Ala­ve­re põ­hi­koo­li re­no­vee­ri­mi­seks ot­si­tak­se ehi­ta­jat

764
Anija vald.

2021. aas­ta 1. sep­temb­rist jät­kub õp­pe­töö Ala­ve­re uuen­da­tud koo­li­hoo­nes.

Ani­ja val­la­va­lit­su­ses val­mis­ta­tak­se et­te han­ke­do­ku­men­te, et juu­li lõ­pus kuu­lu­ta­da väl­ja han­ge ehi­tus­fir­ma leid­mi­seks Ala­ve­re põ­hi­koo­li re­no­vee­ri­mis­töö­de­le. Ani­ja val­la­va­lit­su­se ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­lis­ti Vil­jo Lei­si sõ­nul võib ehi­ta­ja ol­la enam-vä­hem sel­ge sep­temb­ri al­gu­ses, le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ni soo­vi­tak­se jõu­da sa­ma kuu lõ­pus.

Esialg­se te­ge­vus­ka­va jär­gi alus­ta­tak­se ok­toob­ri lõ­pus koo­li võim­la ja jaa­nua­rist koo­li­hoo­ne täie­lik­ku re­mon­ti­mist. Vil­jo Leis loet­les re­mon­di­töid: ven­ti­lat­sioon, küt­te- ja elekt­ri­süs­teem, ve­si ja ka­na­li­sat­sioon, ma­ja vä­lis­fas­saa­di soo­jus­ta­mi­ne, si­se­ruu­mi­des põ­ran­da­te ja us­te va­he­ta­mi­ne, val­gus­tus, punkt pan­nak­se vii­mist­lu­se­ga.

Õp­pe­töö kor­ral­da­tak­se üm­ber
Vil­jo Leis üt­les, et ka­pi­taal­re­mont peab ole­ma teh­tud 2021. aas­ta su­ve lõ­puks, et 1. sep­temb­rist saaks tun­de pi­da­da uuen­da­tud koo­li­hoo­nes: „Ala­ve­re on üks kol­mest Ani­ja val­la kes­ku­sest Keh­ra ja Aeg­vii­du kõr­val, seal­ne kool on ko­gu­kon­na­le täh­tis.”

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas juu­li al­gu­ses re­no­vee­ri­da Ala­ve­re põ­hi­kooli ühes osas pä­rast se­da, kui oli sel­gu­nud, et rii­gi krii­sia­bi­na saa­dak­se täien­da­vat in­ves­tee­rin­gu­toe­tust 440 000 eu­rot.

Abi­val­la­va­nem Enn Pung üt­les, et rii­giee­lar­ve toe­tus lae­kub val­la kas­sas­se siis, kui le­ping ehi­ta­ja­ga on sõl­mi­tud.

Vil­jo Lei­si sõ­nul on re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti alu­sel re­mon­di­töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks ar­ves­ta­tud 1,4 mil­jo­nit eu­rot: „Val­la­va­li­ko­gu an­dis sel­le sum­ma ula­tu­ses ka­pi­taal­re­mon­di lä­bi­vii­mi­seks loa. Val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve pla­nee­ri­mi­se ajaks on töö­de täp­ne mak­su­mus tea­da.”

Esial­gu oli plaan koo­li­ma­ja re­mon­ti­da ka­hes osas ka­he aas­ta jook­sul ning tä­na­vu­seks ka­van­da­tud esi­me­se eta­pi töö­de jaoks oli ar­ves­ta­tud 450 000 eu­rot. Nüüd on või­ma­lik tuua tei­se eta­pi tööd va­ra­se­maks.

Det­semb­ri­kuu lõ­pu­ni jät­kub õp­pe­töö koo­li­hoo­nes, tei­sel poo­laas­tal tu­leb se­da Enn Pun­ga sõ­nul üm­ber kor­ral­da­da. Kõi­ki re­no­vee­ri­mis­töö­de ja koo­li­kor­ral­du­se muut­mi­se­ga seo­tuid kü­si­mu­si aru­ta­vad val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud koos Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­to­ri Ren­na Rei­si­ga taas au­gus­tis pä­rast puh­kus­te­pe­rioo­di.

Ren­na Rei­si rää­kis no­vemb­ris Ala­ve­re põ­hi­koo­li 175. aas­ta­päe­va in­terv­juus Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Ku­na val­la­va­lit­su­sel on ülal pi­da­da kolm koo­li ja ne­li las­teae­da, ole­me oo­da­nud oma jär­ge. Hoo­ne­te oma­nik on vald ja mul­le tun­dub see kaa­saeg­se lä­he­ne­mi­se­na, et init­sia­tiiv re­no­vee­ri­mi­seks tu­li oma­ni­kult. Meie, mui­du­gi, and­si­me eel­ne­valt olu­kor­rast tea­da – kui­võrd külm meil on ja kui­võrd puu­du­lik ven­ti­lat­sioon. Loo­da­me, et re­no­vee­ri­mis­tööd al­ga­vad järg­mi­sel aas­tal.”

Ren­na Reisi li­sas, et 2021. aas­ta 1. sep­temb­ril on Ala­ve­re põ­hi­koo­li esi­mes­se klas­si as­tu­mas ühek­sa last. Möö­du­nud õp­peaas­tal õp­pis koo­lis 74 noort.

Eelmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mist ja­gub Kuu­sa­lu val­las toe­tust 7 taot­le­ja­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 22. juulil