Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon sai ju­hid

24
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis möö­du­nud kol­ma­päe­val, 12. mail Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud is­tun­gil koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Enn Kirs­ma­ni, kel­le poolt an­ti 10 häält, ning asee­si­me­heks Kai­do Tsel­le­ri, kes sai 3 poolt­häält. Üks va­li­mis­se­del oli keh­te­tu. Ko­mis­jo­ni esi­mees ja asee­si­mees va­li­tak­se kor­ra­ga, esi­me­heks saab roh­kem hää­li ko­gu­nud vo­li­nik. Opo­sit­sioon kan­di­daa­te ei esi­ta­nud. Kui 12 poolt ja 5 era­poo­le­tu hää­le­ga oli ot­sus­ta­tud, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jon jääb nel­ja­liik­me­li­ne, lah­ku­sid va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald kolm vo­li­nik­ku en­ne va­li­mi­si is­tun­gilt. Opo­sit­sioo­ni esin­da­ja Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald sel­gi­tas toi­me­tu­se­le: „Ei ol­nud mõ­tet ae­ga rai­sa­ta. Meie va­li­mis­lii­dust Mait Krööns­tröm nõus­tus mi­tu kuud ta­ga­si, et kan­di­dee­rib re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks, kui koa­lit­sioo­nil ei ole ko­mis­jo­nis ena­must. Kah­juks vo­li­ko­gu esi­me­he­le ja ilm­selt ko­gu koa­lit­sioo­ni­le see ei so­bi­nud.“ Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast tõ­des is­tun­gil, hea ta­va on, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni ju­hib opo­sit­sioo­ni esin­da­ja ja mär­kis, et se­da ko­mis­jo­ni on Kuu­sa­lu val­las ka­su­ta­tud vii­ma­sel ajal po­lii­ti­li­se sih­tots­tar­be­li­se ma­la­ka­na. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on üle aas­ta ol­nud juh­ti­de­ta. Va­ra­se­mast ajast on ko­mis­jo­nis Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

Eelmine artikkelAni­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­te töö­kor­ral­du­sest
Järgmine artikkelKeh­ra ela­ni­ke pe­tit­sioo­ni­le ro­hea­la kait­seks an­ti 185 all­kir­ja