Ani­ja vo­li­ko­gu aru­tas lii­va­va­ru­de uu­rin­gu­lu­ba­de­ga nõus­tu­mi­st

45
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 21. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras oli kesk­kon­naa­me­ti­le ar­va­mu­se and­mi­ne OÜ Mer­ko Kae­van­du­sed ka­he geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa taot­lu­se and­mi­se koh­ta. Uu­rin­gu­lu­be taot­le­tak­se kol­meks aas­taks ning Mer­ko Kae­van­dus­te ees­märk on saa­da Sood­la IV ja Pool­va­he V uu­rin­gu­ruu­mis pä­rast lii­va­va­ru­de uu­rin­guid kae­van­da­mis­lu­ba.

Sood­la IV uu­rin­gu­ruum asub Rau­do­ja ja Här­ma­ko­su kü­la­des Kol­ga mets­kon­na kin­nis­tul, sel­le pin­da­la on 22,51 hek­ta­rit. Tar­be­va­ru uu­rin­gu käi­gus plaa­ni­tak­se ra­ja­da ku­ni 41 puu­r-
au­ku ja ku­ni 30 uu­rin­gu­kae­veõõnt ku­ni 10 meet­ri sü­ga­vu­se­ga. Ka­vas on mõõ­ta vee­ta­set, viia lä­bi to­pog­raa­fi­li­ne mõõ­dis­ta­mi­ne, võt­ta proo­ve ja te­ha la­bo­ra­toor­seid kat­se­tu­si, et sel­gi­ta­da seal maa­va­ra­na ka­su­ta­ta­va­te se­te­te esi­ne­mist ülal­pool põh­ja­vee ta­set, le­vi­kut, kva­li­tee­ti ja mah­tu, et hil­jem taot­le­da kae­van­da­mi­se lu­ba ning laien­da­da ju­ba ole­ma­so­le­vat Sood­la II lii­va­kar­jää­ri.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et val­la­va­lit­sus aru­tas uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga nõus­tu­mist pi­kalt ning on ar­va­mu­sel, et kae­van­dus­te ava­mist võib kaa­lu­da vaid neis koh­ta­des, kus see mõ­ju­taks või­ma­li­kult vä­he ko­ha­li­ke ini­mes­tel elu-
k­va­li­tee­ti.

„Ala, ku­hu Sood­la IV uu­rin­gu­ruu­mi pla­nee­ri­tak­se, võiks ol­la sel­li­ne koht, ku­hu kae­van­da­mist lu­ba­da,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Ta põh­jen­das, et lä­he­dal po­le era­ma­ju ning te­gu on Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la pii­ri äär­se ala­ga, mis on ju­ba suu­res­ti töös­tu­se ja kae­van­da­mi­se ala. Ka vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jon toe­tas Sood­la IV uu­rin­gu­ruu­mi­le loa and­mi­se­ga nõus­tu­mist.

Vo­li­ko­gu nõus­tus Mer­ko Kae­van­dus­te­le Sood­la IV uu­rin­gu­ruu­mis lii­va tar­be­va­ru­de uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga, kuid ot­su­ses­se li­sa­ti, et geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu lu­ba ei ole alus kae­van­da­mis­loa saa­mi­seks. Vo­li­ko­gu ot­su­ses mär­gi­ti, et ka­van­da­tav te­ge­vus ei toi­mu Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku- ega mõ­nel tei­sel loo­dus­kait­se­pii­ran­gu­te­ga alal, taot­le­tav uu­rin­gu­ruum ei asu ti­hea­sus­tu­sa­lal ning seal ei ole aja­loo-, kul­tuu­ri- või ar­heo­loo­gi­li­se väär­tu­se­ga ala­sid ega kul­tuu­ri­mä­les­ti­si. Sood­la IV uu­rin­gu­ruu­mi tee­nin­du­sa­lal ei asu üh­te­gi hoo­net, lä­him ela­mu on li­gi­kau­du 460 meet­ri kau­gu­sel. Ka­van­da­ta­va geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­ga ei kaas­ne eel­da­ta­valt kesk­kon­na­häi­rin­guid, mis võik­sid mõ­ju­ta­da piir­kon­na vee­režii­mi ning vee ja pin­na­se kva­li­tee­ti. Geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu käi­gus ei te­ki kae­van­da­mis­jäät­meid, maa­põu ning maa­pind taas­ta­tak­se või­ma­li­kult li­gi­lä­he­da­selt uu­rin­gueel­se­le sei­sun­di­le.

Pool­va­he V nõus­tu­ti vaid ühe la­hus­tü­ki­ga
24,47 hek­ta­ri suu­ru­ne Pool­va­he V uu­rin­gu­ruum koos­neb ka­hest la­hus­tü­kist. Lää­ne­pool­ne asub Rau­do­ja kü­las ning sel­le pin­da­la on 20,26, ida­pool­ne on Vi­ki­pa­lu ja Rau­do­ja kü­la­des ning sel­le pin­da­la on 4,21 hek­ta­rit. Mõ­le­mad asu­vad rii­gi­maal. Tar­be­va­ru uu­rin­gu käi­gus plaa­ni­tak­se ra­ja­da sin­na ku­ni 50 puu­rau­ku ja ku­ni 25 uu­rin­gu­kae­veõõnt sü­ga­vu­se­ga ku­ni 12 meet­rit. Ku­na uu­rin­gu­ruu­mis la­su­vad val­da­valt lii­va­set­ted, mis suu­res osas on põh­ja­vee ta­se­mest all­pool, pla­nee­ri­tak­se vä­li­tööd põ­hi­li­selt puu­rau­ku­de ra­ja­mi­se­ga, kuid va­ja­li­kuks võib osu­tu­da ka šur­fi­de ra­ja­mi­ne. Uu­rin­gu­loa­ga soo­vib Mer­ko Kae­van­du­sed sel­gi­ta­da väl­ja maa­va­ra le­vi­ku, kva­li­tee­di ja ma­hu, et hil­jem taot­le­da sin­na kae­van­da­mis­lu­ba. Sel ju­hul plaa­ni­tak­se laien­da­da ju­ba ole­ma­so­le­vat Pool­va­he II lii­va­kar­jää­ri ning seal­se va­ru am­men­du­mi­sel kor­ras­ta­da kae­van­da­mi­se­ga ri­ku­tud maa te­his­vee­ko­guks. Ka Pool­va­he V uu­rin­gu­ruu­mis pla­nee­ri­tak­se tu­le­vi­kus kae­van­da­da all­pool põh­ja­vee­ta­set.

Val­la­va­lit­sus te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku nõus­tu­da uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga vaid väik­se­mas ehk ida­pool­ses la­hus­tü­kis, sealt on esi­me­se elu­ma­ja­ni um­bes pool ki­lo­meet­rit. Rii­vo Noor mär­kis, et uu­rin­gu­ruu­miks taot­le­tav suu­rem maa-ala on lä­hi­mast ela­must vaid 150-170 meet­ri kau­gu­sel ning ma­ja­ni viiv tee oleks si­su­li­selt tu­le­va­se kae­van­du­se piir: „Me ei soo­vi seal kae­van­dust nä­ha ja te­ha se­da piir­kon­da suur­teks kae­van­du­sa­la­deks.“

Vo­li­ko­gu nõus­tus­ki geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa taot­lu­se­ga lii­va tar­be­va­ru uu­ri­mi­seks Pool­va­he V uu­rin­gu­ruu­mi väik­se­mal, ida­pool­sel la­hus­tü­kil, kuid ei ol­nud nõus sel­le uu­ri­mi­se­ga lää­ne­pool­sel la­hus­tü­kil. Mär­gi­ti, et Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ja Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu 2030+ ko­ha­selt asub uu­rin­gu­ruum ro­he­võr­gus­ti­ku alal ning ku­na geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu ees­märk on Pool­va­he II lii­va­kar­jää­ri laien­da­mi­ne uu­rin­gu­ruu­mi ala­le, ri­kuks see ro­he­võr­gus­ti­ku. Vo­li­ko­gu ot­sust põh­jen­da­ti ka, et val­la üldp­la­nee­rin­gu­ga ei ole ka­van­da­tud piir­kon­da uu­si mäe­töös­tus­maid ega kae­van­da­mi­sa­la­sid, piir­kon­nas asu­vad kaks suurt vee­ko­gu, Sood­la ja Rau­do­ja vee­hoid­la, see­ga ei ole mõist­lik ku­jun­da­da sin­na veel üht suurt te­his­vee­ko­gu.

Ku­na 2018. aas­ta sei­su­ga oli piir­kon­nas ta­ga­tud ehi­tus­lii­va va­rus­tus­kind­lus li­gi­kau­du 23 aas­taks ja täi­te­lii­va va­rus­tus­kind­lus li­gi­kau­du 34 aas­taks, on pä­rast geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu teos­ta­mist kae­van­da­mis­loa and­mi­ne Pool­va­he V uu­rin­gu­ruu­mi mõ­le­ma­le la­hus­tü­ki­le vo­li­ko­gu hin­nan­gul vas­tuo­lus rii­gi hu­vi­de­ga.

Eelmine artikkelKaha­la Jär­ve Jääkas tu­leb taas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ka­hel ko­mis­jo­nil uued ju­hid