Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu jäi taas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta

100
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 20. ap­ril­li is­tun­gi päe­va­kor­ras olid re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he ning liik­me­te va­li­mi­ne. Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast te­gi et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jon kol­me­liik­me­li­se­na, vo­li­ko­gu oli sel­le­ga nõus. Vas­ta­valt sea­du­se­le va­li­tak­se esi­mees ja asee­si­mees kor­ra­ga, esi­me­heks saab roh­kem hää­li ko­gu­nud kan­di­daat. Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du pak­kus kan­di­daa­diks Ar­nold Tuur­maa EK­RE ni­me­kir­jast, Kris­to Pa­lu esi­tas kan­di­daa­diks Maar­ja Mets­ta­ki. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel va­li­ti ko­mis­jo­ni esi­me­heks Maar­ja Mets­tak 14 poolt­hää­le­ga, asee­si­me­heks va­li­tud Ar­nold Tuur­maa sai 2 poolt­häält. Ko­mis­jo­ni liik­me kan­di­daa­diks esi­tas Maar­ja Mets­tak Hei­no Ju­no­lai­ne­ni va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Ur­mas Kirt­si pak­kus kan­di­daa­diks Enn Kirs­ma­ni va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Enn Kirs­man10 ja Hein­o Ju­no­lai­nen 6 poolt­häält. See­ga va­li­ti re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kol­man­daks liik­meks Enn Kirs­man. Pä­rast va­li­mis­tu­le­mu­se kin­ni­ta­mist tea­tas Maar­ja Mets­tak, po­lii­ti­list ta­het ei olnud, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nis oleks opo­sit­sioon saa­nud hääl­tee­na­mu­se, ning as­tub ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­halt ta­ga­si. Vo­li­ko­gu esi­me­he­le edas­ta­tud kir­ja­li­kus aval­du­ses sel­gi­tas ta: „Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni jä­re­le­val­ve, kont­rol­li­mi­se ning val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se hin­da­mi­se funkt­sioo­ni ei ole või­ma­lik täi­ta, kui ko­mis­jo­ni hääl­tee­na­mus kuu­lub koa­lit­sioo­ni­le. Olen sei­su­ko­hal, et Kuu­sa­lu val­la aren­gu ta­ga­mi­seks peab re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni töö kor­ral­da­mi­ne, juh­ti­mi­ne ning ot­sus­tus­või­ma­lus ole­ma opo­sit­sioo­nil, et ta­ga­da sõl­tu­ma­tu kont­rol­li põ­hi­mõt­te täit­mi­ne.“ Ku­na re­vis­jo­ni­ko­mis­jon peab ole­ma vä­he­malt kol­me­liik­me­li­ne, jäi Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu taas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta.

Eelmine artikkelHar­ju koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lilt Kuu­sa­lu tru­pi­le Grand Prix` ja Lok­sa las­te­le lau­reaa­di tii­tel
Järgmine artikkelHärmakosus jätkab senine külavanem