Keh­ra te­ha­se hai­su­gaa­si vä­hen­da­mi­se ka­va

993

Kesk­kon­naa­met kin­ni­tas Keh­ra te­ha­se te­ge­vus­ka­va eba­meel­di­vat lõh­na te­ki­ta­va ve­si­nik­sul­fii­di ehk vää­vel­ve­si­ni­ku vä­hen­da­mi­seks.

Kaks aas­tat ta­ga­si te­gi kesk­kon­na­uu­rin­gu­te kes­kus Keh­ra te­ha­se ter­ri­too­riu­mil ja lä­he­du­ses vä­li­sõ­hu kont­roll­mõõt­mi­sed. Et­te­võt­test põh­ja pool mõõ­te­punk­tis üle­tas ve­si­ni­sul­fii­di kont­sent­rat­sioon peaae­gu kõi­gil mõõ­te­päe­va­del saas­ta­tu­se ta­se­me lu­ba­tud pii­ri. Li­saks tu­vas­ta­ti eba­meel­div lõhn. Kesk­kon­naa­met ko­hus­tas ASi Ho­ri­zon esi­ta­ma ve­si­nik­sul­fii­di vä­hen­da­mi­se te­ge­vus­ka­va.

„Ve­si­nik­sul­fiid on mä­da­mu­na lõh­na­ga gaas, mis suu­re­ma­tes ko­gus­tes on mür­gi­ne ini­me­se­le ja kah­ju­lik ka kesk­kon­na­le, väik­se­ma­te kont­sent­rat­sioo­ni­de juu­res on tun­tav küll eba­meel­div lõhn, kuid see po­le ot­se­selt oht­lik,“ sõ­nas kesk­kon­naa­me­ti vä­li­sõ­hu peas­pet­sia­list Dag­mar Und­rits.

Eel­mi­se aas­ta su­vel te­gi AS Ho­ri­zon te­ha­se ter­ri­too­riu­mil asu­va­te vä­li­sõ­hu saas­teal­li­ka­te in­ven­tuu­ri. Sel­gus, et ve­si­nik­sul­fii­di pea­mi­sed saas­teal­li­kad on tal­lõ­li kee­du­ka­tel ja reo­vee­pu­has­ti, mis oma­kor­da põh­jus­tab ve­si­nik­sul­fii­di kõr­ge­maid kont­sent­rat­sioo­ne ka prü­gi­la kom­pos­ti­mi­sa­lal.

Te­ge­vus­ka­va ko­ha­selt suu­na­tak­se tal­lõ­li keet­mi­sest tek­kiv ve­si­nik­sul­fiid jä­rel­põ­le­tus­sead­mes­se, mis vä­hen­dab saas­teai­ne si­sal­dust väl­ju­vas gaa­sis.

Reo­vee­pu­has­tis tek­ki­va vää­vel­ve­si­ni­ku vä­hen­da­mi­seks võe­tak­se ka­su­tu­se­le kesk­kon­nao­hu­tu raud(III)sul­faat.

Ka­vas too­dud meet­me­te ra­ken­da­mi­se täh­taeg on ok­toob­ri lõpp. Pä­rast se­da te­hak­se ve­si­nik­sul­fii­di uued mõõt­mi­sed.

Eelmine artikkelMida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?
Järgmine artikkelLeader-toetused Anija-Aegviidu ja Raasiku valda