Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma võit UL­LO TOO­MI tant­su­de võist­lu­sel

189

Kol­ga rah­va­tant­su­rühm, ke­da ju­hen­dab Ka­rin Soo­sa­lu, saa­vu­tas Ul­lo Too­mi võis­tu­tant­si­mi­ses D-rüh­ma­de ehk va­ne­ma­te se­ga­rüh­ma­de ka­te­goo­rias esi­ko­ha. Tei­se ko­ha sai sel­les ka­te­goo­rias Tar­van­pää va­nem se­ga­rühm ja kol­man­da Tar­tu Üli­koo­li vi­list­las­rühm. Le­gen­daar­se rah­va­tant­su­pe­da­goo­gi ja tant­su­ju­hi Ul­lo Too­mi 120. sün­niaas­ta täi­tu­mist tä­his­ta­ti te­ma tant­su­de võis­tu­tant­si­mi­se­ga 29. ja 30. ap­ril­lil Tar­tus Va­ne­mui­se kont­ser­di­saa­lis, ku­hu ko­gu­ne­sid üle Ees­ti 32 se­ga­rüh­ma A-rüh­ma­de, B-noo­re­ma­te se­ga­rüh­ma­de ja D-va­ne­ma­te se­ga­rüh­ma­de ka­te­goo­rias. Žüriis­se kuu­lu­sid Il­ma Adam­son, Henn Tii­vel, Mai­re Ud­ras, He­lin Pih­lap ja Rau­no Zub­ko. Žürii hin­das tant­si­ja­te põ­hi­sam­mu­de täp­sust ja vas­ta­vust tant­su­kir­jel­dus­te­le, või­met edas­ta­da oma emot­sioo­ne ja sõ­nu­mit pub­li­ku­le ning la­va­kul­tuu­ri, ka rüh­ma esi­tu­se ter­vik­lik­kust ning va­lik­tant­su pu­hul so­bi­vust muu­si­ka­le ja tee­ma­le. Kõik rüh­mad pi­di esi­ta­ma kaks tant­su – ko­hus­tus­li­ku ja va­balt va­li­tud tant­su. D-rüh­ma­de ko­hus­tus­tus­lik tants oli Ul­lo Too­mi loo­dud „Kos­ja­tants“ ja va­lik­tant­su­na esi­tas Kol­ga tant­su­rühm Kuu­sa­lu val­last pä­rit tant­su­ju­hi Maie Ora­va „Kol­ga kar­apil“. Iga ka­te­goo­ria võit­ja sai au­hin­naks 1000 eu­rot. Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu üt­les, et see sum­ma jääb oo­ta­ma rüh­ma juu­be­li­pi­dus­tu­si: „Ta­ha­me 2024. aas­tal vää­ri­kalt tä­his­ta­da Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma 40. sün­ni­päe­va.“

Eelmine artikkelHar­ju­maa Lau­lu­laps 2023 kon­kur­si tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelSõnumitoojas 10. mail