Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist Ani­ja val­las toe­tus 14 pro­jek­ti­le

270
Anija vald.

Ani­ja val­las esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 17 taot­lust, toe­tust saa­vad 14 pro­jek­ti. Riik eral­das 18 608 eu­rot, val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se 25 000 eu­ro­ga. Vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest peab iga taot­le­ja maks­ma ise.

Taot­lus­te hin­da­mi­seks moo­dus­tas val­la­va­lit­sus ko­mis­jo­ni: abi­val­la­va­nem Enn Pung, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­tes­pet­sia­list In­ga Vai­nu, re­fe­rent Il­sia Vä­li, maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik, fi­nants­juht Lii­vi Han­sen ning ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis.

Eve­lin Kol­bak sel­gi­tas, et taot­lu­si hin­na­ti prog­ram­mi hin­da­mis­ju­hen­di alu­sel, po­si­tiiv­seks loe­ti taot­lus, mis sai vä­he­malt 2,5 hin­de­punk­ti: „Hin­da­mis­ju­hen­di alu­sel hin­na­tes on suu­rem tõe­näo­sus toe­tus saa­da las­te­ga pe­rel, kus on roh­kem ka­su­saa­jaid.“

Ast­rid Siid­ro Lin­nak­se kü­last saab ela­mu vee­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3738,60 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 1841,40 eu­rot ning ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 2761,40 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 4084,60 eu­rot.

Kar­mo Al­bi­le Ra­si­ve­rest eral­da­ti vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks 3080 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 1540 eu­rot.

Lau­ra Las­si Ani­jalt toe­ta­tak­se puur­kae­vu ra­ja­mi­sel 3195,90 eu­ro­ga, omao­sa­lus peab ole­ma 1574,10 eu­rot.

Krist­jan Gross Pil­la­pa­lust saab veek­va­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks 474,36 eu­rot, mi­ni­maal­ne omao­sa­lus on 233,64 eu­rot.

Ivo Vaht­ra­mäed Kau­nis­saa­re kü­last toe­ta­tak­se vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­sel 2412 eu­ro­ga, omao­sa­lus peab ole­ma 1206 eu­rot.

Me­ri­ke Män­nik Lin­nak­se kü­last saab ma­ja­pi­da­mi­se joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se ta­ga­mi­seks 4117,76 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on 2028,15 eu­rot.

Rai­ko Mo­lo­kit Lin­nak­se kü­last toe­ta­tak­se bio­pu­has­ti­ga ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­sel 4172,76 eu­ro­ga, nõu­tav omao­sa­lus on 2055,24 eu­rot.

Trii­nu Al­li­pe­re Rau­do­jalt saab ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks 3961,60 eu­rot, omao­sa­lu­se suu­rus on 1980,80 eu­rot.

Mil­vi Pe­ter­man­ni Pil­la­pa­lust toe­ta­tak­se puur­kae­vu ja vee­va­rus­tu­se ra­ja­mi­sel 3094,27 eu­ro­ga, nõu­tav omao­sa­lus on 1524,04 eu­rot.

And­res Rauam ja Eg­le Nõm­per Roo­kü­last saa­vad ma­ja vee­va­rus­tu­se ehi­ta­mi­seks 2930,58 eu­ro­ga, neil omal tu­leb ta­su­da 1443,32 eu­rot.

Vla­di­mir Vet­ren­ni­ko­vi­le Pil­la­pa­lu kü­last eral­da­ti ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ehi­ta­mi­seks 1969,80 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 970,20 eu­rot ning joo­gi­vee­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3316,50 eu­rot, omao­sa­lus on 1633,50 eu­rot.

Vil­jar Krohv Paa­si­ku kü­last saab juur­de­pää­su­tee re­no­vee­ri­mi­seks 4382,47 eu­rot, omao­sa­lus on 2757,53 eu­rot.

Kol­mest ra­has­tu­se­ta jää­nud taot­lu­sest üks ei ko­gu­nud pii­sa­valt hin­de­punk­te ega kva­li­fit­see­ru­nud, üks taot­le­ja kü­sis toe­tust ti­hea­sus­tu­sa­la­le ning ühes pol­nud ela­mu, mil­le jaoks toe­tust kü­si­ti, kan­tud ehi­tus­re­gist­ris­se. Kesk­kon­nas­pet­sia­list sõ­nul po­leks ra­ha roh­ke­m ja­gu­nud, ka pin­ge­rea vii­mast taot­lust toe­ta­ti ra­ha­puu­du­sel väik­se­ma sum­ma­ga, kui oli kü­si­tud.

Eelmine artikkelMA­TA toe­tus Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 15 hu­vi­rin­gi