Ilmus plaat Aru­kü­la lau­lu­loo­ja JU­HAN TRUM­BI jõu­lu­lau­lu­de­ga

247
JU­HAN TRUM­BI lau­lu­de­ga uut plaa­ti „Jõu­lu­soo­vid“ ning lau­li­kut „Pi­sia­si“ sai au­to­rilt os­ta Aru­kü­la koo­lis toi­mu­nud jõu­lu­laa­dal.

Eel­mi­sel nä­da­lal oli Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­ses CD-plaa­di „Jõu­lu­soo­vid“ esit­lus­kont­sert. Plaa­di kõi­gi 18 lau­lu vii­sid on kir­ju­ta­nud Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja lau­lu­loo­ja Ju­han Trump. Lau­le esi­ta­vad Tal­lin­na lau­lus­tuu­dio Lau­lu­mar­jad lap­sed ning laul­ja Ma­rian­ne Lei­bur.

Ju­han Trump ju­tus­tas, et plaa­di idee ja suu­rel mää­ral ka teos­tus tu­lid te­ma muu­si­kust po­jalt Jan­no Trum­bilt ning po­ja elu­kaas­la­selt Ma­ris Al­jas­telt, kes on las­te lau­lus­tuu­dio ju­ha­ta­ja.

„Olin mõel­nud, et üks­kord võik­sin oma lau­lu­dest jõu­lu­plaa­di te­ha, kuid noo­red võt­sid as­ja et­te. And­sin Lau­lu­mar­ja­de­le ühe port­su oma lau­le, ne­mad te­gid va­li­ku. Jan­no pa­ni kok­ku saa­te­bän­di, Ma­ris va­lis oma lau­lus­tuu­diost esi­ta­jad. Ne­li lau­lu esi­tab Ma­rian­ne Lei­bur,“ rää­kis lau­lu­de au­tor.

Ta lisas: „Plaa­dil po­le ai­nult jõu­lu­lau­lud, vaid pak­ku­sin ka tei­si, mis võik­sid jõu­lup­laa­di­le so­bi­da. On nii va­nu kui uue­maid. Kõi­ge va­nem plaa­di­le jõud­nud laul on ilm­selt „Jõu­lu­nuk­rus, jõu­lu­rõõm“, mis osa­les 1995. aas­tal las­te­lau­lu­de võist­lu­sel.“

Plaa­dil lau­la­vad Ju­han Trum­bi lau­le eri va­nu­ses lap­sed ja noo­red, ala­tes mu­di­las­test ku­ni güm­naa­siu­miõ­pi­las­te­ni.

Juhan Trump kin­ni­tas, et on tu­le­mu­se­ga vä­ga ra­hul.

Te­gu on Aru­kü­la lau­lu­loo­ja tei­se las­te­lau­lu­de plaa­di­ga, täp­selt küm­me aas­tat ta­ga­si il­mus te­ma esi­me­ne las­te­lau­lu­de plaat „Väi­ke laul sõb­ra­le“.

„Jõu­lu­soo­vi­de“ ti­raaž on 700 ning sel­le väl­jaand­mist sai toe­ta­da Hooand­ja kau­du. Toe­ta­jaid oli 101 ning nad an­ne­ta­sid plaa­di val­mi­mi­seks 3540 eu­rot. Plaat on müü­gil Apol­lo raa­ma­tu­kaup­lus­tes ja La­se­rin­gi e-poes.

Äsja nä­gi il­ma­val­gust ka Ju­han Trum­pi lau­lu­de viies lau­lik „Pi­sia­si“. Sel­les­se on koon­da­tud pä­rast 2016. aas­tal il­mu­nud lau­lu­vi­hi­kut „Tsir­gu­ke“ loo­dud las­te­lau­lu­de noo­did ja teks­tid.
„Ko­gu­mik on pi­sut plaa­di il­mu­mi­se­ga seo­tud – kui plaa­di kuu­la­jad soo­vi­vad seal ole­vaid lau­le sel­geks õp­pi­da, pea­vad neil ole­ma noo­did. Lau­lik on val­mis, aga ku­na po­le ot­se­selt jõu­lu­de­ga seo­tud, siis po­le ma sel­le poo­di­des­se vii­mi­se­ga kii­rus­ta­nud. Na­gu­nii os­ta­vad lau­li­kut pea­mi­selt muu­si­kaõ­pe­ta­jad, sest noo­te igaüks lu­ge­da ei os­ka ning mul on prae­gu vä­ga pal­ju te­ge­mist,“ rää­kis Ju­han Trump.

Suur osa te­ma va­bast ajast on ku­lu­nud „Jõu­lu­soo­vi­de“ plaa­di­le Hooand­jas hoo­gu and­nud toe­ta­ja­te­ga suht­le­mi­se­le, nei­le ning lau­lu­teks­ti­de au­to­ri­te­le plaa­ti­de ja lau­li­ku­te saat­mi­se­le. Teis­te lau­lu­de hul­gas on lau­li­kus „Pi­sia­si“ ka „Sü­gis­pil­ve­de pil­ler­kaar“, mil­le sõ­na­de au­tor on Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja ja luu­le­ta­ja Ka­rin Aan­ja.

Eelmine artikkelKAI­DO LAAS on Har­ju pa­rim noor­tet­ree­ner, Kuu­sa­lu kesk­kool pa­rim ker­ge­jõus­ti­kus
Järgmine artikkelRoots­la­sed tõid Raa­si­ku val­da Uk­rai­na jaoks 30 ge­ne­raa­to­rit ja 2000 jõu­lu­kin­ki