Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­ss

242
Kuusalu valla fotokonkurss 2020 rahvalemmik "Loojuv Raketa".

Pü­ha­päe­val, 20. sep­temb­ril lõp­pes Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus. Kok­ku oli osa­le­nud 111 fo­tost sai enim poo­le­hoid­jaid „Loo­juv Ra­ke­ta“ ehk fo­to lae­vav­ra­kist päi­ke­se­loo­jan­gul Lok­sa ran­nas – pilt ko­gus 287 häält. Ala­tes es­mas­päe­vast hin­dab fo­to­sid žürii, kes va­lib ka­te­goo­ria­te pa­ri­mad ja peap­ree­mia. Au­ta­sus­ta­mi­ne ja fo­to­de au­to­ri­te ni­me­de ava­li­kus­ta­mi­ne on plaa­nis ok­toob­ris. Žüriis­se kuu­lu­vad fo­tog­raa­fid As­sar Jõe­pe­ra ja Ma­rek Kus­min, kunst­nik Kris­ta Sim­son, ho­bi­fo­tog­raaf Ma­ris Tor­ga ja val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man.

Eelmine artikkelIda-Har­ju­maa an­dis pa­nu­se va­ba­vi­se­te Guin­nes­si re­kor­di sün­di
Järgmine artikkelAla­ve­re koo­li re­no­vee­ri­mi­ne mak­sab üle 1,1 mil­jo­ni eu­ro