Anija vallavanemana jätkab RIIVO NOOR

732
Anija vallavanemaks tagasi valitud RIIVO NOOR ja vallavolikogu esimees JAANUS KALEV.

Se­ni­se val­la­ju­hi va­li­mist Ani­ja val­la­va­ne­maks toe­ta­sid vo­li­ko­gu 13 lii­get.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 2. is­tun­gil ree­de, 19. no­vemb­ri hom­mi­kul va­li­ti val­la­va­nem, moo­dus­ta­ti ko­mis­jo­nid ning va­li­ti nei­le esi­me­hed ja asee­si­me­hed. Ko­hal olid vo­li­ko­gu kõik 19 lii­get.

Is­tun­gi päe­va­kor­ra esi­me­ne punkt oli val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne. Ma­rek Suik Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast te­gi et­te­pa­ne­ku kor­ral­da­da val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks ava­lik kon­kurss. Se­da toe­ta­sid vo­li­ko­gu 7 lii­get Re­for­mie­ra­kon­na ja EK­RE ni­me­kir­jast, vas­tu olid Kes­ke­ra­kon­na ja va­li­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus liik­med, ke­da on vo­li­ko­gus kok­ku 12. See­ga ei leid­nud et­te­pa­nek vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tust.

Too­mas Tõ­ni­se va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus sea­dis val­la­va­ne­ma ko­ha­le üles se­ni­se val­la­va­ne­ma Rii­vo Noo­re, kes kan­di­dee­ris va­li­mis­tel Ani­ja Ühen­du­se ni­me­kir­jas. Roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud. Rii­vo Noor tut­vus­tas end ning rää­kis oma põ­hi­mõ­te­test ja ees­mär­ki­dest val­la­va­ne­ma­na. Ta on pä­rit Aeg­vii­dust, ha­ri­du­selt fi­nants­juht. Esi­mest kor­da va­li­ti Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gus­se 2001. aas­tal. Kui Aeg­vii­du vald kor­ral­das 2013. aastal val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kon­kur­si, va­li­ti Rii­vo Noor val­la­va­ne­maks. Ani­ja val­las töö­tab ala­tes 2017. aas­tast, kui Aeg­vii­du ja Ani­ja vald ühi­ne­sid. En­da ise­loo­mus­ta­mi­seks sõ­nas ta, et meel­di­vad loo­gi­ka, au­sus ja ot­se­ko­he­sus, ei meel­di ka­he­pal­ge­li­sus ja va­le.

Vald peaks Rii­vo Noo­re ar­va­tes are­ne­ma jät­ku­suut­li­kult ja pi­de­valt. Ta po­le se­da meelt, et tu­leks võt­ta mak­si­maal­selt lae­nu ning aas­ta-ka­he­ga te­ha kor­ra­ga või­ma­li­kult pal­ju in­ves­tee­rin­gud, hil­jem lae­nud re­fi­nant­see­ri­da ja püü­da neid tee­nin­da­da. Ar­vas, et ai­nult lae­nu võt­mi­se­ga ei suu­da vald oma in­ves­tee­rin­gu­va­ja­du­si kat­ta: „Kind­las­ti tu­leb taot­le­da ja kaa­sa­ta nii si­se­riik­li­kult kui Eu­roo­pa Lii­du meet­me­test ra­ha ning ka­su­ta­da meie lae­nu­või­me­kust pro­jek­ti­de ja meet­me­te oma­osa­lu­se fi­nant­see­ri­mi­seks. Nii on lae­nu­ra­ha või­me­kus märk­sa kõr­gem ja ka­su­ta­mi­ne mõist­li­kum.“

Val­la­va­ne­ma kan­di­daat pi­das olu­li­seks ka, et val­la­va­lit­su­ses oleks hea tööõhk­kond. Ta mär­kis, et olu­li­ne on ko­gu mees­kond, val­la­va­ne­ma üks pea­mi­ne üle­san­ne on luua kesk­kond ja või­ma­lu­sed, et ini­me­sed saak­sid ja ta­hak­sid seal töö­ta­da.

Vo­li­ko­gu lii­ge Peep Kask kü­sis, mis on li­saks Las­te­ta­re las­teaia ehi­ta­mi­se­le kolm suu­re­mat as­ja, mi­da Rii­vo Noor ta­hab oma va­li­mis­lii­du lu­ba­dus­test el­lu viia. Val­la­va­nema kan­di­daat vas­tas, et vo­li­ko­gu eel­mi­ne koos­seis kin­ni­tas val­la aren­gu­ka­va, mil­les on kir­jas ka in­ves­tee­rin­guob­jek­tid: „Täh­tis on jär­je­pi­dev, ta­sa­kaa­lus­ta­tud ja lä­bi­mõel­dud areng. Ob­jek­tid, mis on in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas, tu­leb kõi­ge pa­re­mal moel el­lu viia.“

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­ta­sid Rii­vo Noo­re jät­ka­mist val­la­va­ne­ma­na vo­li­ko­gu 13 lii­get, 6 se­de­lit olid tüh­jad.

Val­la­va­nem tä­nas vo­li­ko­gu usal­du­se eest ja mär­kis, et loo­dab koos­tööd ka nen­de­ga, kes te­ma poolt ei hää­le­ta­nud. „Täh­tis on see, miks siin ole­me – et koos Ani­ja val­da aren­da­da, mit­te ka­kel­da,“ sõ­nas ta.

Rii­vo Noor: „Meil on üks Ani­ja vald.“
Taas val­la­va­ne­maks va­li­tud Rii­vo Noor on Ani­ja val­la­va­nem ol­nud ala­tes 2019. aas­ta ke­va­dest, kui vo­li­ko­gu va­lis ta pä­rast eel­mi­se val­la­va­ne­ma lah­ku­mist ühe­hääl­selt uueks val­la­ju­hiks.

Vallavanem selgitas Sõnumitoojale: „Siis oli vä­ga hea ja uh­ke tun­ne. See­kord volikogult nii suurt toe­tust ei saa­nud, kuid olen ra­hul ja ise­gi ül­la­tu­nud, et sain kaks kol­man­dik­ku hääl­test. Va­li­mis­kam­paa­nia käi­gus kaks era­kon­da sel­gelt vas­tan­da­sid end mul­le või sel­le­le, et ma võik­sin jät­ka­ta. See on mõt­le­mi­se koht, kas mi­da­gi on teh­tud va­les­ti ja saab pa­ran­da­da või on see loo­mu­lik prot­sess. Mul on val­la aren­gust oma nä­ge­mus ja po­leks­ki loo­gi­li­ne, et see kõi­gi­le so­bib.“

Rii­vo Noor mee­nu­tas, et en­ne Ani­ja ja Aeg­vii­du valla ne­li aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud ühi­ne­mist olid Aeg­vii­du rah­val vä­ga suu­red hir­mud, sa­mu­ti olid hir­mud ka en­di­se Ani­ja val­la ela­ni­kel, eri­ti siis, kui te­mast sai val­la­va­nem: „Need hir­mud po­le saa­nud tõeks. Mi­nu ar­va­tes on meil üks Ani­ja vald, po­le kon­ku­ree­ri­vaid piir­kon­di. Ani­ja ja Aeg­vii­du ühi­ne­mi­ne on ka­he val­la ühi­ne­mi­se mus­ter­näi­de. See oli loo­mu­lik ja va­ja­lik ning mi­nu ar­va­tes on see läi­nud vä­ga häs­ti.“

Kaks ja pool aas­tat ta­ga­si val­la­va­ne­ma ko­ha­le asu­des ni­me­tas Rii­vo Noor oma ka­he suu­re­ma väl­ja­kut­se­na ela­mua­ren­dust ja prü­gi­ma­jan­dust. Ta kin­ni­tas, et need on prio­ri­tee­did ka nüüd: „Keh­ras on te­ge­mi­sel Mul­la tä­na­va de­tailp­la­nee­ring, plaan on ha­ka­ta järg­mi­sel su­vel seal­seid krun­te müü­ma. Li­saks ole­me tei­nud uue taot­lu­se, et saa­da val­la­le Põh­ja tä­na­va äär­ne va­ba maa. Sin­na on teh­tud de­tailp­la­nee­ring kor­ter- ja ri­da­ma­ja­de ra­ja­mi­seks. Se­ni oli maa re­for­mi­ma­ta, nii­pea, kui sai rii­gi­maaks, esi­ta­si­me taot­lu­se. Vas­tust veel oo­ta­me. Aeg­vii­dus kah­juks ei õn­nes­tu­nud ela­mua­ren­du­seks maad mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se saada. Prü­gi­ma­jan­du­sest rää­ki­des on Ani­ja vald nüüd MTÜ Kesk-Ees­ti jäät­me­hal­dus­kes­kus lii­ge, olen 19. no­vemb­rist sel­le nõu­ko­gu asee­si­mees. See on or­ga­ni­sat­sioon, mis tões­ti kait­seb meie hu­ve. Keh­ra kor­te­riü­his­tu­te­ga sai­me kok­ku­lep­pe­le, et hak­ka­me pai­gal­da­ma jäät­me­te sü­va­ma­hu­teid. Tä­na­vu ei õn­nes­tu­nud, KI­Ki meet­mest võe­ti toe­tus sü­va­ma­hu­ti­te soe­ta­mi­seks väl­ja. Loo­da­me, et saa­me se­da taot­le­da tu­le­val aas­tal järg­mis­test meet­me­test.“

Järg­mi­se nel­ja aas­ta kol­man­da suu­re prio­ri­tee­di­na ni­me­tas val­la­va­nem kin­nis­va­ra­hal­dust: „Pea­me sel­le­ga jõud­ma nii kau­ge­le, et en­ne­ta­me ava­rii­sid, ei te­ge­le nii-öel­da tu­le­kus­tu­ta­mi­se­ga, vaid tea­me pla­nee­ri­da, mi­da ja mil­lal on va­ja iga hoo­ne kor­ras­hoiuks te­ha. Nii­moo­di sääs­ta­me ra­ha.“

Val­la­va­lit­sus jät­kab Rii­vo Noo­re sõ­nul esial­gu se­ni­ses koos­sei­sus, ku­ni lei­tak­se uus abi­val­la­va­nem Enn Pun­ga ase­me­le, kes soo­vib jää­da pen­sio­ni­le.

Vo­li­ko­gu juu­res 6 ko­mis­jo­ni
Möö­du­nud­ reedel toimunud is­tun­gil ot­sus­ta­ti vo­li­ko­gu juur­de moo­dus­ta­da 6 ko­mis­jo­ni: re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon, ma­jan­dus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon, ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon, hu­vi­te­ge­vu­se ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jon ning sot­siaal­ko­mis­jon. Viies ko­mis­jo­nis võib ol­la 7-12 lii­get, re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­te ar­vuks kin­ni­ta­ti 4. Ma­rek Suik te­gi et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jon 5liik­me­li­se­na, kuid see ei leid­nud toe­tust.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel va­li­ti ko­mis­jo­ni­de­le esi­me­hed ja ase­esi­me­hed. Vas­ta­valt sea­du­se­le va­li­tak­se ko­mis­jo­ni esi­mees ja asee­si­mees koos. Kõi­ge roh­kem poolt­hää­li saa­nu saab ko­mis­jo­ni esi­me­heks, järg­mi­se­na poolt­hää­li saa­nud kan­di­daat asee­si­me­heks.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Peep Kask Re­for­mie­ra­kon­nast 11, asee­si­me­heks Ivar Neio EK­REst 8 hää­le­ga. Eral­di hää­le­tu­se­ga va­li­ti re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­teks An­ne Oruaas Ani­ja Ühen­du­sest 14 poolt­hää­le­ga ning Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast 11 poolt­hää­le­ga.

Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni, mis on vo­li­ko­gu juh­tiv­ko­mis­jon, hak­kab juh­ti­ma Mar­gus Nõl­vak va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus, kel­le poolt oli 15 vo­li­nik­ku. Asee­si­me­heks sai Too­mas Tõ­ni­se sa­mu­ti Ani­ja Ühen­du­sest 4 poolt­hää­le­ga.

Ma­jan­dus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti 12 poolt­hää­le­ga Erik Jü­riöö Ani­ja Ühen­du­sest. Asee­si­me­heks Ma­rek Suik Re­for­mie­ra­kon­nast 7 poolt­hää­le­ga.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni esi­mees on He­li Ka­ru va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus, kel­le poolt hää­le­tas vo­li­ko­gu 15 lii­get. Asee­si­me­heks va­li­ti 4 hää­le­ga Ran­no Soots sa­mu­ti Ani­ja Ühen­du­sest.

Hu­vi­te­ge­vu­se ja ko­gu­kon­na ko­mis­jo­ni va­li­ti 11 hää­le­ga juh­ti­ma Too­mas Tõ­ni­se Ani­ja Ühen­du­sest. Asee­si­me­heks sai Peep Kask Re­for­mie­ra­kon­nast 8 hää­le­ga.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti 14 poolt­häält saa­nud In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko Kes­ke­ra­kon­nast, asee­si­me­heks Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko sa­mu­ti Kes­ke­ra­kon­nast 5 hää­le­ga.

Eelmine artikkelKui­das mus­tal ree­del tar­galt šo­pa­ta
Järgmine artikkelPolitseiuudised