GARI­NA TOO­MIN­GAS tut­vus­tas rii­mi sea­tud mõ­te­te ko­gu­mik­ku

83
GA­RI­NA TOO­MIN­GAS hoi­dis sün­ni­päe­val käes ko­gu­mi­ku kaa­si, koos si­su­ga jõuab trü­kis Aru­kül­la lä­hi­päe­vil. Foto Maarja-Ly Teino

Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas esit­les es­mas­päe­val, 3. jaa­nua­ril oma 55. sün­ni­päe­va pu­hul väl­ja an­tud ko­gu­mik­ku „Mi­nu mõt­ted 2017-2021“, mil­les­se on koon­da­tud viie aas­ta jook­sul kir­ju­ta­tud luu­le­tu­sed.

„Eri­ne­va­te as­jao­lu­de kok­ku­sat­tu­mi­se tõt­tu ko­gu­mik sün­ni­päe­va õh­tuks mi­nu ei jõud­nud, sain trü­ki­ko­jast vaid kaa­ned, lu­ge­sin esit­lu­sel kir­ja­pan­dut et­te kä­si­kir­ja­dest,“ sõ­nas ta.
Viis aas­tat ta­ga­si an­dis Ga­ri­na Too­min­gas juu­be­liks väl­ja luu­le­ko­gu „Aja­luu­le. Sirr-virr“: „Kui see oli il­mu­nud, mõist­sin, et ma ei ole ju luu­le­ta­ja, pi­gem seon rii­mi­tud teks­ti­de­ga oma mõt­teid. Mulle so­bib pa­re­mi­ni ni­me­tus mõ­te­te­si­du­ja.“

Reeg­li­na sün­ni­vad te­ma rii­mi­des­se sea­tud mõt­te­read täht­päe­va­deks – juu­be­li­teks, asu­tus­te sün­ni­päe­va­deks või ava­pi­du­deks. Ka ra­ha­taot­lu­sed ja tä­nud spon­so­ri­te­le, tä­nu­kir­jad õpi­las­ma­le­vas osa­le­nu­te­le kir­ju­tab ta rii­mi­des. Luu­le­vor­mis on ol­nud te­ma rek­laa­mid ka­hel vii­ma­sel kor­ral ko­ha­li­kel va­li­mis­tel.

Ko­gu­mi­kus „Mi­nu mõt­ted 2017-2021“ on 306 luu­le­tust või mõt­te­len­du, na­gu au­tor neid ni­me­tab. Need on gru­pee­ri­tud sel­le jär­gi, mis põh­ju­sel on loo­dud: juu­be­lid, Raa­si­ku val­la al­la­su­tus­te täht­päe­vad, Har­ju­maa suu­rü­ri­tu­sed, ter­vi­tu­sed kõi­gi­le. „Juu­bi­la­ri­de­le on 114 mõt­te­len­du, neist vii­ma­sed det­semb­ris Aru­kü­la las­teaia di­rek­to­ri Ka­rin Reis­ka juu­be­li­kin­giks,“ kom­men­tee­ris au­tor.

Kõi­ge tun­tum ini­me­ne, kel­le­le ta on luu­le­vor­mis juu­be­liõn­nit­lu­se kir­ju­ta­nud, on Rak­ve­re teat­ri näit­le­ja Tii­na Mäl­berg, kes eri­li­se kin­gi­tu­se koh­ta öel­nud, et tal­le po­le veel kee­gi nii luu­le­ta­nud.

Ga­ri­na Too­min­ga ko­gu­mi­kus on ka teks­te, mis po­le loo­dud konk­reet­se täht­päe­va või üri­tu­se jaoks, vaid peas keer­le­ma ha­ka­nud mõt­ted-rii­mid. Vo­li­ko­gu tööst sün­di­nud mõt­te­len­de on ta pos­ti­ta­nud Fa­ce­boo­ki. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na plaa­nib ka edas­pi­di kir­ju­ta­da rii­mi­vor­mis üle­vaa­teid vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel toi­mu­nust.

Ko­gu­mik „Mi­nu mõt­ted 2017-2021“ peaks au­to­ri­ni jõud­ma käe­so­le­va nä­da­la jook­sul. Trü­kiarv on 300, hu­vi­li­sed saa­vad ko­gu­mi­ku Aru­kü­la rah­va­ma­jast.

Eelmine artikkelElekt­ri­hin­na hü­vi­tis
Järgmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­jal on et­te­võ­te­te­le ja­ga­da 153 617 eu­rot Co­vi­di-toe­tust