Lume­sa­du jät­tis elekt­ri­ta kü­lad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

178
Elektrilevi paigaldas 19. jaanuari õhtul Kiiu-Aabla alajaama juurde generaatori. Foto Jaanus Kasekamp

Öö­sel vas­tu nel­ja­päe­va, 19. jaa­nua­ri hak­kas sa­da­ma ras­ket lund, Põh­ja-Ees­tis mur­dis lu­me­sa­du puid ja ok­si, mis lõh­ku­sid elekt­ri­lii­ne.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las oli nel­ja­päe­val pi­kem elekt­ri­kat­kes­tus Ala­ve­re piir­kon­na kü­la­des. Ala­ve­re koo­lis saa­de­ti lap­sed poo­lest päe­vast ko­ju, kau­ge­ma­tes­se kü­la­des­se sõi­du­tas neid val­la buss. Vee­va­rus­tu­se taas­ta­mi­seks viis Vel­ko AV Ala­ver­re ge­ne­raa­to­ri. Elektrikatkestusi oli valla kõigis kantides, Soodla ja Lilli piirkonda jõudis elekter reede pärastlõunal. Velko AV viis reedel Lilli veevarustuse jaoks generaatori.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las jäid jäl­le elekt­ri­ta Ju­min­da pool­saa­re kü­lad – tä­na­vu tal­vel kol­man­dat kor­da. Elekt­rit ei ol­nud ala­tes nel­ja­päe­va hom­mi­kust ka Pä­ris­pea pool­saa­re ja Kol­ga ümb­ru­se kü­la­des. Ena­mik kü­la­dest said voo­lu ta­ga­si nel­ja­päe­va öö­seks. Vanaküla ja Kõnnu kant sai elektrivoolu korralikult tagasi laupäeva hilisõhtul, kaua oli elekter ära ka Pedaspea, Saunja ja Kodasoo külas.

Elekt­ri­le­vi pai­gal­das Kuu­sa­lu val­las osa­de ala­jaa­ma­de juur­de ge­ne­raa­to­rid. Ju­min­da pool­saa­rel olid nel­ja­päe­val 4 ge­ne­raa­to­rit – Kol­ga-Aab­las ja Kiiu-Aab­las, Vir­vel ja Ha­ras. Elekt­ri­kat­kes­tu­se tõt­tu saa­de­ti nel­ja­päe­val Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li lap­sed ko­ju ta­ga­si. Ree­del oli elek­ter paar tun­di ära Kuu­sa­lu ale­vi­kus, poed olid sel ajal su­le­tud.

Raa­si­ku vald
Nel­ja­päe­val jäi koo­li­päev ära Pi­ka­ve­res, sest kel­la nel­ja­ni pä­rast­lõu­nal pol­nud elekt­rit ega vett. Päe­va lõ­pu­ni jäid maj­ja 3 las­teaia­last, kel­le­le va­ne­mad jä­re­le min­na ei saa­nud.

Pi­kad elekt­ri­kat­kes­tu­sed olid ka mu­jal kü­la­des. Aru­kü­la kes­k-a­le­vik oli elekt­ri­ta paar tun­di, seal­hul­gas val­la­ma­ja ja las­tea­su­tu­sed. Las­teaed ja kool töö­ta­sid, ko­kad jõud­sid hom­mi­kul en­ne elekt­ri­kat­kes­tust lõu­na­söö­gi val­mis, kat­kes­tu­se ajal ta­gas OÜ Ra­ven ge­ne­raa­to­ri abil vee­va­rus­tu­se.

Elekt­ri­le­vi sel­gi­tab
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus ula­tus­li­ku elekt­ri­kat­kes­tu­se koh­ta kom­men­taa­ri Elekt­ri­le­vilt. Kom­mu­ni­kat­sioo­ni- ja tu­run­dus­juht Kris­ti Rei­land sel­gi­tas, et Elekt­ri­le­vi oli suu­ren­da­tud jõu­du­de­ga väl­jas rik­keid la­hen­da­mas öö­päev lä­bi. Ena­mik klien­te sai elekt­ri ta­ga­si 24 tun­ni jook­sul. Kõi­ge ula­tus­li­ku­mad rik­ked olid Kuu­sa­lu ja Ko­se val­las.

Ge­ne­raa­to­ri­te pai­gal­da­mi­se koh­ta tea­tas ta, et es­malt pan­nak­se need haig­la­te, hool­de­ko­du­de, siis vee- ja küt­te­süs­tee­mi­de juur­de. See­jä­rel te­hak­se koos­tööd oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga: „Pai­gal­da­si­me nüüd ge­ne­raa­to­rid ala­jaa­ma­des­se, kus eel­mi­ne torm al­les oli te­ki­ta­nud klien­ti­de­le elekt­ri­kat­kes­tu­si.“

Ta li­sas, et koos­töö pääs­tea­me­ti­ga oli hea ja ope­ra­tiiv­ne: „See­gi kord lae­na­sid ko­man­dod teh­ni­kat, et mär­jal ja peh­mel maas­ti­kul kii­re­mi­ni lii­ni­de kont­rol­li­mi­sel ja ri­ke­te pa­ran­da­mi­sel eda­si lii­ku­da.“

Kris­ti Rei­land mär­kis taas, na­gu ka eel­mi­se tor­mi jä­rel, et Kuu­sa­lu val­las on Lok­salt Ju­min­da pool­saa­re tip­pu toit­val kesk­pin­ge­lii­nil ka­vas tu­le­val aas­tal üle poo­le mil­jo­ni eu­ro suu­ru­ne in­ves­tee­ring, pal­jas­juht­me­li­ne liin va­he­ta­tak­se õhu­kaab­li vas­tu. Tööd käi­vad Kol­ga-Aab­la ümb­ru­ses, Kol­gast pool­saa­re­le suun­du­val kesk­pin­ge­lii­ni­le pan­nak­se õhu­kaa­bel.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKeh­ra va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­ne al­gab lä­hia­jal