Elekt­ri­hin­na hü­vi­tis

166

Ener­gia kal­li­ne­mi­se lee­ven­da­mi­seks ha­ka­ti Raa­si­ku val­las taot­lu­si toe­tu­se saa­mi­seks vas­tu võt­ma 3. jaa­nua­rist. Kuu­sa­lu val­las saab taot­lu­si esi­ta­da 12. jaa­nua­rist, Ani­ja val­las 17. jaa­nua­rist.

TOE­TU­SE TIN­GI­MU­SED
Toe­tust saa­vad taot­le­da vä­hem­kind­lus­ta­tud pe­red. Ar­ves­tus­lik piir:
• sis­se­tu­lek pe­re esi­me­se liik­me koh­ta 1126 eu­rot,
• iga järg­mi­se vä­he­malt 14aas­ta­se liik­me koh­ta 563 eu­rot,
• al­la 14aas­tas­te las­te pu­hul 337,80 eu­rot kuus.
Ne­to­sis­se­tu­le­ku­te suu­rus­te näi­ted: ka­hest täis­kas­va­nust koos­ne­val pe­rel see­ga kok­ku 1689 eu­rot kuus; ka­he täis­kas­va­nu ja ka­he al­la 14aas­ta­se lap­se­ga pe­rel kok­ku 2364,60 eu­rot kuus.

Sis­se­tu­le­ku­te hul­ka kuu­lu­vad pal­ga­tu­lu, sh vä­lis­maalt saa­dud pal­ga­tu­lu; et­te­võt­lus­tu­lu; töö­tu­kas­sa hü­vi­ti­sed; ka­su va­ra võõ­ran­da­mi­sest; ren­di­tu­lu ja lit­sent­si­ta­sud; int­res­sid ja di­vi­den­did; pen­sio­nid; sti­pen­diu­mid; saa­dud ela­tis; pree­miad ja ha­sart­män­gu­või­dud; toe­tu­sed, mi­da maks­tak­se re­gu­laar­selt (näi­teks las­te­toe­tu­sed, hool­da­ja­toe­tus, lap­se­hool­dus­ta­su, ük­sik­va­ne­ma lap­se toe­tus, puu­de­ga va­ne­ma toe­tus); väl­ja­mak­sed pen­sio­ni­fon­di­dest; hai­gus­hü­vi­tis; kind­lus­tus­hü­vi­ti­sed; ma­da­la mak­su­mää­ra­ga ter­ri­too­riu­mil asu­va ju­rii­di­li­se isi­ku tu­lu.

Kui pe­re­kon­na­liik­med on saa­nud sis­se­tu­le­kuid, mis on maks­tud mit­meks kuuks et­te või ta­gant­jä­re­le, võib ar­ves­ta­mi­se alu­seks võt­ta taot­le­mi­se­le eel­ne­nud kuue kuu kesk­mi­se sis­se­tu­le­ku.

Elek­ter­hin­na hü­vi­ta­mi­ne toi­mub ju­hul, kui elekt­ri hind üle­tab 12 s/kWh. Elekt­rie­ner­gia hü­vi­ta­mi­seks toe­tust ei maks­ta, kui taot­le­jal on fik­see­ri­tud le­ping, mi­da ei ole ala­tes sep­temb­rist 2021 muu­de­tud ja mil­le hind on al­la 12s/kWh.

Pe­re­de­le hü­vi­ta­tak­se 80 protsenti ar­ve­tel too­dud ener­gia ko­gu­hin­nast, mis üle­tab:
• elekt­ril 120 €/MWh (12 s/kWh),
• gaa­sil 49 €/MWh (4,9 s/kWh),
• kaug­küt­tel ala­tes 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Näi­teks: ok­toob­ris tar­bi­tud elekt­rie­ner­gia ko­gu­mak­su­mus on 100 eu­rot, tar­bi­mi­ne ok­toob­ris on 600 kWh, ühi­ku­hind on see­ga 16,67 s/kWh (100/600), üle­ku­lu on jä­re­li­kult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toe­tust maks­tak­se 80 protsenti üle­ku­lust ehk 4,67s/kWh x 600kWh=28,02€, sel­lest 80% on 22,82 eu­rot.

Toe­tu­se saa­mist saab kont­rol­li­da kal­ku­laa­to­ri abil ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­he­kül­jel. Toe­tu­se mi­ni­maal­ne määr on 10 eu­rot ja ülem­piir 500 eu­rot taot­lu­se koh­ta kuus.

TOE­TU­SE TAOT­LE­MI­NE
Ener­gia­ku­lu­de kal­li­ne­mi­se hü­vi­ta­mi­seks on toe­tust või­ma­lik taot­le­da ta­ga­siu­la­tu­valt viis kuud, st veeb­rua­ris 2022 saab taot­le­da toe­tust 2021. a sep­temb­ri, ok­toob­ri, no­vemb­ri, det­semb­ri ja 2022 a. jaa­nua­ri tar­bi­mi­se alu­sel koos­ta­tud ar­ve­te osas.

Soo­vi­ta­me tin­gi­mus­te­le vas­ta­va­tel toe­tu­se taot­le­ja­tel vaa­da­ta üle ja ko­gu­da kok­ku oma ener­giaar­ved.

Toe­tust saab taot­le­da ük­si ela­va isi­ku või pe­re­kon­na ala­li­se või pea­mi­se elu­ko­ha­ga seo­tud ku­lu­de hü­vi­ta­mi­seks rah­vas­ti­ku­re­gist­ri järg­sest ko­ha­li­kust oma­va­lit­su­sest (ai­nult ühe elu­ko­ha ku­lu­de alu­sel).

Toe­tu­se taot­le­mi­seks va­ja­li­kud do­ku­men­did:
• and­med pe­re­kon­na­liik­me­te sis­se­tu­le­ku­te koh­ta, sh tõen­did maks­tud ela­ti­se ja täi­te­me­net­lu­ses kin­ni pee­tud sum­ma­de koh­ta (nen­de ole­ma­so­lu kor­ral),
• val­la­va­lit­su­se nõud­mi­sel ka as­ja­ko­ha­sed pan­ga­kon­to­de väl­ja­võt­ted pe­rioo­di koh­ta, mil­le ku­lu­de kat­mi­seks toe­tust taot­le­tak­se,
• elu­ruu­mi ener­gia­tar­bi­mist tõen­da­vad do­ku­men­did (ar­ved) ener­gia lii­gi koh­ta, mil­le ku­lu­de kat­teks toe­tust taot­le­tak­se (elek­ter, gaas),
• tõen­did, et te­ge­mist on taot­le­ja ja te­ma pe­re­kon­na te­ge­li­ku elu­ko­ha­ga, kui nen­de ala­li­ne või pea­mi­ne elu­koht eri­neb rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud elu­ko­hast (nt üü­ri­le­ping, oma­ni­ku kin­ni­tus vmt),
• kui elu­ruu­mi ka­su­ta­tak­se osa­li­selt et­te­võt­lu­seks ja osa ener­gia­tar­bi­mi­se ku­lu­dest on et­te­võt­lu­se­ga seo­tud, esi­ta­tak­se koos ar­ve­ga et­te­võt­lu­se­ga seo­tud ku­lu­de osa­kaal.

Ar­ve­tel pea­vad ole­ma tu­vas­ta­ta­vad järg­mi­sed and­med: tar­bi­tud elekt­ri ko­gus (kWh või MWh) ja elekt­ri­ku­lud kok­ku (eu­ro­des); tar­bi­tud gaa­si ko­gus (kWh või MWh või m³) ja gaa­si­ku­lud kok­ku (eu­ro­des). Kui taot­le­ja ar­vel puu­du­vad eel­ni­me­ta­tud and­med, peab täien­da­valt esi­ta­ma kor­te­riü­his­tu väl­ja­võt­te nõu­tud and­me­te­ga vas­ta­va elu­ruu­mi koh­ta või kor­te­riü­his­tu puu­du­mi­se kor­ral kor­ter­ma­ja­le esi­ta­tud ar­ve ja ar­ves­tu­se taot­le­ja elu­ruu­mi osa koh­ta.

LI­SAIN­FO
Va­ba­rii­gi va­lit­su­se in­fo ener­gia­ku­lu­de hü­vi­ta­mi­se koh­ta leiab ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­helt.

Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ja­ga­vad in­fot ja nõus­ta­vad sot­siaal­töös­pet­sia­lis­tid:
Ai­ri Hõr­rak tel 619 9006, 5551 1944, airi.horrak@anija.ee;
Olga Harkmann tel 619 9007, 5331 1154, olga.harkmann@anija.ee;
Kristel Lään tel 605 1776, 522 2764, kristel.laan@anija.ee.

Kuusalu vallavalitsuse jagab infot ja nõustab hoolekande sekretär Ene Rebane tel 606 6378, ene.rebane@kuusalu.ee.

Raasiku vallavalitsuses jagavad infot ja nõustavad haridus- ja sotsiaalosakonnast:
Karin Möllits tel 5556 7128, karin.mollits@raasiku.ee;
Juta Asuja tel 5332 8508, juta.asuja@raasiku.ee.

Eelmine artikkelAru­kü­la põ­hi­kool sai olüm­pia­ko­mi­teelt 50 paa­ri uis­ke
Järgmine artikkelGARI­NA TOO­MIN­GAS tut­vus­tas rii­mi sea­tud mõ­te­te ko­gu­mik­ku