KAI­DO LAAS on Har­ju pa­rim noor­tet­ree­ner, Kuu­sa­lu kesk­kool pa­rim ker­ge­jõus­ti­kus

355
Har­ju­maa pa­rim noor­tet­ree­ner 2022 on aas­ta­küm­neid Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis noo­ri jalg­rat­tu­reid tree­ni­nud KAI­DO LAAS.

Har­ju­maa Spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­peol, mis toi­mus 16. det­semb­ril Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mias, kuu­lu­ta­ti väl­ja maa­kon­na pa­ri­mad sport­la­sed, tree­ne­rid ja spor­di­te­gi­jad ning koo­li­de­va­he­li­se komp­leks­võist­lu­se üld­võit­jad ja ala­või­tu­de ränd­ka­ri­ka­te saa­jad.

Har­ju Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se esi­mees Jü­ri Paa­vel tä­nas spor­di­rah­vast teh­tu eest ning mär­kis, et Har­ju­maa­le oli lõp­pev spor­diaas­ta hea – maa­kon­na võist­kond või­tis va­ba­riik­li­kud ta­li­män­gud, su­ve­män­gu­del sai 2. ko­ha. Mõ­le­mad võist­lu­sed või­tis suur­te val­da­de ar­ves­tu­ses Rae, väi­kes­te val­da­de ar­ves­tu­ses Kii­li vald.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du kul­tuu­ri­nõu­nik Ruth Jü­ri­sa­lu kuu­lu­tas Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi esin­da­ja­na väl­ja aas­ta spor­dip­ree­mia­te saa­jad. Ta rõõ­mus­tas, et tä­na­vu an­tak­se maa­kon­na eks­pertg­rup­pi­de­le jao­ta­mi­seks va­ra­se­ma­ga võr­rel­des roh­kem ra­ha. Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi aas­ta spor­dip­ree­miaid ot­sus­ta­ti väl­ja an­da 7.

Aas­ta pa­ri­ma noor­tet­ree­ne­ri tiit­li koos ra­ha­li­se pree­mia­ga päl­vis Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi tree­ner Kai­do Laas.

Har­ju­maa pa­ri­maks spor­dik­lu­biks 2022 va­li­ti Viim­si Veek­lu­bi, pa­ri­maks spor­diü­ri­tu­seks Ko­se 7 jär­ve ma­ra­ton ning ko­ha­li­kuks spor­die­den­da­jaks Sii­ri Vis­na­puu Viim­si val­last. Kul­tuur­ka­pi­ta­li pree­mia päl­vi­sid veel Ääs­mäe põ­hi­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Krist­jan Küt­tis, Kii­li güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja ja tree­ner Mil­vert Vaaks ning Kei­la Ter­vi­se­ra­da­de ra­ja­meis­ter Rai­do Not­ton.

EOK tun­nus­tu­se Har­ju­maa sport­li­kum pe­re­kond 2022 päl­vis pe­re­kond Kõiv Rae val­last. Spor­dip­ree­mia­ga „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ tun­nus­ta­ti Kau­po Küt­ti, kes on üle 30 aas­ta ol­nud Kii­li val­la spor­die­lu eest­ve­da­ja.

Har­ju 2022. aas­ta pa­rim nais­sport­la­ne on ro­gai­ni nais­kond­li­kel maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel esi­ko­ha võit­nud Ma­ris Ter­no ning pa­rim meess­port­la­ne rat­ta­o­rien­tee­ru­mi­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel 3 ko­ha saa­vu­ta­nud Lau­ri Mals­roos.

Pa­rim noor­tet­ree­ner – KAI­DO LAAS Kuu­sa­lust
Kai­do Laa­si ise­loo­mus­ta­ti aas­ta­lõ­pu­peol kui rau­ge­ma­tu ener­gia­ga meest, kes noo­rus­põl­ves sõi­tis või­du le­gen­daar­se Aa­vo Pik­kuu­si­ga, sai ju­ba 25aas­ta­selt va­nemt­ree­ne­riks ning me­da­leid tu­li nii pal­ju, et ar­vet ei jõud­nud pi­da­da. Veel kir­jel­da­ti, et tree­ne­ri­na po­le Kai­do Laas „nin­nu-nän­nu“ mees, ehk na­gu ta ise on öel­nud: „Sel­le­ga spor­dis kau­ge­le ei jõua, noor­te­le tu­leb tree­nin­gup­rot­sess liht­salt hu­vi­ta­vaks te­ha ning pan­na pai­ka reeg­lid. Nii te­kib vas­tu­tu­se tun­ne, mis on ini­me­seks kas­va­mi­sel vä­ga olu­li­ne.“

Jaa­nua­ris 70. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Kai­do Laas on jalg­rat­tas­por­di juu­res ol­nud 55 aas­tat. Ta alus­tas sõit­ja­na, ala­tes 1973. aas­tast on tree­ner. Li­gi küm­me aas­tat oli ta Tal­lin­na Dü­na­mo peat­ree­ner, va­he­peal ju­hen­das ka Ees­ti juu­nio­ri­de koon­dist. Kuu­sa­lu noo­ri hak­kas tree­ni­ma 1980nda­te kes­kel, 2000nda­te al­gu­ses oli ka Jaan Kir­si­puu esi­me­se tree­ne­ri­na te­ma asu­ta­tud CFC Rat­ta­koo­li tree­ner.

„Spor­dis tu­leks aja­da haa­rad roh­kem laia­li või na­gu ve­ne ajal öel­di – viia sport pe­ri­fee­rias­se. Meie ala prae­gu­ne üks tip­pu­dest Ta­nel Kan­gert on Vänd­rast, sa­ma­moo­di võib igast väi­ke­sest kü­last tul­la te­gi­jaid,“ sõ­nas Kai­do Laas.

Ta ju­tus­tas, kui­das alus­tas ka Kuu­sa­lus nul­list, kut­sus maa­poi­sid tren­ni ja pa­ni nei­le si­hid et­te: „On vä­ga kihvt tun­ne, kui saad esi­me­se­le me­da­li­le küü­ned ta­ha. Tei­ne olu­li­ne asi – kas­va­ta­da neist las­test ini­me­sed, kes tun­ne­vad kel­la ja kor­da.“

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist te­ma käe all 7-8aas­tas­te las­te­na rat­tas­por­di­ga alus­ta­nu­test tree­nib ja võist­leb Ai­di Ger­de Tuisk prae­gu Bel­gias, Ar­tur Kupp tree­nis kaks aas­tat Prant­sus­maal, prae­gu jät­kab CFC Spor­dik­lu­bis. Ees­ti juu­nio­ri­de koon­di­se lii­ge Evar Saul õpib-tree­nib Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis Ote­pääl.

Tree­ner sõ­nas. „On hea meel, kui nad eda­si lii­gu­vad, et saak­sid are­ne­da.“

Aas­ta noor­tet­ree­ne­ri­le teeb rõõ­mu, et ka te­ma käe all jät­ka­va­te noo­re­ma­te pois­te seas on ju­ba ar­ves­ta­ta­vaid te­gi­jaid – Her­len Ka­jo või­tis ku­ni14aas­tas­te seas tä­na­vu nii Bosch Ees­ti kui Es­to­nian Cup maas­ti­ku­sar­ja pool­ma­ra­to­ni ning te­ma ea­kaas­la­ne Mar­kus Alek­san­der Saar, kes Bosch Ees­ti sar­ja kok­ku­võt­tes sai pool­ma­ra­to­nis 2. ko­ha, või­tis su­vel noor­te ve­lo­tuu­ri Poo­las.

„Tree­ni­me nen­de­ga seits­men­dat aas­tat. Alus­ta­jaid oli seit­se aas­tat ta­ga­si um­bes 20, prae­gu on al­les ka­hek­sa. Mees­kond on kok­ku kas­va­nud, lii­gu­me eda­si samm-sam­mult, kõik väik­se­mad võist­lu­sed on lä­bi teh­tud, eda­si tu­le­vad tuu­rid ja ve­lo­tuu­rid,“ rää­kis tä­na­vu järg­mi­seks nel­jaks aas­taks taas edu­kalt va­nemt­ree­ne­ri kut­set taot­le­nud Kai­do Laas.
Tal­vel, kui rat­tat­ree­nin­guid te­ha ei saa, käib ta pois­te­ga uju­mas ja suu­sa­ta­mas ning osa­le­tak­se ka Es­to­lop­pe­ti ma­ra­to­ni­del.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le kaks ala­või­tu­de ka­ri­kat

Kuu­sa­lu kesk­koo­li vii­sid kaks ala­või­du ka­ri­kat ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad SER­GO TREU­FELD, MA­RIA TREI ja IL­VARD EE­RIK­SOO, veel töö­ta­vad koo­lis ke­ha­li­se õpe­ta­ja­te­na Ingrit Keerma ja Margit Jäet­ma.

Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­sid kesk­koo­li­dest-güm­naa­siu­mi­dest Jü­ri güm­naa­sium ja põ­hi­koo­li­dest Haab­nee­me kool. Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad said HO­Li te­gev­di­rek­to­rilt And­re Se­palt kaks ala­või­tu­de ka­ri­kat – ker­ge­jõus­ti­kus ja murd­maa­jook­sus. Kok­ku võist­le­sid koo­lid 8 alal, ar­ves­se läks igal koo­lil 7 pa­ri­ma võist­lu­se tu­le­mu­sed. Ül­dar­ves­tu­ses sai mit­me­te va­ra­se­ma­te aas­ta­te võit­ja Kuu­sa­lu kesk­kool 3. ko­ha.

„Ole­me osa­le­nud kõi­gil ala­del, kuid võist­kon­naa­la­del on Kuu­sa­lul ras­ke vas­tu saa­da suu­re­ma­te­le koo­li­de­le, kus har­ras­ta­tak­se pal­ju roh­kem eri spor­dia­la­sid. Kui näi­teks Sa­ku kool saab võist­kon­na komp­lek­tee­ri­da kuue pa­ral­leelk­las­si põh­jal, siis meil on neid kaks-kolm. Pal­ju ole­neb ka aas­ta­käi­ku­dest, prae­gu on meil ka­hes 2. klas­sis kok­ku vaid küm­me pois­si, neist on kee­ru­li­ne pal­li­mees­kon­da kok­ku pan­na,“ rää­kis koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Il­vard Ee­rik­soo.

Ta li­sas, Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed on võist­lus­tel edu­kad ol­nud suu­res­ti tä­nu sel­le­le, et vä­ga pal­jud te­ge­le­vad ker­ge­jõus­ti­ku­ga ning on sport­li­kud: „Head tu­le­mu­sed ei tu­le ai­nult ke­ha­li­se tun­ni pealt. Need lap­sed, kes võist­lus­tel osa­le­vad, käi­vad li­saks tren­ni­des või tee­vad koos va­ne­ma­te­ga spor­ti. Ker­ge­jõus­ti­kus on meil vä­ga hea seis, 70-80 last käi­vad tree­ni­mas. Ne­mad tea­vad, miks se­da tee­me – et ter­vis oleks kor­ras ja saaks ka oma­va­nus­te­ga mõõ­tu võt­ta.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ser­go Treu­feld aval­das loo­tust, et aas­ta pä­rast õn­nes­tub taas üld­võit­ja ka­ri­kas Kuu­sal­lu viia: „Hak­ka­me ko­he val­mis­tu­ma, järg­mi­se aas­ta esi­me­ne ala on 27. jaa­nua­ril suu­sa­võist­lus Kõr­ve­maal.“

Eelmine artikkelHara Seilamise Seltsi ja Kuusalu Jahtklubi purjetajail edukas hooaeg
Järgmine artikkelIlmus plaat Aru­kü­la lau­lu­loo­ja JU­HAN TRUM­BI jõu­lu­lau­lu­de­ga