INDREK GREGOR võitis ringkonnakohtus Kuusalu vallavalitsust

1916

Tallinna ringkonnakohus kohustab Kuusalu vallavalitsust vaatama INDREK GREGORI projekteerimistingimuste taotluse uuesti läbi.

Tallinna ringkonnakohus langetas möödunud reedel, 9. märtsil otsuse Indrek Gregori apellatsioonkaebuses Tallinna halduskohtu 3. mail 2011 tehtud otsuse peale. Indrek Gregor taotles, et Kuusalu vallavalitsus vaataks uuesti läbi tema avalduse projekteerimistingimuste väljastamiseks Kiiu aleviku Vahe-Tagavälja 5 kinnistule. Halduskohus andis õiguse vallavalitsusele. Ringkonnakohtu kolleegium oli vastupidisel arvamusel ja õiguse sai Indrek Gregor.

Kuusalu vallasekretär Maire Link ütles esmaspäeval, et kohtuotsus alles saabus, kuid põgusalt on arutatud, et ehk peaks vallavalitsus esitama kassatsioonkaebuse riigikohtule, kuna ringkonnakohtu otsus muudab kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu senist tavapärast tõlgendamist.

Vaidlus Vahe-Tagavälja 5 kinnistu omaniku ja vallavalitsuse vahel on kestnud aastaid. Vallavalitsus on olnud seisukohal, et Indrek Gregor omandas Kiiu aleviku piiridesse jäävas metsas, mis asub Kuusalu aleviku külje all lasteaiapoolses servas, 1,5 hektarit maad, millel pole ehitustegevust ette nähtud, sest valla üldplaneeringu järgi on tegu kaitsemetsaga.

Vaieldud on selle üle, kas Indrek Gregori püstitatud palkmaja on hoone või on tegu palkide ladustamisega. Ehitusluba pole omanik saanud. Vallavalitsus on projekteerimistingimused andnud ja siis need tühistanud – viidates muudatustele seadustes. Indrek Gregorile on esitatud ettekirjutus hoone lammutamiseks ja see siis taas tühistatud.

Vallavalitsuse peamise argumendina hoone seadustamisest keeldumiseks on toodud asja­olu, et valla üldplaneering ei näe kaaluka avaliku huvi tõttu ette võimalust hoonestada ala, kuhu kaebaja oli hoone juba ehitanud – erahuvi ei kaalu üles avalikku huvi säilitada metsaala.

Halduskohus nentis, et kaebaja ei ladusta sauna ehitusmaterjalina, luba küsimata on rajanud kuuri ning alustanud metsas tee-ehitust, olemas on elekter ja vesi. Vallavalitsus oli halduskohtu arvates võtnud arvesse valla üldplaneeringu tingimusi ega saaks Indrek Gregori taotluse uuesti läbivaatamisel projekteerimistingimuste küsimuses otsustada teisiti.

Ringkonnakohus on teisel seisukohal – kolleegiumi arvates ei tulene valla üldplaneeringust keeldu püstitada kaitsemetsa alale eramuid, üldplaneering ei näe kaitsemetsa ette ehituskeeluvööndina. Hoonete püstitamine väikeses mahus ei takista ala kasutamist kaitsemetsa otstarbel.

Seetõttu tuleb ringkonnakohtu arvates otsustada ehitiste püstitamise lubamine igal üksikjuhtumil eraldi kaalutlusotsusega, arvestades keskkonnaseisundi kaitsmise eesmärke. Kuna vallavalitsus ei ole kaalunud projekteerimistingimuste väljastamist, vaid on keeldunud, viidates kaitsemetsa alale, tuleb ringkonnakohtu hinnangul keeldumisotsus tühistada ning kohustada vallavalitsust Indrek Gregori taotlust uuesti läbi vaatama.   

Eelmine artikkelVarastati katuseplekki
Järgmine artikkelKehra hoolekandekülas kerkivad esimesed kodud