JAN­NE KUUSK­LA osa­les tant­su­peol Keh­ra koo­li 3 rüh­ma­ga

59
Pildil Janne Kuuskla

Keh­ras ja Aeg­vii­dus las­te­le rah­va­tant­su õpe­tav Jan­ne Kuusk­la po­le tant­si­ja või ju­hen­da­ja­na ala­tes 2011. aas­tast jää­nud ee­ma­le ühelt­ki üld- ega noor­te- ja las­te tant­su­peolt. Kor­ra­ga kol­me rüh­ma­ga, kus tant­si­sid 49 last, käis ta tant­su­peol esi­mest kor­da – Ka­le­vi staa­dio­nil tant­si­sid möö­du­nud nä­da­lal li­gi 8500 noo­re tant­si­ja hul­gas te­ma õpi­la­sed Keh­ra güm­naa­siu­mi 3., 4. ja 5. klas­si­dest.

„Viien­di­ke rüh­mas tant­si­sid ka kolm 7. klas­si pois­si. Kok­ku olid sel­les rüh­mas peol 9 pois­si ja 8 tüd­ru­kut, kaks pois­si tant­si­sid va­he­tus­te­ga,“ üt­les ju­hen­da­ja.

3. ja 4. klas­side rüh­ma­des oli kum­mas­ki 8 tant­su­paa­ri, kuid üht peo ajaks rei­si­le läi­nud 3. klas­si pois­si kut­sus Jan­ne Kuusk­la asen­da­ma aas­ta noo­re­ma koo­li­ven­na: „Ott Va­ba­mäe, pi­si­ke poiss, kuid vä­ga tub­li. Kü­si­sin, kas ta tu­leks. Ema õpe­tas tal­le tant­sud sel­geks.“

Jan­ne Kuusk­la ise läks Ani­ja val­la se­ga­rüh­ma Tii­na Rul­li juur­de tant­si­ma täis­kas­va­nu­na 1999. aas­tal. Abi­kaa­sa oli koo­li ajal rah­va­tant­su tei­nud, te­ma mit­te: „Mul tek­kis liht­salt mõ­te, et võiks tant­si­da ja sel­lest pea­le tant­si­me se­ga­rüh­mas.“

Rah­va­tant­su­ju­hen­da­jaks sai ta küm­me aas­tat hil­jem, 2009. aas­tal, kui hak­kas ju­hen­da­ma nii Raasiku rah­va­ma­ja nais­rüh­ma Rõõ­mu­li­sed kui Raa­si­ku koo­li õpi­la­si. 2011. aas­tal käis sa­ma­de las­te­ga tant­su­peol.

Tä­na­vu­se­le peo­le Keh­ra koo­li kol­me rüh­ma­ga pää­se­mist toe­tas see, et koo­li tun­nip­laa­nis on rüt­mi­ka­tun­nid, kus osa lap­si õpi­vad rah­va­tant­su. Oma va­ne­maid tant­su­lap­si on Jan­ne Kuusk­la ju­hen­da­nud 3 aas­tat, osa­de pois­te­ga tant­si­ti eel­mi­sel aas­tal ka mees­te tant­su­peol, noo­re­mad on rah­va­tant­se õp­pi­nud aas­ta-kaks.

Li­saks tant­su­peol käi­nud kol­me­le rüh­ma­le on tal Keh­ra koo­lis veel 2. klas­si õpi­las­te tant­su­rühm, ne­mad tant­si­sid tä­na­vu maa­kon­na põlv­kon­da­de peol, ning 4 tant­su­rüh­ma Aeg­vii­du koo­lis. Ka neist osales üks rühm maakonnapeol.

Kor­ra­ga kol­me rüh­ma­ga suurel noortepeol osa­le­mi­ne oli Jan­ne Kuusk­la sõ­nul kee­ru­li­ne. Proo­vid olid eri koh­ta­des, igal rüh­mal pi­di ole­ma kaks saat­jat. Te­ma oli pea­mi­selt 4. klas­si­de rüh­ma­ga koos õpe­ta­ja Mai­re Nor­ma­ku­ga. 3. klas­si­de­ga olid kaa­sas õpe­ta­jad Mo­ni­ca Räm­son ja Kai­di Sel­berg, 5. klas­si­de­ga õpe­ta­ja Rii­na Laan­de ja lap­se­va­nem Mar­git Mä­gi, abis­tas ka Jan­ne Kuusk­la tü­tar Hee­te Kuusk­la.

„Proo­vi­de ajal oli kor­raks küll tun­ne, et kor­ra­ga nii mit­me rüh­ma­ga enam peo­le min­na ei ta­ha. See po­le su­gu­gi nii liht­ne, kui pealt­nä­ha pais­tab. Kuid see tun­ne lä­heb üle. Lap­sed on tub­lid, pi­da­sid vä­ga häs­ti vas­tu,“ lau­sus Jan­ne Kuusk­la.

Eelmine artikkelPudi­soo kü­la­va­nem THEO KEHL­MANN oli tant­su­väl­ja­ku kor­ral­dus­juht
Järgmine artikkelDiri­gent HE­LI KA­RU oli lau­lu­peol 156 koo­ri­laul­ja­ga