Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­teks toe­tus­teks 33 taot­lust

149
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti ühe­kord­se­te toe­tus­te sü­gis­voo­ru 33 taot­lust kok­ku 35 517 eu­ro ula­tu­ses. Neist 18 on ko­gu­kon­na-, 8 kul­tuu­ri- ja 7 spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se toe­tu­seks. Ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks soo­vi­tak­se toe­tust kok­ku 22 173 eu­rot, kul­tuu­riü­ri­tus­te­le 7250 ja spor­di­ga seo­tud et­te­võt­mis­te­le 6094 eu­rot. Kui pal­ju toe­tus­teks ra­ha ja­gub, sel­gub edas­pi­di, Kuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve on koos­ta­mi­sel. Prae­gu käib taot­lus­te hin­da­mi­ne, sel­le­ga te­ge­leb val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­tud ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad Ur­mo Ris­ti­saar, Ago Kat­vel, Kat­re Ka­ru, Tii­na Viir­na, As­ko Aug ja Uku Aas­rand. Va­rem hin­das taot­lu­si ja moo­dus­tas pin­ge­rea val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon. Au­gus­tis võt­tis val­la­vo­li­ko­gu vas­tu Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va­te pro­jek­ti­toe­tus­te taot­le­mi­se ja me­net­le­mi­se uue kor­ra.

Eelmine artikkelIda-Har­ju koo­lid rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te ede­ta­be­li­tes
Järgmine artikkelAru­kü­la-Pe­nin­gi kerg­liik­lus­tee pla­nee­ri­mi­sest