Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la taot­le­ja­te­le

91

Val­la­va­lit­su­sed kin­ni­ta­sid juu­ni lõ­pus ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tu­sed. Kui­gi ka käe­s­o­le­val aas­tal oli ha­jaa­su­tu­se- p­rog­ram­mi taot­lus­te esi­ta­mi­se aeg 1. veeb­rua­rist ku­ni 1. ap­ril­li­ni, sai toe­tus­sum­mad mää­ra­ta pä­rast se­da, kui riik oli tea­da and­nud en­da­pool­sed toe­tus­sum­mad. Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium kin­ni­tas toe­tus­sum­mad en­ne jaa­ni­päe­va.

Pro­jek­ti­de mak­su­mu­sest kol­man­di­ku osas an­nab toe­tust riik ja sa­mas ma­hus li­sab oma­va­lit­sus – kok­ku 67 prot­sen­ti. Vä­he­malt kol­man­di­ku osas tu­leb pa­nus­ta­da taot­le­jal – 33 prot­sen­ti. Prog­ram­mist toe­ta­tak­se ha­jaa­su­ses paik­ne­va­te ma­ja­pi­da­mis­te joo­gi­vee- ja heit­vee­süs­tee­mi­de, juur­de­pää­su­tee­de või au­to­noom­se elekt­ri­süs­tee­mi ra­ja­mist.

Val­la­va­lit­sus­te moo­dus­ta­tud hin­da­mis­ko­mis­jo­nid pa­nid taot­lu­sed pin­ge­rit­ta ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi keh­tes­ta­tud kri­tee­riu­mi­de alu­sel. Roh­kem hin­de­punk­te said suu­re­mad pe­red, kus on enam ka­su­saa­jaid, eel­kõi­ge lap­si. Kri­tee­riu­mid on ava­li­kus­ta­tud mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las oli ja­ga­da 40 000 eu­rot – val­laee­lar­ves on prog­ram­mi toe­tus­ra­ha 20 000 eu­rot, sa­ma pal­ju li­sas riik. Taot­lu­si esi­ta­ti kok­ku 20, nen­de ko­gu­sum­ma oli 98 615,06 eu­rot. Toe­tust saa­vad 9 taot­le­jat täis­ma­hus ja 1 osa­li­selt.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak, abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, ehi­tus- ja han­ke­spet­sia­list Vil­jo Leis, maa- ja tee­des­pet­sia­list Mait Paa­sik, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu ja fi­nant­sist Lii­vi Han­sen.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak kom­men­tee­ris, et üks taot­lus ei kva­li­fit­see­ri­nud. Kaks taot­lust said hin­de­punk­te küll üle riik­li­ku piir­mää­ra, mis on 2,5 punk­ti, kuid ra­ha ei ja­gu­nud. Tei­sed ra­has­tu­se­ta jää­nud pro­jek­tid ko­gu­sid hin­de­punk­te al­la piir­mää­ra.

Toe­tu­se saa­nud ta­lud asu­vad Sood­las, Lü­ka­ti kü­las, Üle­jõe kü­las, Keh­ra kü­las, Loo­kü­las, Ra­si­ve­re kü­las, Sa­lu­met­sa kü­las ja Vet­las.

Jaa­nus Loo­dus saab bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks toe­tust 3584,40 eu­rot, omao­sa­lus on 1800 eu­rot.

Ca­ro­li Si­re­li­le an­tak­se 4884,25 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku, bio­pu­has­ti ja imb­väl­ja­ku jaoks, omao­sa­lus on 1405,70 eu­rot.

Mart Küt­ti­mi­le eral­da­tak­se 3352,68 eu­rot puur­kae­vu ra­ja­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 1651 eu­rot.

Sir­je Trei­man saab ka­na­li­sat­sioo­ni pai­gal­da­mi­seks 4348,03 eu­rot, omao­sa­lus on 2124,57 eu­rot.

Val­le Vi­li­mäe­le an­tav toe­tus ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi pai­gal­da­mi­seks on kok­ku 5025 eu­rot, taot­le­ja omao­sa­lus 2475 eu­rot.

Ain Kuu­se saab puur­kae­vu sead­me han­keks ja pai­gal­da­mi­seks, ka ole­ma­so­le­va puur­kae­vu lä­bi­pe­se­mi­seks ja sea­dus­ta­mi­seks 1475 eu­rot, oma­osa­lus on 4825 eu­rot.

Mai­ra Va­hu­la­le an­tak­se 6423,96 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni­kae­vu ra­ja­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 3164,04 eu­rot.

Ja­net­te-Ka­ri­ta Vai­ni­ka ja Ind­rek Sõer saa­vad puur­kae­vu ja vee­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3276,30 eu­rot, omao­sa­lus on 1613,70 eu­rot.

Gai­do Känd­la saab ta­lu ka­na­li­sat­sioo­nip­ro­jek­ti­le toe­tust kü­si­tust vä­hem, kok­ku 2605,33 eu­rot, taot­le­jal tu­leb li­sa­da 71,41 prot­sen­ti – 6508,67 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Kõi­ge roh­kem taot­lu­si esi­ta­ti Kuu­sa­lu val­las – kok­ku oli pro­jek­te 47. Neist kva­li­fit­see­ru­sid ja hin­na­ti 45, taot­lus­te ko­gu­sum­ma oli 298 020,30 eu­rot. Kuu­sa­lu val­las oli ja­ga­da toe­tus­teks kok­ku 40 000 eu­rot – 20 000 rii­gilt ja sa­ma pal­ju val­la ee­lar­vest. Toe­tust an­tak­se see­kord 11 pro­jek­ti­le.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss, val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ja ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss rää­kis, et ka eel­mi­sel aas­tal oli taot­lu­si üle 40 ning toe­tu­si ja­gus küm­me­kon­na­le: „Ko­mis­jo­ni­le on an­tud hin­da­mis­ju­hend, taot­lus­te pin­ge­ri­da moo­dus­tus sel­le jär­gi an­tud hin­de­punk­ti­de põh­jal. Li­saks las­te­le ee­lis­ta­si­me ja roh­kem said punk­te pro­jek­tid, kus ta­lu­des elab puue­te­ga ini­me­si või pen­sio­nä­re. Ka vaa­ta­si­me, kas pro­jekt la­hen­dab prob­lee­mi, ning olu­li­se­maks hin­da­si­me joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se, sest kui puu­dub kva­li­teet­ne joo­gi­ve­si, on see suu­rem prob­leem kui ka­na­li­sat­sioo­ni või hea juur­de­pää­su­tee puu­du­mi­ne.“

Kaks taot­lust ei vas­ta­nud te­ma sõ­nul nõue­te­le.

Mar­gus Kirss li­sas, et toe­tu­se saa­ja­te hul­gas on neid, kes taotlu­se esi­ta­nud va­ra­se­ma­tel kor­da­del ja se­ni il­ma jää­nud, ning rõ­hu­tas, et kind­las­ti ta­sub toe­tu­se­ta jää­nu­tel taot­lus esi­ta­da ka tu­le­val aas­tal.

Toe­tu­se saa­nud ta­lud on Ko­da­soo, Soo­rin­na, An­di­nee­me, Sõit­me, Si­gu­la, Kem­ba, Su­ru, Valk­la, Rum­mu, Va­has­tu ja Kiiu kü­last.

Mat­ti Vaht­ras saab 2371 eu­rot puur­kae­vu ra­ja­mi­seks, oma­osa­lus on 1169 eu­rot.

Han­no Grünt­ha­li­le an­tak­se 800,65 eu­rot puur­kae­vu­le uue filt­ri pai­gal­da­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 394,35 eu­rot.

Keiu Püü­met­sa toe­ta­tak­se 1487,40 eu­ro­ga puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks, taot­le­jal tu­leb li­sa­da 732,60 eu­rot.

Ene Lõo­ke saab 1600 eu­rot puur­kae­vu­le uue filt­ri pai­gal­da­mi­seks, omao­sa­lus on 830,84 eu­rot. Vai­ko Mäe toe­tus on 3250 eu­rot puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 2870 eu­rot.

Kris­ta Ki­vis­ti­ku­le an­tak­se 3079 eu­rot puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks, taot­le­ja li­sab 1517 eu­rot.

Tiiu Trull saab 1218,56 eu­rot puur­kae­vu­le uue veet­ras­si ja pum­ba jaoks, oma­o­sa­lus on 600,19 eu­rot.

Joel Sud­ni­ke­vit­ši­le eral­da­tak­se 5656,14 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks, omaosalus on 2785,86 eu­rot.

Ree­li­ka Lau­rent saab ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks 6500 eu­rot, en­dal tu­leb li­sa­da 3349,60 eu­rot. Ka Kat­rin Pahk saab 6500 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 6070 eu­rot.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las oli es­ma­kord­selt ja­ga­da 30 000 eu­rot – nii val­lalt kui ka rii­gilt 15 000 eu­rot. Se­ni on vald ja riik eral­da­nud kumb­ki 10 000 eu­rot.

Taot­lu­si esi­ta­ti 10 ko­gu­sum­mas li­gi 60 000 eu­rot. Toe­tust said täis­ma­hus 7 taot­le­jat ja 1 osa­li­selt.

Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann, hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, raa­ma­tu­pi­da­mi­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk, ar­hi­tekt Reet Vii­gi­puu ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann kom­men­tee­ris, et kui va­ra­se­malt on saa­nud toe­tust 5 või 6 pro­jek­ti, siis sel aas­tal said toe­tu­se 8 pro­jek­ti: „Kah­juks pin­ge­reas ka­he­le vii­ma­se­le pro­jek­ti­le ra­ha ei ja­gu­nud. Ena­mik toe­tu­se saa­ja­test on suu­red pe­red, kus ka­su­saa­jaid on roh­kem. See­kord oli ka neid, kes va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel jäid toe­tu­sest il­ma. See­ga jul­gus­ta­me, kes see­kord toe­tust ei saa­nud, kan­di­dee­ri­da ka järg­mi­sel aas­tal.“

Toe­tu­se saa­nud ta­lud on Jär­si, Kurg­la, Iga­ve­re, Pi­ka­ve­re ja Rät­la kü­las.

Kül­li Frie­de­mann saab ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­seks 6277,63 eu­rot, omao­sa­lus on 3091,97 eu­rot.

Lau­ri Re­ba­se toe­tus puur­kae­vu ra­ja­mi­seks ja vee maj­ja too­mi­seks on 3505 ,44 eu­rot, omao­sa­lus 1726 eu­rot.

Sai­ma Vap­pe­ri­le eral­da­tak­se vee­pu­has­tus­sead­me­te jaoks 1193,94 eu­rot, omao­sa­lus on 588,06 eu­rot.

Mo­ni­ka Kan­nel­mäe saab 2166,78 eu­rot puur­kae­vu re­konst­ruee­ri­mi­seks, en­dal tu­leb li­sa­da 1067,22 eu­rot.

Dia­na Tõ­ni­se saab bio­pu­has­ti ja imb­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks 4381,80 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 2158,20 eu­rot.

Ly Pi­san­gi­le an­tak­se 5672,22 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi jaoks, omao­sa­lus on 2793,78 eu­rot.

Anu Käsk saab bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks 5732,52 eu­rot, omao­sa­lus on 2823,48 eu­rot.

Sig­ne Sah­kai­le eral­da­ti osa­li­ne toe­tus puur­kae­vu ra­ja­mi­seks ja filt­ri­te pai­gal­du­seks, kok­ku 1069,67 eu­rot. Taot­le­jal oleks tul­nud ta­ga­da oma­fi­nant­see­ring 79 prot­sen­ti mi­ni­maal­selt sum­mas 4006,33 eu­rot, ent loo­bus osa­li­sest toe­tu­sest.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma asen­da­jad
Järgmine artikkelHAN­NES PIK­KEL Ani­ja vo­li­ko­gus