Keh­ra pit­sa­koh­vi­kut lä­hia­jal ava­da veel ei saa

1280

Keh­ra­la­sed on sot­siaal­mee­dias kü­si­nud, mil­lal ava­tak­se kauaoo­da­tud pit­sa­koh­vik.

Kui 12. veeb­rua­ril ava­ti pi­du­li­kult Keh­ra re­konst­ruee­ri­tud jaa­ma­hoo­ne ning sel­les asuv Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum, sel­gus, et hoo­ne pa­rem­pool­ses­se tii­ba ka­van­da­tud pit­sa­koh­vi­ku ava­mi­se­ga lä­heb veel ae­ga. Pä­rast se­da on Ani­ja val­la ela­ni­kud sot­siaal­mee­dias mit­mel kor­ral kü­si­nud, kas kee­gi teab, mil­lal pit­sa­koh­vik lõ­puks ava­tak­se.

Keh­ras hak­kab pit­sa­koh­vi­kut pi­da­ma OÜ Taig­na­rull. Sel­le oma­nik Jan­no Vald­mann üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka te­ma oo­tab pi­ki­sil­mi, mil­lal saab ha­ka­ta Ani­ja val­la ela­ni­ke­le pit­sat pak­ku­ma. Ta rää­kis, et mu­ret­ses ju­ba veeb­rua­ris plaa­ni­tud ava­mi­seks pit­sa­koh­vi­ku jaoks mööb­li ehk lauad-too­lid ning va­ja­li­ku köö­gi­teh­ni­ka – nõu­de­pe­su­ma­si­nad, kraa­ni­kau­sid, riiu­lid, koh­vi­ma­si­nad, ah­jud, kül­mi­kud, külm­le­tid, taig­nap­res­sid ja –rul­lid ning va­lis väl­ja töö­ta­jad. Teh­ni­ka on Keh­ras oo­tel, kuid üles ei ole saa­nud pan­na, ku­na koh­vi­ku­ruum po­le siia­ni lõp­li­kult val­mis.

„Te­ge­ma­ta on müü­gi­lett ning köö­gi ja le­ti va­hel olev sein,“ sõ­nas Jan­no Vald­mann möö­du­nud nä­da­lal.
Ree­deks sai tal oo­ta­mi­sest vil­land ning hak­kas ise koh­vi­ku­ruu­me lõ­pu­ni ehi­ta­ma. Kui­gi lä­hi­päe­vil saab sel­le­ga val­mis, on järg­mi­ne ta­kis­tus elekt­ri­tööd.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas tõ­des, et koh­vi­ku­ruu­mi le­ti ja va­he­sei­na lu­bas te­ha nen­de ar­hi­tekt, kuid te­ge­mi­ne on kah­juks jää­nud ve­ni­ma. See­tõt­tu ei ole saa­nud ka elekt­rik, kel­le pal­kas raud­tee­jaa­ma re­konst­ruee­ri­mis­töö­de te­gi­ja OÜ Su­la­ne, viia elekt­ri­töid ma­jas lõ­pu­ni – need on va­ja te­ha koh­vi­kus ning paar pis­ti­ku­pe­sa tu­leb pan­na ja juht­meot­sad ühen­da­da ka muu­seu­mi­toas.

„Meie tööd po­le see õn­neks ta­kis­ta­nud, kuid need tu­leb lõ­pe­ta­da,“ lau­sus ta.

Elekt­rik saab jaa­ma­hoo­nes­se uues­ti tul­la ilm­selt järg­mi­sel nä­da­lal. An­ne Oruaa­sa ar­va­tes peaks ta ühe päe­va­ga saa­ma va­ja­li­kud tööd teh­tud, see­jä­rel tu­leb te­ha ko­gu ma­ja elekt­ri­mõõ­dis­tus ning siis on või­ma­lik esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le aval­dus hoo­ne­le ka­su­tus­loa saa­mi­seks. Ku­ni se­da po­le, ei saa esi­ta­da lõpp­dek­la­rat­sioo­ni PRIA­le, kes toe­tas jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mist, ega maks­ta ehi­ta­ja­le väl­ja töö­ra­ha.

Pit­sat saab mais?
Mil­lal saab Keh­ras pit­sat süüa, Jan­no Vald­mann enam lu­ba­da ei jul­ge. Kui ruu­mid lõ­puks val­mis ja ka­su­tus­lu­ba ole­mas, tu­leb taot­le­da koh­vi­ku­le te­ge­vus­lu­ba ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­tist ning ka sel­le saa­mi­seks võib ku­lu­da kuu ae­ga.

„Olen Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ja koh­vi­ku jaoks ruu­mi­de val­mi­mist oo­da­nud ju­ba aas­taid, nii et see mõ­ni kuu enam po­le nii hull. Kah­ju ai­nult, et sead­me­te ga­ran­tiiaeg jook­seb ning ra­ha on nen­de all kin­ni ega tee­ni mi­da­gi,“ mär­kis Jan­no Vald­mann.

Ta ole­tas, et op­ti­mist­li­ku­ma prog­noo­si jär­gi võiks Keh­ras Taig­na­rul­li pit­sat os­ta mai­kuus, aga aval­das loo­tust, et vä­he­malt jaa­ni­päe­vaks peaks küll saa­ma.

Tu­le­va­ses koh­vi­kus on 16 koh­ta – pit­sat on võimalik süüa ko­ha­peal või kaa­sa os­ta: „Elu on näi­da­nud, et roh­kem os­te­tak­se pit­sat kaa­sa, kui ko­ha­peal süüak­se.“

Jan­no Vald­mann on ka üks Kuu­sa­lus pit­sa­koh­vi­kut pi­da­va OÜ Ja­cobs osa­nik. Ta kin­ni­tas, et Kuu­sa­lus lä­heb äri häs­ti: „Kui ära ei ta­suks, ei oleks saa­nud Keh­ras­se teh­ni­kat os­ta.“

Kuu­sa­lus pa­ku­tak­se pea­le pit­sa ka lõu­na­söö­ki: „Keh­ras se­da plaa­ni ei ole, sel­leks po­le ruu­mi. Kuu­sa­lu söö­gi­toas oli pi­de­valt töö­ta­ja­te puu­dus ning nad pak­ku­sid, kas meil oleks või­ma­lik toit­lus­ta­mist jät­ka­ta. Toi­tu val­mis­ta­tak­se ik­ka Söö­gi­toas, meie liht­salt müü­me se­da. Mõt­le­si­me tei­se kont­sept­sioo­ni, et oleks va­ja vä­hem töö­ta­jaid, meil on soo­ja toi­du lett.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. aprillil
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la po­pu­laar­ne mä­lu­män­gu­turniir