko­ha ol­la seal pü­si­valt: „Kui mõ­nel aas­tal vä­ga häs­ti ei õn­nes­tu, ka­lu jääb el­lu vä­he või ei jää üld­se, siis viie asus­ta­mi­se­ga peaks küll suut­ma po­pu­lat­sioo­ni ga­ran­tee­ri­da.“

Eelmine artikkelRiik toetab kiire internetiühenduse ehitamiseks Soo­rinna, Kasispea ja Voose külaseltse
Järgmine artikkelKuusalu vallas kehtib 2019. aasta maamaksumäärus