JÜRI KU­RIK saab Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi

232
JÜRI KURIK.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da Keh­ra et­te­võt­ja­le Jü­ri Ku­ri­ku­le üle 20 aas­ta pik­ku­se jär­je­pi­de­va ja tu­le­mus­li­ku te­ge­vu­se eest OÜ Ku­rik juh­ti­mi­sel Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi.

Keh­ra Pää­su­ke­se kaup­lu­se oma­nik Jü­ri Ku­rik on Ani­ja val­las et­te­võt­ja­na te­gut­se­nud 1990nda­te al­gu­sest. Ta püs­ti­tas lin­na kesk­väl­ja­ku­le esial­gu kios­ki, kus müüs toi­duk­raa­mi. Kios­ki­pi­da­mi­se kõr­valt hak­kas Jü­ri Ku­rik Keh­ra tu­rup­lat­si kõr­va­le ehi­ta­ma kaup­lu­se­hoo­net.

Pää­su­ke­se poe­hoo­ne val­mi­mi­seks ku­lus um­bes kolm aas­tat, pood ava­ti det­semb­ris 2001. Nüüd­seks li­gi 20 aas­tat te­gut­se­nud kaup­lus on spet­sia­li­see­ru­nud toi­du­kau­pa­de müü­gi­le, oma­nik käib igal va­ra­hom­mi­kul värs­keid juur- ja puu­vil­ju Tal­lin­na hul­gi­la­du­dest too­mas.

2015. aas­tal hää­le­tas val­la­rah­vas Jü­ri Ku­ri­ku Ani­ja val­la aas­ta et­te­võt­jaks. Te­ma aas­ta te­gi­ja no­mi­nen­diks esi­ta­nu mär­kis, et nii Keh­ra kui ko­gu Ani­ja val­la ini­me­sed tea­vad lin­na tu­rup­lat­sil asu­vat Pää­su­ke­se kaup­lust ja sel­le oma­nik­ku, kes on aas­ta­küm­neid va­rus­ta­nud ko­ha­lik­ke ini­me­si toi­du­kau­pa­de­ga. Kii­de­ti, et le­ti ta­ga klien­te tee­nin­dav poeo­ma­nik on vä­ga sõb­ra­lik ja vas­tu­tu­le­lik, os­kab kau­pa soo­vi­ta­da ning tal on klien­ti­de jaoks ala­ti nae­ra­tus näol ja soe sõ­na huu­lil. Veel ni­me­ta­ti, et Jü­ri Ku­rik on pal­ju­de aas­ta­te jook­sul ai­da­nud abi­va­ja­jaid ning spon­so­ree­ri­nud val­las toi­mu­vaid üri­tu­si.

Jü­ri Ku­rik päl­vib Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi num­ber 20. Tee­ne­te­mär­gi­ga kaas­neb vas­tav tun­nis­tus ning 500eu­ro­ne ühe­kord­ne toe­tus. Need an­tak­se üle 23. veeb­rua­ril EV aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ras.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 20. jaanuaril
Järgmine artikkelAru­kü­la staa­dio­nia­la­le ehi­ta­ti paar­küm­mend lu­mes­kulp­tuu­ri