Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mist ja­gub Kuu­sa­lu val­las toe­tust 7 taot­le­ja­le

454
Kuusalu vald.

Nõue­te­le vas­ta­vaid taot­lu­si esi­ta­ti kok­ku 30.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vu­sed toe­tu­sed ko­gu­sum­mas 36 907,6 eu­rot, mil­lest 19 998,08 eu­rot on Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ja 16 909,52 eu­rot an­nab riik. Va­rem oli ree­gel, et oma­va­lit­sus ja riik osa­le­vad prog­ram­mis kol­man­di­ku­ga pro­jek­ti ko­gu­sum­mast ja taot­le­ja li­sab omao­sa­lu­se­na vä­he­malt kol­man­di­ku. Vii­mas­tel aas­ta­tel on rii­gi eral­da­tav sum­ma ja­ga­tud Har­ju maa­kon­na oma­va­lit­sus­te va­hel vas­ta­valt va­le­mi­le ja jää­nud val­da­de osa­lu­sest väik­se­maks.

Kok­ku esi­ta­ti Kuu­sa­lu val­last ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi 2020. aas­ta taot­lus­voo­ru 31 taot­lust, mil­lest nõue­te­le vas­ta­sid 30. Taot­le­ta­va­te toe­tus­te ko­gu­sum­ma oli 138 609,10 eu­rot.

Pro­jek­te hin­das ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ja Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­ha­tu­se esi­mees Kal­le Kün­gas.

Toe­tust ja­gus 7 taot­le­ja­le. Suu­rim sum­ma lä­heb Kol­ga­kü­la Pääs­teot­sa kor­te­riü­his­tu­le – Kul­dar Pärn, Har­di Kom­pa ja Pee­ter Plakk saa­vad kok­ku 15 384,54 eu­rot, omao­sa­lus on 7577,46 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 22 962 eu­rot. Pääs­teot­sa kor­ter­ma­ja­de­le ehi­ta­tak­se puur­kaev.

Mar­git Lõ­he­laid Kõn­nu kü­last saab 3216 eu­rot ta­lu puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 1584 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 4800 eu­rot.

Mar­gus Soo­mi­le Sõit­me kü­last an­tak­se 3216 eu­rot ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni te­ge­mi­seks, omao­sa­lus on sa­mu­ti 1584 eu­rot ja ko­gu­mak­su­mus 4800 eu­rot.

Mi­ko Kal­las­te ja El­vi Kop­pel Vi­ha­soost saa­vad ka­he naa­ber­ta­lu puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 6110,40 eu­rot, pe­re­de omao­sa­lus on 3009,60 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 9120 eu­rot.

Kris­to Pär­na­le an­tav toe­tus on 5298 eu­rot Uu­ri kü­las asu­va­le ta­lu­le puur­kae­vu te­ge­mi­seks ja to­rus­ti­ku pai­gal­da­mi­seks. Oma­fi­nant­see­ring on 2610 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 7908 eu­rot.

Lau­ra Ran­na­la saab Suur­pea kü­las ta­lu­le bio­pu­has­ti pa­ne­kuks 2645,16 eu­rot, omao­sa­lus on 1302,84 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 3948 eu­rot.

Kai­do Uus­maad toe­ta­tak­se 1011,03 eu­ro­ga Kur­si kü­las asu­va­le ta­lu­le vee­filt­ri pai­gal­da­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 497,97 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 1509 eu­rot.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru kom­men­tee­ris, et see­kord jäid vä­ga pal­jud toe­tu­se­ta, ku­na taot­le­ja­te seas oli ka ka­he kor­ter­ma­ja­ga Pääs­teot­sa MTÜ Kol­ga­kü­last: „Seal on pe­re­des kok­ku 11 last, ka­su­saa­jaid 31 ini­mest. Mõ­le­mad ma­jad said joo­gi­vett põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­te puur­kae­vust, sur­ve oli ma­dal, tei­se kor­ru­se kor­te­ri­tes­se enam ve­si ei jõud­nud. Nüüd te­hak­se ühe ma­ja ot­sa omaet­te puur­kaev. Need kor­ter­ma­jad asu­vad ha­jaa­sus­tu­ses, muud või­ma­lust toe­ta­mi­seks po­le. Tei­ne suu­rem sum­ma lä­heb ka­he­le pe­re­le Vi­ha­soo kü­las­se, ka seal on ka­su­saa­ja­te arv suur, kok­ku 12 ini­mest, neist 4 on lap­sed.“

Eli­na Ei­na­ru mär­kis, et toe­tu­sest il­ma­jää­nu­te seas oli ka neid, kes pa­han­da­sid ja soo­vi­sid vai­de esi­ta­da, ent kui kuul­sid, kel­le­le toe­tus läks, loo­bu­sid vaid­lus­ta­mi­sest.

„Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mis on ee­lis­ta­tud las­te­ga pe­red. Eel­mi­sel aas­tal said prog­ram­mist toe­tust kõik need pe­red, kus on alaea­li­sed lap­sed. See­kord jäid ena­mik ühe ja ka­he lap­se­ga pe­re­dest toe­tu­se­ta, kui­gi kok­ku on tä­na­vu toe­ta­ta­va­te pro­jek­ti­de ka­su­saa­jaid roh­kem,“ lau­sus ta ja aval­das loo­tust, et prog­ramm jät­kub ka tu­le­val aas­tal.

Eelmine artikkelKiired bussiliinid
Järgmine artikkelAla­ve­re põ­hi­koo­li re­no­vee­ri­mi­seks ot­si­tak­se ehi­ta­jat