ÜLLE TAM­ME­LE Har­ju­maa tee­ne­te­märk

202
ÜLLE TAMM Kuusalu valla tänupeol 4. jaanuaril 2020. Foto Raul Valgiste

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ot­sus­tas 2020. aas­tal omis­ta­da maakonna tee­ne­te­mär­gi Har­ju­maa ko­ha­li­ku aja­kir­jan­du­se eden­da­ja­le ja in­fo­va­ba­du­se eest seis­ja­le, Sõ­nu­mi­too­ja pea­toi­me­ta­ja­le Ül­le Tam­me­le, kes on sel­les ame­tis ala­tes le­he loo­mi­sest 1994. aas­tal. Ül­le Tam­me tee­ne­te­mär­gi saa­mi­seks esi­ta­nud HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et Ül­le Tam­me pro­fes­sio­naal­se juh­ti­mi­se all on Sõ­nu­mi­too­ja Ida-Har­ju­maal po­pu­laar­ne aja­leht, mis ja­gab in­fot ja ühen­dab piir­kon­da. Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gid päl­vi­vad tä­na­vu veel Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu nõu­ko­gu esi­mees Hei­no Ree­sel, Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du ase­di­rek­tor Jan Tr­ei ning Rae val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se peas­pet­sia­list Mar­ju Rand­lepp.