Ida-Har­ju in­vaü­hing korraldab Kuu­sa­lus ter­vi­se­loen­guid

572
AGNES VALGISTE

Esi­me­sel loengul, 19. märtsil jagavad sel­gi­tu­si dia­bee­diõ­de ja en­dok­ri­no­loog.

Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing alus­tab Lea­de­ri prog­ram­mist saa­dud toe­tus­ra­ha abil ka­heaas­tast koo­li­tusp­rog­ram­mi Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na puue­te­ga ini­mes­te­le, nen­de pe­re­liik­me­te­le ja ka kõi­gi­le teis­te­le hu­vi­lis­te­le. Koos­tööd te­ha­ke MTÜ­ga Kuu­sa­lu Hoo­le­la ja MTÜ­ga Kuu­sa­lu Pe­reü­hing.

Pro­jek­ti „Ak­tiiv­ne ja te­gus Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing“ raa­mes on ka­vas 7 ter­vi­se- ja toi­tu­mi­sa­last koo­li­tust ning kol­me­päe­va­ne ter­vi­se- ja es­maa­bi-ala­ne koo­li­tus­laa­ger Vil­jan­di­maal Va­naõue Puh­ke­kes­ku­ses.

In­vaü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Ag­nes Val­gis­te üt­leb, et li­saks emaa­bi ja ene­sea­bi õpe­ta­mi­se­le on plaa­nis tut­vu­sta­da ter­vis­lik­ku lii­ku­mist. Eri­ti olu­li­sed on kaa­saeg­se­mad tead­mi­sed dia­bee­di, na­ha­­prob­lee­mi­de, üld­hü­giee­ni koh­ta. Ee­märk on, et ühin­gu liik­me­te seas oleks alg­tead­mis­te­ga ini­me­sed, kes os­ka­vad tei­si abis­ta­da, et ühin­gu üri­tus­te­le ei peaks kaa­sa­ma me­dit­sii­ni­töö­ta­jaid.

Ag­nes Val­gis­te: „Uu­rin­gud ja ohuo­lu­kor­rad näi­ta­vad, et es­maa­bi ei osa­ta an­da või te­hak­se se­da os­ka­ma­tult. Sa­tu­tak­se paa­ni­kas­se, ei tai­ba­ta abi kut­su­da. Me hul­gas on pal­ju suhk­ru­hai­geid, kel­le het­keo­lu­kor­da ei os­ka kõr­val­seis­ja adek­vaat­selt hin­na­ta ega abi osu­ta­da. Alus­ta­me loen­gu­sar­ja dia­bee­diõe esi­ne­mi­se­ga Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Edas­pi­di rää­gi­me ka in­sul­dist, muu­dest ter­vi­se­prob­lee­mi­dest, toi­tu­mi­ses­t nin­g mä­lut­ree­nin­gu­test. Kõik meie ühin­gu liik­med võik­sid koo­li­tu­se tu­le­mu­se­na ol­la edas­pi­di tead­li­ku­mad, osa­ta iseen­nast ja üks­teist pa­re­mi­ni ai­da­ta.“

Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gus on liik­meid 119, nad ela­vad pea­mi­selt Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las, Lok­sal. Ak­tiiv­seid liik­meid on mõ­ne­võr­ra vä­hem. Ag­nes Val­gis­te rõ­hu­tab, et Lea­de­ri toel lä­bi vii­dav pro­jekt on mõel­dud ka teis­te­le, mit­te ai­nult puue­te­ga ini­mes­te­le. Kel hu­vi, on oo­da­tud Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja loen­gu­te­le ning sa­mu­ti väl­ja­sõi­du­le koo­li­tus­laag­ris­se Vil­jan­di­maa­le, kus ol­lak­se kolm päe­va Va­naõue Puh­ke­kes­ku­ses.

„Ühin­gu sõi­tu­del on meie ka­su­ta­da 48ko­ha­li­ne buss, sel­le saa­me oma liik­me­test täis. Kuid kind­las­ti ei jää kee­gi kõr­va­le. Kui on roh­kem soo­vi­jaid, leia­me trans­por­di­või­ma­lu­se,“ lu­bab Ag­nes Val­gis­te.

Ku­na ra­has­tab Lea­de­ri prog­ramm Aren­dus­ko­ja kau­du, on Kuu­sa­lu loen­gud Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ini­mes­te­le. Sa­ma­del päe­va­del, kuid teis­tel kel­laae­ga­del, on need loengud ka­vas ka Keh­ras, ra­has­tab Ani­ja vald.

Eelmine artikkelKol­ga koo­li noo­red si­seo­rien­tee­ru­mi­se sar­jas „Si­se­suund”
Järgmine artikkelHEI­KI VUN­TUS: „Lea­de­ri­ga on Aren­dus­ko­ja piir­kon­da tul­nud üle 6 mil­jo­ni eu­ro.“