Har­ju koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lilt Kuu­sa­lu tru­pi­le Grand Prix` ja Lok­sa las­te­le lau­reaa­di tii­tel

522
Kuu­sa­lu põ­hi­koo­li näi­tet­rupp: ees kü­ki­ta­vad CA­RO­LY KIIK, AN­NA­BEL AL­MET ja RO­LAND TREI­MA. Tei­ses reas KRIS­TO­FER VAL­TER VAL­LAOTS, ELI­SE TEK­KO, NO­RA ME­RI­VOO, MA­DE­LEN MO­NI­KA SOI­VER, REE­LI­KA VIIL­MAA, MIA MA­RIA LIPS­MÄE, KAS­PAR RÜN­GE­NEN, la­vas­ta­ja SAI­MA KAL­LION­SI­VU ning žüriist ELI­NA REI­NOLD ja TII­NA MÄL­BERG. Ta­ga KARL TO­BIAS VALD­MANN, KAA­REL PRII­LINN, JA­REK HEIN­MAA, TE­NER MAR­KUS, REN­NO VÄLK, RAI­NIS KI­KAS. Pil­dilt puu­du­vad Gre­te Sööt, Au­gust Okk ja he­li­mees Ker­mo Vee­tõus­me.

Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli kol­mel päe­val, 19.-21. ap­ril­li­ni Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val. Osa­le­jaid oli ko­roo­na tõt­tu ta­va­pä­ra­sest vä­hem, eel­mi­sel aas­tal jäi fes­ti­val ära. Tei­si­päe­val män­gi­sid algk­las­si­de 4 trup­pi: Kol­ga koo­list, Lok­sa güm­naa­siu­mist ja kaks Viim­sist. Kol­ma­päe­val esi­ne­sid güm­naa­siu­mi­de 2 trup­pi: Jü­ri ja Viim­si güm­naa­siu­mist. Nel­ja­päe­val olid la­val põ­hi­koo­li 4 trup­pi: Jü­ri güm­naa­siu­mist, Kuu­sa­lu kesk­koo­list, Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­list ja Kos­ti­ve­rest.

Zü­riis olid Eli­na Rei­nold, Al­lan Kress ja Tii­na Mäl­berg.

Kuu­sa­lu män­gis tük­ki es­ma­kord­selt
Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses sai Grand Prix` Kuu­sa­lu kes­koo­li näi­te­ring la­vas­tu­se­ga „Mi­nu ini­me­sed“, mis on kok­ku pan­dud Ees­ti luu­le­ta­ja­te Do­ris Ka­re­va, Kris­tii­na Ehi­ni, Han­do Run­ne­li, Karl Mar­tin Si­ni­jär­ve, Il­mar Trul­li, Ast­rid Rein­la, Ras­mus Me­ri­voo ja Maar­ja Me­ri­voo-Par­ro luu­le­tus­test. Kuu­sa­lu noor­test hin­na­ti Au­gust Okk pa­ri­maks mees­näit­le­jaks, An­na­bel Al­met pa­ri­maks nais­kõr­va­lo­sa­täit­jaks, Kas­par Rün­ge­nen pa­ri­maks mees­kõr­va­lo­sa­täit­jaks. Eri­pree­mia said Eli­se Tek­ko, Mia Ma­ria Lips­mäe ja Kris­to­fer Val­ter Val­laots.

Kuu­sa­lu näi­te­rin­gi ju­hen­da­ja ja la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu rää­kis, et näi­den­dis „Mi­nu ini­me­sed“ män­gi­vad 9. klas­si esi­ne­mi­sõ­pe­tu­se õpi­la­sed, kel oli va­li­da, mil­le­ga kur­sus lõ­pe­ta­da, ja va­li­ti la­vas­tus: „Alus­ta­si­me „Mi­nu ini­me­sed“ õp­pi­mist kaks aas­tat ta­ga­si 12. klas­si­ga, aga siis tu­li ko­roo­na ja jäi poo­le­li. Jät­ka­si­me 9. klas­si­ga, juu­res on näi­te­rin­gi noo­ri ala­tes 6. klas­sist ja mõ­ni güm­naa­siu­mist – kee­ru­li­sel ko­roo­naa­jal on lu­ba­tud trup­pi ka eri va­nu­seast­me­te õpi­la­si.“

Ta üt­les, es­ma­kord­selt läks teat­ri­fes­ti­va­li­le nii, et ko­gu trupp pol­nud koos män­gi­nud: „Esi­mest kor­da sai­me tru­pi­ga koos tü­ki lä­bi män­gi­da fes­ti­va­lil, sest aeg on ol­nud kee­ru­li­ne, po­le õn­nes­tu­nud kõi­ki kok­ku saa­da. Olen per­fekt­sio­nist, ei taht­nud se­da­si fes­ti­va­li­le min­na, aga lap­sed vä­ga soo­vi­sid. Mul on nii hea meel, et ei and­nud al­la. Suu­rem osa tru­pist on näi­te­rin­gis ol­nud väi­ke­sest pea­le, to­re, et nad on jät­ku­valt ning uued tu­li­jad sa­mu­ti tub­lid ja an­de­kad.“

Sai­ma Kal­lion­si­vu sõ­nul kii­tis žürii, et la­vas­tu­ses loe­tak­se ees­ti luu­let: „Eli­na Rei­nold tun­nus­tas, et ole­me vä­ga äge kamp, oma­va­hel häs­ti kla­pib. Žürii an­dis ka head nõu, et dikt­sioo­ni tu­leb pa­ran­da­da, tants juur­de te­ha. Kui pä­rast va­heae­ga koo­li lä­he­me, jät­ka­me proo­vi­de­ga ja täien­da­me.“

La­vas­tust „Mi­nu ini­me­sed“ män­gi­tak­se 5. mail Kuu­sa­lu koo­li ke­vad­kont­ser­dil. Eten­du­si tu­leb koo­lis veel ning plaan on en­ne koo­liaas­ta lõp­pu esi­ne­da ka Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

TUU­LI RAND la­vas­tab nüüd Lok­sal
Algk­las­si­dest sai lau­reaa­di tiit­li Lok­sa koo­li 4. klas­si näi­te­-t­rupp Vla­dis­lav Koržet­si „Koll Kal­li“ eest, la­vas­tas Tuu­li Rand. Lok­sa tru­pist ni­me­ta­ti Sand­ra Lin­der­mann pa­ri­maks nais­näit­le­jaks, Kaur Ro­sen pa­ri­maks mees­näit­le­jaks, Oli­ver Sii­rius pa­ri­maks mees­kõr­va­lo­sa­täit­jaks. Erip­ree­mia sai Ka­rel Pee­ter­mann. La­vas­ta­ja eri­pree­mia päl­vis Tuu­li Rand ja lii­ku­mis­ju­hi erip­ree­mia Kris­ti Ru­se.

Lok­sa 4. klas­si näi­tet­rupp: esi­reas Esimene rida KARL GUSTAV LAUR, KÄROLIN-LISETTE POTJOMKINA, KAUR ROSEN, SANDRA LINDEMANN, KAREL PEETERMANN, OLIVER SIIRIUS ja la­vas­ta­ja TUU­LI RAND. Ta­ga­reas OLIVER JÄRVE, GREGOR KÜTT, KLAARA-HELEN NOOSKA, EMMA-LAURA VILUMAA, HANNABEL TEERN, EVA-ANGELINA BÕHHOVETS, AMALIA PROSKURINA, ANNEMAI ARBA, HELI METSAR. Fo­tod Hen­ry Ka­ri

Tuu­li Rand on aas­taid õpe­ta­nud Kolga koolis ja ju­hen­da­nud seal algk­las­si­de näi­te­rin­gi. Esi­mest aas­tat õpe­tab Lok­sal, kus on 1.b kee­le­kümb­lusk­las­si õpe­ta­ja. Ta kõ­ne­les, et veel õpe­tab 4.a klas­si­le ma­te­maa­ti­kat ja ees­ti keelt, suu­li­se ene­se­väl­jen­du­se õpe­ta­mi­seks teeb 4.a klas­si­le draa­ma­tun­de, la­vas­tus val­mis nen­des tun­di­des.

„Sü­gi­sel alus­ta­si­me, lap­sed on sel­le aja­ga pal­ju eda­si jõud­nud, lau­reaa­di tii­tel fes­ti­va­lil ja pree­miad on hea tu­le­mus,“ sõ­nas ta ja li­sas, et kut­sus tant­su­sead­ja­na ap­pi Kol­ga koo­li en­di­se kol­lee­gi Kris­ti Ru­se, kel­le et­te­pa­ne­kul võe­ti la­vas­tu­se lii­ku­mi­se olu­li­se osa­na ka­su­tus­se val­ged kin­dad.

„Zü­rii hin­das vah­vaks, et ko­gu klass osa­leb. Las­te jaoks oli vä­ga eri­li­ne, et said TV-la­vas­tu­sest „Pil­ve­de all“ tut­ta­va Eli­na Rei­nol­di­ga te­ha sel­fi­sid ja ka­va­le­he­le te­ma au­tog­ram­mi koos pü­hen­du­se­ga,“ rää­kis Tuu­li Rand.

Pree­miad Kol­ka ja Aru­kül­la
Algk­las­si­de ar­ves­tu­ses sai la­vas­ta­ja erip­ree­mia Kol­ga koo­li 1. klas­si näi­tet­ru­pi ju­hen­da­ja Kai­di Al­met la­vas­tu­se­ga „Aa­bit­sa­lu­gu“. Kol­ga tru­pist päl­vi­sid erip­ree­mia Dar­ja Lu­ki­na, El­la Lu­ha­ki­vi, Han­na Velst­röm, Kris­to­fer Kuld­me­ri ja Yo­ko Tuu­le­ta­re.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­sed said erip­ree­mia Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li 8. klas­si näi­tet­ru­pist Miia-Lii­su Liim ja Ak­sel Kald. Nad män­gi­sid Kaa­ri Sil­la­maa muu­si­ka­lis „Ja­ne Ey­re“, la­vas­tas Piia Ma­ria Lees­me.

Eelmine artikkelAni­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku jalg­pal­lu­rid ja­hi­vad punk­te sa­mas lii­gas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu jäi taas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta