Har­ju­maa Lau­lu­laps 2023 kon­kur­si tu­le­mu­sed

184
Lauluõpetaja HELI KARU ja konkursil esikoha võitnud MERIBEL MARGAT Anija vallast.

Oma va­nu­sek­las­sis võit­sid 4aas­ta­ne LIAM HAR­RI TA­LI Raa­si­ku val­last ja 15aas­ta­ne ME­RI­BEL MAR­GAT Ani­ja val­last, mõ­le­mad on HE­LI KA­RU õpi­la­sed.

Har­ju­maa Lau­lu­laps 2023 kon­kur­si fi­naal oli möö­du­nud ree­del ja lau­päe­val, 5. ja 6. mail Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Kok­ku osa­le­sid ka­hel päe­val 186 noort laul­jat. Pea­kor­ral­da­ja oli Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na To­min­gas. Kon­kurs­si ra­has­tas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, he­li ja val­gus­tu­se jaoks sai Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts 2400 eu­rot Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt.

Žüriis­se kuu­lu­sid ree­del Too­mas Voll, Ivi Rau­si ja Priit Pa­ju­saar. Sel päe­val võist­le­sid kolm va­ne­mat va­nu­sek­las­si ala­tes 10aas­tas­test. Lau­päe­val olid žüriis Too­mas Voll, Han­na-Lii­na Võ­sa ja Ja­ni­ka Sil­la­maa. Siis võist­le­sid noo­re­mad lau­lu­lap­sed ala­tes 3aas­tas­test.

LIAM HARRI TALI Raasiku vallast.

Kõi­ge noo­re­ma­te va­nu­se­klas­sis olid Ida-Har­just edu­kad lau­luõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru õpi­la­sed. Te­ma õpi­las­test saa­vu­tas 3-4aas­tas­te pois­te seas esi­ko­ha Liam Har­ri Ta­li Raa­si­ku val­last. Sa­ma va­nu­sek­las­si tüd­ru­ku­test sai tei­se ko­ha He­li Ka­ru õpi­la­ne Jo­han­na-Mai Lil­le­vä­li Ani­ja val­last ning erip­ree­mia Ma­til­da Tä­he Raa­si­ku val­last.

5-6aas­tas­te va­nu­sek­las­sis päl­vis erip­ree­mia He­li Ka­ru õpi­la­ne An­na­bel Puu­sepp Raa­si­ku val­last.

7-9aas­tas­te pois­te ar­ves­tu­ses saa­vu­tas kol­man­da ko­ha Al­bert Joa­la Raa­si­ku val­last, te­ma lau­luõ­pe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la. Erip­ree­mia said He­li Ka­ru õpi­la­ne Lii­sa Nõl­vak Ani­ja val­last, Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Mar­leen Žiga­re­va Raa­si­ku val­last ning Kuu­sa­lu val­last Mar­ta Kar­na, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken, ja Ida Mar­ga­ret­he Mäe­vä­li, ke­da ju­hen­dab Nii­na Es­ko, kla­ve­ril saa­tis Kül­li-Kat­ri Es­ken.

10-12aas­tas­te va­nu­sek­las­sis sai erip­ree­mia Ar­do Hei­berg Raa­si­ku val­last, te­da õpe­tab He­li Ka­ru.

13-15aas­tas­test saa­vu­tas tüd­ru­ku­test esi­ko­ha He­li Ka­ru õpi­la­ne Me­ri­bel Mar­gat Ani­ja val­last ja pois­test tei­se ko­ha Kris­ten Nor­den Ani­ja val­last, te­da õpe­tab sa­mu­ti He­li Ka­ru. Eri­pree­mia said Raa­si­ku val­last Kend­ra Elii­sa Neid­la, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir, ning Loo­re-Liis Kund­la, kel­le lau­luõ­pe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la.

16-19aas­tas­te va­nu­sek­las­sis saa­vu­tas nei­du­dest kol­man­da ko­ha Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Sand­ra Par­ve Raa­si­ku val­last. Eri­pree­mia sai Kuu­sa­lu val­last So­fia Ru­ti­ku, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Eelmine artikkelÜle-möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes noor­te kok­ku­saa­mi­ne Aru­kü­las vä­ga traa­gi­li­selt. Kas ja kui­das hoiab po­lit­sei noor­te ko­gu­ne­mis­koh­ta­del sil­ma peal?
Järgmine artikkelKol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma võit UL­LO TOO­MI tant­su­de võist­lu­sel