Geo­loo­gid hak­ka­vad kü­sit­le­ma Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke

11
Kuusalu vald

Tal­Tec­hi geo­loo­gia ins­ti­tuut saa­tis Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus­se pres­si­tea­te, et geo­loo­gid uu­ri­vad rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti raa­mes Vi­ru­maa ela­ni­ke suh­tu­mist maa­va­rauu­rin­gu­tes­se ja kae­van­da­mis­se. Seo­ses uu­rin­gu­ga kü­sit­le­tak­se märt­si­kuus Vi­ru­maa ja Har­ju­maa ela­nik­ke, Har­ju­maalt esial­gu vaid Kuu­sa­lu val­la ini­me­si. Kü­sit­lu­se ees­märk on saa­da pa­rem üle­vaa­de piir­kon­na maa­va­ra­dest ja ko­gu­kon­da­de meel­su­sest nen­de ka­su­ta­mi­sel. Lä­hia­jal saa­de­tak­se Kuu­sa­lu val­la­maj­ja kü­sit­lu­se link, mi­da pa­lu­tak­se ja­ga­da elekt­roo­ni­lis­te ka­na­li­te kau­du.
Kü­sit­lus on osa rah­vus­va­he­li­sest AGE­ME­RA pro­jek­tist, mil­les osa­le­vad 11 rii­gi eks­per­did ja or­ga­ni­sat­sioo­nid. Pro­jek­ti ra­has­ta­tak­se ELi tea­dus- ja in­no­vat­sioo­nip­rog­ram­mist, ee­lar­ve on 7,5 mil­jo­nit eu­rot.

Tal­Tec­hi geo­loo­gia ins­ti­tuu­di eks­per­di Vei­ko Ka­ru kin­ni­tu­sel piir­dub kü­sit­lus tu­le­mus­te ana­lüü­si­ga ega ole seo­tud ot­ses­te kae­van­da­mis­te­ge­vus­te­ga: „Ees­tis kat­tub kü­sit­lus­piir­kond fos­fo­rii­di pea­mis­te leiu­koh­ta­de­ga, sest eri­ne­valt teis­test maa­va­ra­dest on fos­fo­rii­di kae­van­da­mi­se­ga seo­tud kü­si­mu­sed ja vas­tuo­lud ol­nud piir­kon­na ela­nik­kon­na seas kõi­ge suu­re­mad.“

Kü­sit­lu­se esi­me­ses osas uu­ri­tak­se ini­mes­te ar­va­mu­si maa­va­rauu­rin­gu­te ja kae­van­da­mi­se koh­ta. Tei­ses osas kü­si­tak­se ko­ha­li­ke ela­ni­ke seost maa­va­ra­sek­to­ri te­ge­vu­se ja ko­gu­kon­da­de va­hel ning ar­va­must piir­kon­na tu­le­vi­ku koh­ta. Esi­ta­tak­se ka de­mog­raa­fi­li­si kü­si­mu­si ja pa­lu­tak­se kaar­ti­del mär­ki­da, ku­hu vas­ta­ja­te hin­nan­gul kae­van­da­mi­ne so­biks. Kü­sit­lu­se tu­le­mu­sed aval­da­tak­se AGE­ME­RA ko­du­le­hel.

Eelmine artikkelVaim­se es­maa­bi krii­si­koo­li­tu­sed
Järgmine artikkelAlgas Pe­nin­gi-Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne