Kaha­la Jär­ve Jääkas tu­leb taas

715
Kahala Järve Jääka korraldajad RAIDO RUSE ja JANNO LAENDE järvejääl.

MTÜ La­he­maa Me­re­klu­bi ee­sot­sas Jan­no Laen­de­ga, Ka­ha­la ja üm­ber­kaud­se­te kü­la­de ak­tiiv­sed ini­me­sed, ka kau­ge­malt abi­li­sed on ot­sus­ta­nud ka­su­ta­da ära kül­ma tal­veil­ma ning kor­ral­da­vad Co­vid-19 kius­te üle­tu­le­val lau­päe­val, 20. veeb­rua­ril Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka. See­kord­ne Jää­kas on kol­mas ko­gu­pe­reü­ri­tus Ka­ha­la jär­ve jääl, esi­me­ne toi­mus 2017. aas­ta märt­sis. Mul­lu jäi Jää­kas eba­sood­sa­te il­mao­lu­de tõt­tu ära.

Jan­no Laen­de üt­leb, et prae­gu­seks on jää jär­vel 25 sen­ti­meet­ri pak­su­ne ja loo­de­ta­vas­ti li­sab iga mii­nusk­raa­di­de­ga päev jää­le sen­ti­meet­reid juur­de. Jää on kae­tud 25-30sen­ti­meet­ri­se lu­me­kor­ra­ga.

„Hoia­me jääo­lu­del sil­ma peal ja edas­ta­me in­fo Fa­ce­boo­kis meie üri­tu­se le­hel,“ lu­bab ta.
Ku­na Co­vid-19 vii­ru­se ohu tõt­tu tu­leb jär­gi­da ohu­tus­nõu­deid ja rah­vast ha­ju­ta­da, on plaa­nis eri­ne­vad te­ge­vu­sed viia jär­ve­jääl üks­tei­sest kau­ge­ma­le ning ka­su­ta­da võim­sa­mat he­li­teh­ni­kat, et tra­dit­sioo­ni­li­se päe­va­ju­hi, Uu­ri kü­la­va­ne­ma Emil Ru­ti­ku jutt kos­tuks suu­re­mal alal.

Jan­no Laen­de: „Meie va­ba­taht­li­kud lii­gu­vad ini­mes­te hul­gas rin­gi ja üri­ta­vad suu­na­ta neid suu­re­ma­test gru­pi­ko­gu­ne­mis­test ee­ma­le. Jää­ka koh­vi­kus ja WC­des on de­so­va­hen­did. Kui­gi vä­liü­ri­tus­tel ei ole ot­sest ko­hus­tust mas­ki kand­mi­seks, soo­vi­ta­me siis­ki ene­se ja teis­te ohu­tu­se hu­vi­des kat­ta või­ma­lu­sel suu ja ni­na. Pa­lu­me osa­le­ja­tel ar­ves­ta­da ene­se ja teis­te ohu­tu­se­ga ning va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud pii­ran­gu­te­ga – see ta­gab, et sar­na­seid üri­tu­si saak­si­me kor­ral­da­da ka tu­le­vi­kus. Ja kui on sümp­to­mid või eel­ne­nud ka­he nä­da­la jook­sul kok­ku­puu­teid po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se saa­nud ini­mes­te­ga, siis pa­lu­me see­kord­ne Ka­ha­la Jär­ve Jää­kas va­he­le jät­ta.“

Ta kir­jel­dab, et sel­gi kor­ral on ka­vas rää­ki­da jääo­hu­tu­sest ning ene­se ja teis­te pääst­mi­sest, prak­ti­li­si har­ju­tu­si näi­ta­vad Lok­sa pääs­te­ko­man­do, Kait­se­lii­du ja Noor­te Kot­kas­te va­ba­taht­li­kud.

Sa­mu­ti saab har­ju­ta­da jää­pur­je­ta­mist ja jää­sur­fi, ju­hen­da­vad La­he­maa Me­rek­lu­bi inst­ruk­to­rid ja sport­la­sed. Pea­kor­ral­da­ja sõ­nul võib ise­gi juh­tu­da, et sel päe­val viiak­se Ka­ha­la jär­ve jääl lä­bi ühe pur­jek­las­si rah­va meist­ri­võist­lus­te etapp. Täp­sem in­fo sel­gub nä­dal en­ne Jää­kat.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi on lu­ba­nud ko­ha­le tuua ui­su- ja ho­ki­haa­gi­se, jär­ve­jääl ava­tak­se liu­vä­li ja ho­ki­väl­jak. Nä­pu­näi­teid ja­ga­ma ning ho­kit tut­vus­ta­ma oo­da­tak­se üht ko­ge­nud ho­kias­ja­tund­jat.

Taas tu­leb jääau­gust ka­las­ta­mi­se võist­lus „Ka­ha­la jär­ve hõ­be­ka­la“, võit­jad sel­gi­ta­tak­se väl­ja ku­ni 15aas­tas­te las­te, nais­te ja mees­te klas­sis. Osa­le­ja­te ha­ju­ta­mi­seks al­gab jää­ka­la­püük hom­mi­kul kell 10 – tund en­ne Jää­ka amet­lik­ku al­gust.

Sel­gi kor­ral on plaa­nis tõu­ke­kel­ku­del sõit­mi­se lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed ning tu­leb ka vin­ge­ima ise­teh­tud tõu­ke­kel­gu kon­kurss.

Es­ma­kord­selt sea­tak­se üles jää­ka­ru­sell. Taas­kord saab proo­vi­da ta­li­sup­lust, ko­ge­nud ta­li­sup­le­jad tut­vus­ta­vad oma ho­bi ja oo­ta­vad kaa­sa te­ge­ma. Soo­vi­jai­le ava­tak­se kuum haa­gis­saun, loet­leb pea­kor­ral­da­ja jää­peo­le ka­van­da­tud et­te­võt­mi­si.

Jan­no Laen­de too­ni­tab veel, et lõu­na­söö­giks pa­lu­tak­se kaa­sa võt­ta oma kauss, lu­si­kas ja tops: „Jää­ka pea­kokk Ii­vi Rool ja tei­sed ko­ha­li­kud nai­sed val­mis­ta­vad vast­la komp­leks-lõu­na. Eel­mi­sel kor­ral õn­nes­tus meil toit­lus­ta­da 300 ini­mest il­ma ühe­gi plast­nõu­ta, ehk suu­da­me ka sel kor­ral ol­la kesk­kon­na­tead­li­kud. Te­ge­vu­si on ka­vas veel ja oo­ta­me kõi­gilt ak­tiiv­se­telt ini­mes­telt häid mõt­teid li­saks – võt­ke oma idee, tul­ge ko­ha­le ja tee­me sel­le üheskoos teoks!“

Esi­me­sel kor­ral oli Jää­ka toi­mu­mis­koht Hiie puh­ke­ta­lu kül­je all. Eel­mi­sel kor­ral ja ka nüüd tu­leb Jää­kas Ki­vi kin­nis­tul – sin­na pää­seb, kui Uu­ri far­mi juu­rest kee­ra­ta jär­ve poo­le ja jäl­gi­da vii­ta­sid.

Eelmine artikkelKui­das toe­ta­da en­da vaim­set ter­vist
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu aru­tas lii­va­va­ru­de uu­rin­gu­lu­ba­de­ga nõus­tu­mi­st