Keh­ra ela­ni­ke pe­tit­sioo­ni­le ro­hea­la kait­seks an­ti 185 all­kir­ja

508
Põrgupõhja elanikud KATRE MÄEORG ja LIINA VEERBAUM ei soovi, et nende kodutänava äärest algav kõrghaljastusega metsatukk ehitatakse elamuid täis.

Sõ­nu­mi­too­jas il­mus 5. mail Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­na-o­sa ela­ni­ke pe­tit­sioon, mil­les ol­lak­se vas­tu, et nende ko­du­lä­he­da­ne met­sa­tukk, kus ke­va­de­ti käib vil­gas lin­du­de te­ge­vus ning kus on toi­me­ta­mas näh­tud ka kit­si ja re­ba­seid, muu­de­tak­se kin­nis­va­raa­ren­du­seks. Pe­tit­sioo­ni­le al­la kir­ju­ta­nud an­na­vad tea­da, et on koos­töös Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga val­mis maaük­sust kor­ras­ta­ma ja säi­li­ta­ma park­met­sa­na, kus oleks öko­süs­tee­mil hea elut­se­da ja Keh­ra lin­na ela­ni­kel ja­lu­ta­da.

All­kir­ja­de ko­gu­mi­se al­ga­ta­sid Põr­gu­põh­ja ela­ni­kud Lii­na Veer­baum ja Kat­re Mäeorg. Met­sa­tukk, mil­le säi­li­ta­mi­se eest võit­le­ma hak­ka­sid, on nen­de ko­du­tä­na­va vas­tas, Põr­gu­põh­ja ää­rea­lal asuv Mul­la tä­nav 6 maaük­sus. See kuu­lub Ani­ja val­la­le ning 2. märt­sil al­ga­tas val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu sin­na li­gi­kau­du 15 ela­muk­run­di te­ge­mi­seks. Val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list In­ga Vai­nu sel­gi­tas 24. märt­si Sõ­nu­mi­too­jas, et Ani­ja val­las on nõud­lus lin­nas asu­va­te­le ela­muk­run­ti­de­le, mil­le juu­res olek­sid kõ­va­kat­te­ga teed ja tä­na­va­val­gus­tus ning Mul­la tä­nav 6 maaük­sus on ai­nu­ke sel­li­ne koht, kus tee ja tras­sid lä­he­dal. Ja­kob­so­ni, Mul­la, Põh­ja ja Väl­ja tä­na­va­ga piir­nev ala on li­gi­ 3,5 hek­ta­rit suur, seal on pea­mi­selt kõrg­hal­jas­tus. Val­laar­hi­tekt kin­ni­tas aja­le­hes, et la­ge­raiet ei tu­le, kuid ehi­ta­mi­seks on krun­ti­de ost­jail va­ja osa puid lan­ge­ta­da.

Lii­na Veer­baum ja Kat­re Mäeorg ei ole nõus, et oma­va­lit­sus soo­vib ela­mua­ren­du­seks oh­ver­da­da Põr­gu­põh­ja ela­ni­ke­le olu­li­se met­sa, kui Keh­ras on aren­da­ja­tel pak­ku­da pii­sa­valt ela­muk­run­te, kuid hu­vi nen­de vas­tu lei­ge. Nad koos­ta­sid pe­tit­sioo­ni ja hak­ka­sid lin­nao­sas käi­ma ma­jast maj­ja, et ini­mes­te­le val­la­va­lit­su­se plaa­ni tut­vus­ta­da ning kü­si­da toe­tu­sall­kir­ju pöör­du­mi­se­le aren­du­se vas­tu. Viie õh­tu­ga jõud­sid käia Põr­gu­põh­ja kõi­ki­des ela­mu­tes.

„Val­dav osa ela­ni­kest and­sid all­kir­ja, ük­si­kud keel­du­sid, mõ­ne ma­ja rah­va­ga ei õn­nes­tu­nud koh­tu­da, ku­na käi­vad seal vaid su­vi­ta­mas,“ sõ­nas Lii­na Veer­baum.

Põr­gu­põh­jast ko­gu­ti pe­tit­sioo­ni­le 128 all­kir­ja. Pe­tit­sioo­ni toe­ta­mi­sest keel­du­ti 10 ma­ja­pi­da­mi­ses.

„Ela­ni­kud on ro­hea­la säi­li­ta­mi­se poolt ning pool­da­vad ideed ku­jun­da­da Mul­la 6 maaük­su­sest kau­nis park­mets,“ kinnitas Kat­re Mäeorg.

Lii­na Veer­baum li­sas: „Mõ­ni, kes all­kir­ja ei and­nud, üt­les, et on ka ise hu­vi­ta­tud krun­di ost­mi­sest. Kü­si­ti veel, kas me ei ta­ha, et ko­gu­kond kas­vab. Aga kü­si­mus ei ole sel­les, et mei­le ei meel­diks naab­rid, vaid kas on va­ja kao­ta­da ro­hea­la mõ­ne­de­le ini­mes­te­le ela­muk­run­di pak­ku­mi­seks. Meie ar­va­tes po­le mõist­lik te­ha suur in­ves­tee­ring ja lõh­ku­da kesk­kon­da. Val­la ees­märk võib ju ol­la saa­da uu­si ela­nik­ke, aga mis­ki ei an­na ga­ran­tiid, et nad re­gist­ree­rik­sid end meie val­da.“

Pe­tit­sioo­ni toe­ta­ja­telt said al­ga­ta­jad ka et­te­pa­ne­kuid, mis sel­les met­sa­tu­kas võiks ol­la ma­dal­seik­lus­park las­te­le ning pin­gid, kus ja­lu­ta­jad saak­sid jal­ga pu­ha­ta ja lin­nu­lau­lu nau­ti­da. Soovitatakse muu­ta met­saa­lu­ne suur­te maa­ki­vi­de­ga põ­ne­va­maks, ki­vi­de va­he­le te­ha mõ­ned puu­ku­jud.

Need mõt­ted koos pe­tit­sioo­ni­ga, millel 128 all­kir­ja, vii­di nel­ja­päe­val val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le.

„Te­gut­se­si­me kii­res­ti, ar­va­si­me, et pla­nee­rin­gut ei ole veel jõu­tud tel­li­da. Ku­na sel­le­ga kaas­ne­vad ku­lu­tu­sed, loot­si­me, et Põr­gu­põh­ja ela­ni­ke ta­het ar­ves­ta­des ka­su­ta­tak­se see ra­ha mil­le­gi muu jaoks. Kuid sel­gus, et val­la­va­lit­su­sel on pla­nee­ri­ja ju­ba va­li­tud. Pak­ku­si­me siis ühe komp­ro­mis­si­na, et krun­did te­hak­se vaid sin­na, kus po­le loo­dus­lik­ku kesk­kon­da – Mul­la tä­na­va ää­res on võ­sas­tu­nud ala, mil­lest po­le kel­lel­gi kah­ju. Seal aga ta­ris­tu puu­dub, on va­ja ve­da­da tras­se,“ lau­sus Lii­na Veer­baum.

Es­mas­päe­va sü­daööl lõp­pes toe­tu­sall­kir­ja­de and­mi­se või­ma­lus ka in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas rah­vaal­ga­tus.ee, seal all­kir­jas­ta­sid pe­tit­sioo­ni 57 ini­mest.

Val­la­va­nem: leia­me so­bi­va la­hen­du­se
Ani­ja val­la­va­ne­ma Rii­vo Noo­re sõ­nul on Mul­la tä­nav 6 maaük­su­se de­tailp­la­nee­ri­mi­ne ala­nud, pla­nee­ri­ja­ga le­ping sõl­mi­tud, käi­vad mõõt­mi­sed geoa­lu­se te­ge­mi­seks.

„Aga mul on vä­ga hea meel, et nais­te­rah­vad tu­lid mi­nu juur­de ja aval­da­sid oma ar­va­must. Ma ei ole kind­las­ti se­da meelt, et vas­tu­sei­su tõt­tu peak­si­me pla­nee­ri­ja­ga le­pin­gu lõ­pe­ta­ma ning ela­muk­run­ti­de ka­van­da­mi­sest loo­bu­ma. Nüüd saa­me ju­ba pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel võt­ta ar­ves­se ko­ha­li­ke ela­ni­ke soo­ve. Tei­salt pea­me läh­tu­ma ka val­la ül­dis­test hu­vi­dest ja ees­mär­gist. Tut­vus­ta­sin ela­muk­run­ti­de mõ­tet vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des, sel­le­le vas­tu­sei­su ei ol­nud, pi­gem öel­di, et kind­las­ti tu­leb aren­da­da,“ rää­kis val­la­va­nem.

Ta pak­kus koh­tu­mi­sel pe­tit­sioo­ni al­ga­ta­ja­te­ga, et val­la­va­lit­sus tel­lib pla­nee­ri­jalt es­malt kolm-ne­li eri va­rian­ti, kui pal­ju ja kui­das krun­te Mul­la tä­na­va kin­nis­tu­le võiks pai­gu­ta­da nii, et sin­na jääks ka met­sa ja hal­jas­tust: „Meil ei ole plaa­ni ko­gu maa­tükk sa­jap­rot­sen­di­li­selt täis ehi­ta­da, et sin­na ei jääks üh­te­gi puud. Samas pea­me ar­ves­ta­ma nii loo­dus­lik­ku kui ma­jan­dus­lik­ku as­pek­ti. Ei ole ots­tar­be­kas ka­van­da­da vaid paa­ri krun­ti, kui nen­de­ni on va­ja ve­da­da mi­tu­sa­da meet­rit kom­mu­ni­kat­sioo­ne.“

Mul­la tä­na­va de­tailp­la­nee­rin­gut koos­tab OÜ Klo­toid. Rii­vo Noor mär­kis, et de­tailp­la­nee­rin­gu te­ge­mi­ne on aas­ta­pik­ku­ne prot­sess ning ole­tas, et esi­me­sed vi­sioo­nid pla­nee­rin­gust val­mi­vad sü­gis-tal­vel: „Ta­ha­me need ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga lä­bi aru­ta­da, et ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le ja aru­te­lu­le pan­na kõi­ge so­bi­vam va­riant. Me kindlasti ei soo­vi ela­ni­kest nii-öel­da tee­rul­li­ga üle sõi­ta, usun, et leia­me kõi­ki ra­hul­da­va la­hen­du­se. ja detailplaneering, mis esitatakse volikogule kehtestamiseks, on Põrgupõhja elanikega läbi räägitud ja kooskõlastatud.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon sai ju­hid
Järgmine artikkelKAT­RE KA­RU Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus