Üle-möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes noor­te kok­ku­saa­mi­ne Aru­kü­las vä­ga traa­gi­li­selt. Kas ja kui­das hoiab po­lit­sei noor­te ko­gu­ne­mis­koh­ta­del sil­ma peal?

119
Kristo Tamsalu

Vas­tab Raa­si­ku ja Ani­ja piir­kon­na­po­lit­sei­nik KRIS­TO TAM­SA­LU: „Po­lit­seil on noor­te ko­gu­ne­mis­ko­had tea­da ning kui on õh­tu­sed piir­kon­na­pat­rul­lid või alaea­lis­te­le suu­na­tud po­lit­sei­rei­did, kont­rol­li­me neid. Ena­mas­ti on ko­had, kus noo­red hän­gi­vad ja tšil­li­vad, Aru­kü­las, Raa­si­kul ja Keh­ras sa­mad – raud­tee­per­roo­nid, staa­dio­nid, kaup­lus­te ümb­ru­sed. Vest­le­me noor­te­ga, kü­si­me, mis põh­ju­sel nad ko­gu­ne­vad, ning kui ilm­neb, et kee­gi on mi­da­gi tar­vi­ta­nud, kont­rol­li­me joo­vet. Kui selts­kon­nas on alaea­li­si, võ­ta­me va­ne­ma­te­ga ühen­dust, toi­me­ta­me lap­sed ko­ju. Olen ise käe­so­le­val aas­tal koos abi­po­lit­sei­ni­ku­ga iga ­nä­da­l vä­he­malt ühel õh­tul piir­kon­na­pat­rul­lis ol­nud ja sõit­nud ka Aru­kü­last lä­bi.

Aru­kü­la staa­dion ei ole väl­ja­kut­se­te poo­lest va­rem sil­ma ha­ka­nud, seal on liht­salt noor­te ko­gu­ne­mi­seks ideaal­sed tin­gi­mu­sed – kaup­lus on lä­he­dal ehk hea poo­di min­na, kõr­val on ska­te­park. En­ne se­da traa­gi­list sünd­must oli meil nel­ja­päe­val alaea­lis­te­le suu­na­tud po­lit­sei­li­ne te­ge­vus. Oli koo­li­va­heaeg, siis po­le päe­val va­het, noo­red lii­gu­vad väl­jas igal õh­tul. Sõit­si­me Aru­kü­la staa­dio­nilt lä­bi õh­tul kel­la ühe­teist­küm­ne ajal, tol õh­tul seal alaea­li­si ei ol­nud. Kuid siis oli vä­ga külm ilm. Noor­te ko­gu­ne­mi­sel män­gib ilm suurt rol­li.

Kind­las­ti on noor­te ko­gu­ne­mis­tel ol­nud ka tü­lit­se­mi­si, kuid need la­hen­da­tak­se oma­va­hel, ei mee­nu, et vii­ma­sel ajal oleks po­lit­sei­le teh­tud väl­ja­kut­seid noor­te kak­lu­si la­hen­da­ma. Pi­gem on väl­ja­kut­seid, kui väl­jas ko­gu­ne­nud noo­red häi­ri­vad öö­ra­hu. Pal­ju­del neist on kaa­sas­kan­ta­vad kõ­la­rid, las­tak­se nu­ti­te­le­fo­nist val­ju tümp­su. Nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku staa­dion on elu­ma­ja­de lä­he­dal, sa­mu­ti lin­na­väl­jak Keh­ra koo­li ees, ning kui kee­gi kõ­la­rist muu­si­kat la­seb, häi­rib see ela­ni­ke ööund, eri­ti su­ve­pe­rioo­dil, kui pal­ju­del on ak­nad lah­ti.

Na­gu üt­le­sin, on Aru­kü­la staa­dio­nil int­si­den­te ol­nud vä­ga vä­he. Mi­da­gi nii­su­gust, mis vii­taks, et mi­da­gi sel­list võiks juh­tu­da, ei ole ol­nud. Ma ei ar­va, et nüüd peaks Aru­kü­la staa­dio­nit hak­ka­ma öö­seks luk­ku pa­ne­ma. Sel ju­hul suu­re­neks van­da­lis­mi oht, ha­ka­taks staa­dio­ni ae­da lõh­ku­ma ja üle ro­ni­ma. Noo­red on har­ju­nud seal käi­ma, sest seal on pin­gid, kus is­tu­da. Ko­gu­ne­mis­te käi­gus ki­pu­tak­se mõ­ni­kord ka al­ko­ho­li tar­vi­ta­ma. Kuid lei­dub ka noo­ri, kes soo­vi­vad spor­ti­da, ning mi­da soo­je­maks il­mad lä­he­vad, se­da kauem soo­vi­vad see­tõt­tu näi­teks tõuk­si­de­ga ska­te­par­gis sõi­ta.

Aru­kü­las toi­mu­nud traa­gi­li­se juh­tu­mi pu­hul on jää­nud kõ­la­ma, et sõp­rus­kon­nas tea­ti, et üks noor­mees kõn­nib noa­ga rin­gi. See tä­hen­dab, et juh­tu­nut oleks saa­nud ära hoi­da, kui sõb­rad olek­sid õi­gel ajal suu lah­ti tei­nud. Nii­su­gus­test as­ja­dest tu­leb po­lit­sei­le rää­ki­da. Ka lap­se­va­ne­mad, kel­lel on las­te kas­va­ta­mi­se­ga prob­lee­me, või­vad ala­ti nõu kü­si­da, äk­ki saa­me ai­da­ta.“

Eelmine artikkelAeg­vii­du koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le 9 soo­via­val­dust
Järgmine artikkelHar­ju­maa Lau­lu­laps 2023 kon­kur­si tu­le­mu­sed