Keh­ras tu­leb Har­ju­maa I väi­ke­kan­nel­de päev

397

Sü­gi­sel toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas piir­kon­na kul­tuu­ri­ju­hi Mart Jü­ri­sa­lu eest­võt­tel väi­ke­kan­nel­de esi­me­ne võis­tu­män­gi­mi­ne „Har­ju­maa vä­le­­näpp“. Sel lau­päe­val, 4. mail kor­ral­dab ta Keh­ras Har­ju­maa I väi­ke­kand­le­päe­va.

„See on väi­ke­kand­le sõ­sar­üri­tus, ku­hu oo­ta­me väi­ke­kand­le õpi­la­si ja õpe­ta­jaid kõi­gist Har­ju­maa koo­li­dest, kus se­da õpe­ta­tak­se, sa­mu­ti täis­kas­va­nud män­gi­jaid,“ sõ­nas kor­ral­da­ja.
Väi­ke­kand­le­päev on suu­na­tud pea­mi­selt koo­li­noor­te­le, kes män­gi­vad või õpi­vad väi­ke­kan­nelt, kuid osa­le­ma oo­da­tak­se ka va­ne­maid kand­le­hu­vi­li­si. Päe­va­ka­vas on an­samb­li­män­gu õpi­toad kol­mes ta­se­me­rüh­mas: ku­ni 2 aas­tat õp­pi­nud või män­gi­nud kan­nel­da­jad, 2-4 aas­tat ning üle 4 aas­ta õp­pi­nud või män­gi­nud väi­ke­kand­le män­gi­jad.

Väikekandle õpi­tu­be ju­hen­da­vad Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind kand­leõ­pe­ta­ja Pi­ret Stern­hof ning Kei­las ja Tal­lin­nas väi­ke­kand­le­män­gu õpe­ta­vad Hel­le Suur­laht ja Kad­ri Mä­gi.
Õpi­tu­ba­des oman­da­tak­se ju­hen­da­ja sea­tud kaks kand­lean­samb­li­lu­gu. Kell kolm pä­rast­lõu­nal an­na­vad väi­ke­kan­nel­de päe­val osa­le­nud Keh­ra rah­va­ma­jas ava­li­ku kont­ser­di, mi­da või­vad vaa­ta­ma-kuu­la­ma min­na kõik hu­vi­li­sed.

„Kont­ser­dil kõ­la­vad õpi­tu­ba­des oman­da­tud kand­le­lood, kuid kand­le­päe­vast osa­võt­jad või­vad esi­ta­da ka va­rem õpi­tud lu­gu­sid,“ üt­les Mart Jü­ri­sa­lu.

Ta on oman­da­nud ma­gist­rik­raa­di pä­ri­mus­muu­si­kas ning plaa­nib nii võis­tu­män­gi­mi­sest kui väi­ke­kan­nel­de päe­vast te­ha Keh­ra rah­va­ma­ja iga-aas­ta­se tra­dit­sioo­ni – võist­lus toi­mub sü­gi­sel, kan­nel­de õpi­päev ja kont­sert ke­va­del: „Ta­han se­da pil­li roh­kem aus­se tõs­ta. Väi­ke­kan­nelt on lap­sel hea õp­pi­da, esi­me­sed os­ku­sed oman­da­tak­se rut­tu ning hea kõ­la saab ker­gelt kät­te. Edas­pi­di lä­heb mui­du­gi kee­ru­li­se­maks, sest ka väi­ke­kand­lel on pal­ju nüans­se, kuid rõõ­mu esi­me­sest pil­li­loost saab kii­re­mi­ni kui mõ­ne tei­se pil­li­ga.“