KAI­SA LIN­NO Kol­ga­kü­last sai ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja sti­pen­diu­mi

35
KAISA LINNO.

Ko­da­ni­kuü­his­kon­na Siht­ka­pi­tal (KÜSK) ava­li­kus­tas ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja sti­pen­diu­mi tä­na­vu­se kon­kur­si tu­le­mu­sed. Taot­le­jaid oli 121, 5000eu­ro­se sti­pen­diu­mi saa­vad 26.

Sti­pen­diu­mi­saa­ja­te seas on ka MTÜ Kol­ga­kü­la Selts te­gev­juht, MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing asu­ta­ja Kai­sa Lin­no, kes on Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laua üks eest­ve­da­jaid.
Ta üt­les, et sti­pen­dium on Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te oma­va­he­li­se koos­töö pa­ran­da­mi­seks, val­la­va­lit­su­se­ga ees­mär­gi­pä­ra­se ja tõ­hu­sa koos­töö aren­da­mi­seks, et ühi­selt luua val­last head ku­van­dit. Ees­märk on koos­ta­da käe­so­le­va aas­ta lõ­puks val­la va­baü­hen­dus­te st­ra­tee­gia ning sõl­mi­da va­baü­hen­dus­te ümar­laua ja val­la­va­lit­su­se koos­töö­kok­ku­le­pe.

Kuu­sa­lu vald on va­baü­hen­dus­te vald. Va­baü­hen­du­si ehk MTÜ­sid, selt­se ja selt­sin­guid on kok­ku vä­he­malt 100. Need and­med on 2011. aas­tast, kui ümar­laud loo­di ja eel­ne­valt kaar­dis­ta­ti val­las te­gut­se­nud va­ba­ühen­du­sed. Nüüd­seks on MTÜ­sid juur­de loo­dud, sa­mas on va­baü­hen­du­si puu­du­ta­vad st­ra­tee­gia­do­ku­men­did ae­gu­nud, ka­len­der­süs­teem mis­toi­mub.kuu­sa­lu.ee aja­le jal­gu jää­nud ning Kai­sa Lin­no märkis, et võib-olla on kät­te jõud­nud aeg te­ha va­baü­hen­dus­te ümar­lauast oma­et­te MTÜ.

Ap­ril­lis on ka­vas moo­dus­ta­da va­ba­taht­lik töö­rühm va­baü­hen­dus­te ja val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­test ning kaar­dis­ta­da va­baü­hen­dus­te het­ke­seis. Mais kor­ral­da­tak­se uus ümar­laud. Su­ve lõ­pus te­hak­se õp­pe­reis Jõe­läht­me, Ani­ja ja Rae val­da. Veel on ka­vas koh­tu­mi­ne val­la noor­te­vo­li­ko­gu­ga ning sep­temb­ris tei­ne ümar­laud, kus tut­vus­ta­tak­se st­ra­tee­gia ja koos­töö­kok­ku­lep­pe pro­jek­te.

Sti­pen­diu­mi saa­mi­seks tu­li taot­le­jal lei­da men­tor, kes nõus­tab te­ge­vus­pe­rioo­di ajal. Kai­sa Lin­no men­tor on kaa­sa­misp­rak­tik Pi­ret Jee­das, kes aas­ta ta­ga­si asus ela­ma Kuu­sa­lu val­da Ha­ra kü­las­se. Kai­sa Lin­no tut­vus te­ma­ga va­rem, kui osa­les kaa­sa­mis­koo­li­tus­tel, kus koo­li­ta­ja oli Pi­ret Jee­das.

Eelmine artikkelKehra ja Kose päästekomandol on ühine juht
Järgmine artikkelPrit­su­nais­te näi­tus ju­ha­tab sis­se Keh­ra va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­je 100. aas­ta­päe­va