Ida-Har­jus­se on tul­nud Uk­rai­nast üle 300 sõ­ja­põ­ge­ni­ku

176
Uk­rai­nast sõ­ja eest Kuu­sal­lu jõud­nud PO­LI­NA ŠI­KO­VA ja ta ema, õpe­ta­ja SVIT­LA­NA ŠI­KO­VA ning NA­ZAR HUBARYK ja AN­HE­LI­NA HUBARYK ees­ti kee­le tun­nis koos oma õpe­ta­ja JAA­NA PE­TER­SO­NI­GA. Foto Viive Abel

Ani­ja val­las oli es­mas­päe­va, 14. märt­si õh­tu sei­su­ga 250 sõ­ja­põ­ge­nik­ku Uk­rai­nast, neist paar­sa­da on ma­ju­ta­tud Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­ses­se ja 50 Keh­ra lin­na kor­te­ri­tes­se. Kuu­sal­lu oli es­mas­päe­vaks jõud­nud 11 põ­ge­nik­ku, Lok­sa­le 40. Need and­med on saa­dud oma­va­lit­sus­te ha­ri­dus- ja sot­siaal­töö­ta­ja­telt. Kas ja kui pal­ju on tul­nud põ­ge­nik­ke, kel­le koh­ta po­le se­ni in­fot, ei osa­nud nad öel­da. Ka ei tea­ta, kui pal­ju võib veel sõ­ja eest pa­ge­nuid saa­bu­da.
Nii Ani­ja, Kuu­sa­lu kui ka Lok­sa oma­va­lit­sus­töö­ta­ja­te sõ­nul on põ­ge­ni­kud kin­ni­ta­nud, et tu­le­vi­kus ta­ha­vad min­na ko­du­maa­le ta­ga­si.

Uk­rai­na õpe­ta­ja Kuu­sa­lu koo­lis
Uk­rai­nast esi­mes­te­na saa­bu­nud sõ­ja­põ­ge­ni­kud on end ju­ba sis­se sead­nud. Kuu­sa­lu kesk­koo­lis hak­ka­sid eel­mi­sel nel­ja­päe­val õp­pi­ma kolm noort uk­rain­last, neid asus abis­ta­ma põ­ge­ni­ku­na Kuu­sal­lu tul­nud algk­las­siõ­pe­ta­ja Svit­la­na Ši­ko­va. Õpe­ta­ja sai koo­li äsja a­va­tud algk­las­si­tii­vas en­da ka­su­tus­se väi­kek­las­si ruu­mi.

Uued õpi­la­sed tee­vad en­da­va­nus­te klas­si­ga kaa­sa muu­si­ka- ja kuns­tiõ­pe­tu­se, käsitöö, ke­ha­li­se kas­va­tu­se, matemaatika ja inglise keele tun­nid. Teis­tes õp­peai­ne­tes ai­tab neid Svit­la­na Ši­ko­va. Kõik kolm Uk­rai­na õpi­last ja nen­de õpe­ta­ja alus­ta­sid möö­du­nud nä­da­lal ees­ti kee­le õp­pi­mi­se­ga, neid õpe­tab väi­kek­las­si abiõpe­ta­ja Jaa­na Pe­ter­son. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et li­saks õpe­ta­ja­töö­le on tõl­ki­ja, tõl­gib teks­te ve­ne ja ing­li­se kee­lest ees­ti keel­de. Uk­rain­las­te­ga suht­leb ve­ne kee­les. Ree­del oli esi­me­ne tund, siis tut­vus­tas ko­ha­lik­ku elu­kor­ral­dust, ka se­da, kui­das saab lii­ni­bus­si­ga sõi­ta Tal­lin­nas­se. Õp­pe­ma­ter­ja­li esial­gu po­le, ka­su­tab in­ter­ne­ti­põ­hist prog­ram­mi. Õpi­las­tel po­le uu­tes elu­koh­ta­des in­ter­ne­tiü­hen­dust ega ar­vu­teid, Jaa­na Pe­ter­son an­dis 10. ja 11. klas­sis õp­pi­va­te­le õe­le-ven­na­le oma va­na ar­vu­ti.
Svit­la­na Ši­ko­va saab esial­gu ka­su­ta­da koo­li ar­vu­tit. Ta kõ­ne­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tu­li koos 13aas­ta­se tüt­re­ga suu­rest Dnep­ro lin­nast, kus on mil­jon ela­nik­ku. Tee­kond Ees­tis­se kes­tis kolm öö­päe­va. Kui tu­le­ma hak­ka­sid, siis Dnep­ro lin­na ei pom­mi­ta­tud, aga õhu­häi­reid ju­ba an­ti ja tu­li var­ju­da. Kuu­sa­lu on tal­le tut­tav, siin elab va­nem tü­tar, kel­le abi­kaa­sa lei­dis mõ­ni aas­ta ta­ga­si töö Suu­re­ki­vi far­mis. Svit­la­na Ši­ko­va käis möö­du­nud aas­tal tüt­rel kü­las ja jäi aju­ti­se töö­loa­ga ka­heks su­ve­kuuks töö­le Hin­nu sea­far­mi.

Ta üt­les veel, et in­ter­ne­ti va­hen­du­sel õpe­tab Kuu­sa­lust ka oma 1. klas­si lap­si Uk­rai­nas, Co­vi­di tõt­tu on ka seal õpi­la­sed har­ju­nud dis­tant­sõp­pe­ga. Uk­rai­nas on ta klas­sis 26 õpi­last, ena­mik on jää­nud ko­du­kan­ti, kuus on põ­ge­ne­nud mu­ja­le. Ka ta kol­lee­gid on jää­nud Uk­rai­nas­se, on läi­nud lin­na lä­he­da­le või kau­ge­ma­le ob­las­tis.

„Sai­me koos tüt­re­ga ela­mi­seks sot­siaal­kor­te­ri, meid on ai­da­tud toi­duai­ne­te ja muu va­ja­li­ku­ga. Suur tä­nu abi­lis­te­le,“ sõ­nas ta.

Las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ja juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man kiit­sid, et Kuu­sa­lu koo­lis õp­pi­ma asu­nud noo­red on tub­lid ja neid on seal ju­ba omaks võe­tud. Nad on ha­ka­nud osa­le­ma hu­vi­rin­gi­des. Lä­hi­päe­va­del lä­he­vad koo­li veel kaks õpi­last Uk­rai­nast, kaks pi­se­mat last hak­ka­sid käi­ma Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke, kus oli va­bu koh­ti.

Kuu­sal­lu on saa­bu­nud põ­ge­ni­ke­na kolm leib­kon­da, kok­ku 11 ini­mest – 7 last ja 4 ema. Kaks leib­kon­da on ma­ju­ta­tud üü­ri­kor­te­ri­tes­se. Es­mas­päe­val oli koo­li­ma­jas kõi­gi­le põ­ge­ni­ke­le in­fo­tund. Ka tei­sed emad aval­da­sid soo­vi osa­le­da ees­ti kee­le tun­di­des.

Põ­ge­ni­ke­le viiak­se kord nä­da­las Toi­du­pan­ga toi­du­pa­kid, ai­da­tud on õp­pe­va­hen­di­te, riie­te ja muu hä­da­va­ja­li­ku­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se üles­kut­se­le vas­ta­nud va­ba­taht­li­ke­le abis­ta­ja­te­le on loo­dud in­ter­ne­tis oma suht­lus­võr­gus­tik.

Lok­sal 12 pe­ret
Abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt rää­kis, et vii­mas­tel päe­va­del on tul­nud sõ­ja­põ­ge­nik­ke Lok­sa­le va­ra­se­mast roh­kem, ka nä­da­la­va­he­tu­sel oli tu­li­jaid ja es­mas­päe­val saa­bu­sid kolm pe­ret.
Lok­sa­le jõud­nud 12 pe­res on kok­ku 35 ini­mest, neist 11 on õpi­la­sed ja 8 las­teaia­lap­sed. Ena­mik on saa­bu­nud oma su­gu­las­te või tut­ta­va­te juur­de, aga on ka pä­ris võõ­raid. Kaks Uk­rai­na noort alus­ta­sid es­mas­päe­val Lok­sa koo­lis õpin­gu­te­ga, tei­sed õpi­la­sed lä­he­vad koo­li käe­so­le­va nä­da­la jook­sul. Osad hak­ka­vad õp­pi­ma ees­ti klas­si­des, osad ve­ne­keel­se­te las­te kee­le­kümb­lusk­las­sis. Pe­red on ma­ju­ta­tud Lok­sal ea­ka­te ko­du kol­man­da­le kor­ru­se­le, ka üü­ri­kor­te­ri­tes­se, su­gu­las­te juur­de ja kaks pe­ret Kuiv­o­ja puh­ke­kes­ku­ses­se. Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­ma­ta uk­rain­la­sed on es­malt 7 päe­va ka­ran­tii­nis.

Lok­sa lin­na­va­lit­sus alus­tas taas an­ne­tus­te ko­gu­mi­se­ga. Lok­sa­le saa­bu­nud sõ­ja­põ­ge­ni­ke jaoks pa­lu­tak­se joo­nis­tus- ja kir­ju­tus­tar­vi­kuid, ter­veid ja puh­taid män­guas­ju, rä­ti­kuid, ka­su­ta­ma­ta hü­giee­ni­tar­beid, konk­reet­ses suu­ru­ses rii­deid ja ja­lat­seid. Sa­mu­ti pa­lu­tak­se in­fot ma­ju­tus- ja töö­ta­mis­või­ma­lus­te koh­ta.

Ani­ja val­las 250 põ­ge­nik­ku
Ani­ja val­las oli es­mas­päe­vaks pea­var­ju leid­nud 250 sõ­ja­põ­ge­nik­ku. Neist 200 on Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­kus­se ma­ju­ta­tud sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti kau­du, koht va­li­ti rii­gi­han­ke­ga. Seal saa­vad põ­ge­ni­kud ol­la ku­ni kuu ae­ga.

Keh­ras on 50 ­põ­ge­nik­ku, kel on val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul seal su­gu­la­si või tut­ta­vaid. Põ­ge­ni­ke­pe­red ma­ju­ta­tak­se sot­siaal­ma­ja tu­ba­des­se, val­la­kor­te­ri­tes­se ja era­pin­da­de­le.
Es­mas­päe­val läk­sid Uk­rai­nast tul­nud 9 last Keh­ra güm­naa­siu­mis­se. Di­rek­tor Kai­do Krein­taal üt­les, et lap­sed on eri va­nu­ses, kool võt­tis nen­de tar­vis töö­le kaks uk­rai­na keelt kõ­ne­le­vat ko­ha­lik­ku naist. Neid ai­tas lei­da In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko.

„Tä­na oli esi­me­ne päev, nad said oma­va­hel tut­ta­vaks. Vaa­ta­me, kui­das lap­sed ko­ha­ne­vad ja õp­pi­mi­ne toi­mu­ma hak­kab. Ot­si­me in­ter­ne­tist ma­ter­ja­le, uk­rai­na­keel­seid di­gi­tun­de,“ lau­sus koo­li­juht es­mas­päe­val.

Las­teae­da­des Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke lap­si veel po­le, kuid Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­to­ri Eda-Mai Tam­mis­te sõ­nul on üks pe­re aval­da­nud soo­vi kaks last lä­hia­jal las­teae­da tuua. Val­la las­teae­da­des saab põ­ge­ni­ke las­te­le pak­ku­da küm­me­kond koh­ta. Las­te­ta­re las­teaias on kaks uk­rai­na keelt kõ­ne­le­vat töö­ta­jat.

Raa­si­ku val­las üle­vaa­de puu­dub
Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem tõ­des, et Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­nik­ke on val­da tul­nud, ent val­la­va­lit­su­sel puu­dub in­fo, kui pal­ju neid on. Ini­me­sed pa­ku­vad ko­dus ma­ju­tust, val­la­maj­ja jõuab see in­fo hil­jem.

„Ini­me­sed võik­sid kõi­ge­pealt tul­la val­la­va­lit­sus­se ja öel­da, et plaa­ni­vad en­da juur­de põ­ge­nik­ke tuua, siis saa­me öel­da, kas ja kui pal­ju on meil pak­ku­da koo­li- või las­teaia­koh­ti,“ üt­les val­la­va­nem ja li­sas, et need, kes too­vad Uk­rai­na pii­ri ää­rest põ­ge­nik­ke ja ma­ju­ta­vad oma ko­ju, pea­vad ar­ves­ta­ma, et sel­le­ga kaas­neb suur vas­tu­tus. Raa­si­ku val­lal ei ole Raul Sie­mi sõ­nul sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le pak­ku­da sot­siaal­kor­te­reid, mi­da saaks ko­he re­mon­di­ta ka­su­tu­se­le võt­ta.

Val­la las­teae­da­des-koo­li­des lap­si Uk­rai­nast veel po­le: „Saa­me pak­ku­da 10 las­teaia- ja ku­ni 20 koo­li­koh­ta, aga ar­ves­ta­des prae­gust põ­ge­ni­ke­voo­lu, saa­vad need ar­vud kii­res­ti täis.“

INGA LEO­KE-BO­SEN­KO.

INGA LEO­KE-BO­SEN­KO: „Olin 30 aas­tat ta­ga­si sõ­ja­põ­ge­nik ja tean, mi­da see tä­hen­dab“
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko asus Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­nik­ke abis­ta­ma 26. veeb­rua­ril, kaks päe­va pä­rast se­da, kui Uk­rai­nas al­gas sõ­da. Ta pak­kus val­la­va­ne­ma­le oma abi sõ­ja­põ­ge­ni­ke vas­tu­võt­mi­sel, sest os­kab nii ve­ne kui ees­ti keelt ja on ise ol­nud aas­taid ta­ga­si sa­mas olu­kor­ras.

„Olin Ab­haa­sias­se rän­na­nud eest­las­te jä­rel­tu­li­ja­te pe­re va­nim laps, 15aas­ta­ne, kui pi­di­me sõ­ja tõt­tu jät­ma oma ko­du ja tu­li­me Keh­ras ela­va va­nao­nu juur­de. Too­kord saa­bu­sid Keh­ras­se sõ­ja­põ­ge­ni­ke­na Ab­haa­siast 20 pe­ret. Kui li­gi 30 aas­tat ta­ga­si jõud­sid sõ­du­rid meie kü­las­se, oli­me nen­de eest met­sas var­jul. Ere­dalt on mee­les, kui­das hoid­sin kol­meaas­ta­sel ven­nal kätt suu ees, et ta ei teeks häält, kui sõ­du­rid meist möö­du­sid. Vend ham­mus­tas mu kätt. Ko­dust oli vä­ga kah­ju lah­ku­da ja ela­sin se­da ras­kelt üle. Keh­ras ei taht­nud esial­gu koo­lis käia, olin psüü­hi­li­selt trau­mee­ri­tud, mind asus ai­ta­ma Keh­ra koo­lis töö­ta­nud Na­tal­ja Ki­tam. Olen tal­le vä­ga tä­nu­lik. Kui nüüd Uk­rai­na põ­ge­ni­ke­ga kok­ku puu­tu­sin, sain aru, et aeg ei pa­ran­da kõi­ki haa­vu ning pi­sa­rad ei saa ot­sa, sest üle-ela­tu ker­kis taas pin­na­le, mi­ne­vik­ku ei saa mee­lest kus­tu­ta­da,“ kir­jel­das In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko Sõ­nu­mi­too­ja­le.

„Uk­rai­nast saa­bu­vad põ­ge­ni­kud va­ja­vad kaas­tun­net, hoo­li­vust ja tu­ge, kui­gi nad ise prae­gu nii ei mõt­le ega oo­ta. Näen, nen­de pea­mi­ne mu­re on, mis Uk­rai­nas toi­mub, ja kar­da­vad oma sin­na jää­nud lä­he­das­te pä­rast. Kes va­rem siia jõud­sid, said tõe­näo­li­selt vä­hem kan­na­ta­da, hi­li­se­ma­tel saa­bu­ja­tel on ol­nud hul­lem. Kui mu Soo­mes töö­tav vend põ­ge­ni­ke­ga Poo­last Ees­tis­se sõi­tis, kart­sid lap­sed teel ma­ga­ma jää­da ning hak­ka­sid bus­si ra­pu­tus­te pea­le nut­ma.“

Ta li­sas, kui üt­leb Uk­rai­nast tul­nud põ­ge­ni­ke­le, et on ol­nud sa­mas olu­kor­ras, te­kib ko­he lä­he­da­sem kon­takt ning te­ma poo­le pöör­du­tak­se oma mu­re­de­ga jul­ge­malt: „Olen kur­sis ka nen­de ter­vi­se­mu­re­de­ga. Ku­na olen me­dit­sii­ni­töö­ta­ja, an­nan nei­le nõu ja ai­tan nii pal­ju, kui suu­dan. Püüan Uk­rai­nast saa­bu­nud pe­re­sid iga­ti toe­ta­da. Sõ­da on vä­ga hull olu­kord, kõi­ge täht­sam on, et va­lit­seks ra­hu.“

Eelmine artikkelRaasiku valla sünnipäeval jutustati lugusid kojujõudmisest
Järgmine artikkelVal­la­va­nem RII­VO NOOR: „Uk­rai­na põ­ge­ni­ke­ga seo­tud as­jaa­ja­mi­ses on pal­ju se­ga­dust.“