Hara Kü­la­selts ot­sib fo­to­sid pur­je­ka Tor­mi­lind ehi­ta­mi­sest

108
Kuusalu vallas Hara külas Haagininal ehitatud neljamastiline Tormilind.

Järg­mi­sel aas­tal täi­tub sa­da aas­tat Ees­ti ilu­sai­ma ja ühe suu­ri­ma nel­ja­mas­ti­li­se pur­je­ka, Kuu­sa­lu val­las Ha­ra kü­las Haa­gi­ni­nal ehi­ta­tud bar­kan­tii­ni Tor­mi­lind val­mi­mi­sest. Lae­va ehi­ta­ti Ha­ra kü­las aas­ta­tel 1919 ja 1921, ehi­tus­tööd lõ­pe­ta­ti 1922 Lok­sal.

Tor­mi­lin­nu vees­ka­mi­sest möö­dus sa­da aas­tat su­vel – au­gus­tis 1921 tõs­te­ti laev Haa­gi­ni­nal ran­nalt vet­te ja vii­di Lok­sa sa­da­mas­se.

Su­vel asu­ta­tud MTÜ Ha­ra Kü­la­selts soo­vib aas­ta­päe­va pu­hul pan­na Haa­gi­ni­na lä­he­dus­se in­fo­tahv­li ning ot­sib ehi­ta­mi­sest ja vees­ka­mi­sest täien­da­vat in­fot ja fo­to­sid. Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Lii Välk­mann pos­ti­tas sel­le koh­ta tea­te kü­la Fa­ce­boo­ki le­he­le.

Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge He­le Lõh­mus: „Ole­me kuul­nud, et Tor­mi­lin­nust teh­ti Haa­gi­ni­nal fo­to­sid. Kah­juks po­le neid pil­te se­ni leid­nud. Ehk on kel­lel­gi su­gu­las­test jää­nud sel­li­seid pil­te või tea­tak­se, kus võiks ol­la?“

Tor­mi­lin­nu oma­ni­kud olid lae­va esi­me­ne kap­ten Ru­dolf Pahl­berg Käs­must ning Gus­tav Kris­tenb­run, Eduard Lep­ni ja Anet­te Tie­de­man. Ehi­ta­sid meis­ter Adu Sepp ja ta poeg Pee­ter Sepp Saa­re­maalt, ena­mik töö­li­si oli Saa­re­maalt. Töö­lis­te seas olid ka meist­ri po­jad Mih­kel ja Kus­ti.

Pur­je­ka pik­kus oli 45,71 meet­rit, laius 10,30 meet­rit, sü­ga­vus 4,12 meet­rit. Tor­mi­lind sõi­tis kõi­gil maail­ma­me­re­del ja üle­tas si­ni­must­val­ge li­pu all esi­me­se Ees­ti lae­va­na ek­vaa­to­ri. Hi­li­se­mad kap­te­nid olid Joo­sep Ein­holm, Alek­san­der Kaa­re ja Ru­dolf Pahl­ber­gi poeg Har­ri Pahl­berg.

Det­semb­ris 1937 sat­tus Tor­mi­lind teel Ko­pen­ha­ge­nist Kot­kas­se tor­mi­se il­ma­ga Soo­me ran­na­kal­ju­de­le ja sai vi­ga, laev jät­kas tee­kon­da, kuid jook­sis vett täis ja Hiiu­maa lä­he­dal va­jus kü­li­li. Mees­kond jõu­dis paa­di­ga lae­vast ee­ma­le, kolm meest up­pu­sid. Laev puk­see­ri­ti Han­ko rei­di­le. Ke­va­del pum­ba­ti vi­gas­ta­tud pur­je­kas tüh­jaks ja puk­see­ri­ti Tal­lin­na, kus ehi­ta­ti üm­ber moo­tor­lae­vaks, pur­jeid vä­hen­da­ti. Lae­va ha­ka­ti see­jä­rel kut­su­ma mur­tud tii­va­ga Tor­mi­lin­nuks, sest re­mon­di­ga oli kao­ta­nud pal­ju en­di­sest ilust. 1940. aas­tal Tor­mi­lind nat­sio­na­li­see­ri­ti, sep­temb­ris 1941 lan­ges saks­las­te kät­te, oli kau­ba­laev, hil­jem sõ­ja­lae­va­de abi­laev. Tor­mi­lin­nu sõi­dud lõp­pe­sid 1944. aas­tal, kui jäi Kie­li sa­da­mas pom­mi­rün­na­ku al­la ja on seal me­re­põh­jas.