Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi esi­ta­tud taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las üle­ta­vad pla­nee­ri­tud toe­tus­sum­mad

443

Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi sai tä­na­vu esi­ta­da oma­va­lit­sus­te­le taot­lu­si ala­tes 11. märt­sist ku­ni 13. mai­ni. Toe­tust oli või­ma­lik kü­si­da taas ma­ja­pi­da­mis­te joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se pa­ran­da­mi­seks, heit­vee ka­na­li­see­ri­mis­süs­tee­mi­de ja ela­mu­te­le aas­ta­ring­selt li­gi­pää­se­ta­va juur­de­pää­su­tee ehi­ta­mi­seks ning leib­kon­na va­ja­dus­te­le vas­ta­va elekt­ri­süs­tee­mi jaoks, kui ma­ja­pi­da­mi­ne ei ole lii­tu­nud elekt­ri­võr­gu­ga. Ra­has­ta­vad pro­jek­tid tu­leb el­lu viia hil­je­malt 31. ok­toob­riks 2020.

Prog­ram­mi ra­has­ta­vad oma­va­lit­su­sed, riik ja toe­tu­se taot­le­jad, kus­juu­res taot­le­jad pea­vad omaf­inant­see­rin­gu­na pa­nus­ta­ma pro­jek­ti mak­su­mu­sest vä­he­malt kol­man­di­ku.

Taot­lu­si kont­rol­li­vad ja moo­dus­ta­vad pin­ge­rea oma­va­lit­sus­te vas­ta­vad ko­mis­jo­nid. Toe­tu­se­saa­jad ja eral­da­ta­va­d sum­mad kin­ni­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga.

Ani­ja ja Kuu­sa­lu vald toe­ta­vad prog­ram­mi mõ­le­mad 20 000 eu­ro­ga, Raa­si­ku val­la ee­lar­ves­se on ka­van­da­tud 10 000 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti kok­ku 30 taot­lust, mil­lest 2 on juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks, 16 vee- ja 11 ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de kaa­sa­jas­ta­mi­seks, 1 au­to­noom­se elekt­ri­süs­tee­mi osas. Kõi­ki­de esi­ta­tud pro­jek­ti­de ko­gu­mak­su­mus on 159 354,53 eu­rot, mil­lest toe­tus­te osa oleks 103 953,24 eu­rot ja taot­le­ja­te omao­sa­lus kok­ku 55 401,29 eu­rot.

Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni esi­mees on abi­val­la­va­nem Enn Pung, asee­si­mees kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met, liik­med Lii­vi Han­sen, Vil­jo Leis, Mait Paa­sik, In­ga Vai­nu ja Il­sia Vä­li.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­maj­ja lae­kus kok­ku 39 taot­lust, mil­le ko­gu­maht on 281 057 eu­rot. Sel­lest 183 689 eu­rot oleks rii­gi ja oma­va­lit­su­se toe­tus ning 97 368 eu­rot taot­le­ja­te omao­sa­lus. Taot­lus­test 21 kü­si­tak­se vee­süs­tee­mi­de, 15 ka­na­li­sat­sioo­ni ja 3 juur­de­pää­su­tee­de jaoks.
Kon­kurs­iko­mis­jo­nis on val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir ja OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus ju­ha­ta­ja Kal­le Kün­gas.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sai kok­ku 13 taot­lust, neist 1 juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks, 7 joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se pa­ran­da­mi­seks ma­ja­pi­da­mi­ses ja 5 ela­mu heit­vee nõue­te­ko­ha­se ka­na­li­see­ri­mis­süs­tee­mi jaoks. Taot­lus­te ko­gu­sum­ma on 52 000 eu­rot, sel­lest toe­tus 34 193,40 eu­rot ja taot­le­ja­te oma­fi­nant­see­ring 17 701,59 eu­rot.

Taot­lu­si hak­kab hin­da­ma val­la­va­lit­su­se mää­ra­tud ko­mis­jon, liik­meid po­le veel kin­ni­ta­tud.

Eelmine artikkelEuroo­pa Par­la­men­di va­li­mis­te esialg­sed tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelÜldlaulu- ja tantsupeo esinejad Ida-Harjust