Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal on et­te­võ­te­te­le ja­ga­da 153 617 eu­rot Co­vi­di-toe­tust

54
SILLE NOOR.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht SIL­LE NOOR, ava­te järg­mi­sel nä­da­lal et­te­võ­te­te­le pro­jek­ti­toe­tus­te taot­lus­voo­ru. Kes ja mil­le jaoks saa­vad sel­lest ra­ha taot­le­da?
„18. ok­toob­ril toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul ot­sus­ta­si­me pi­ken­da­da Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja
st­ra­tee­giat 2025. aas­ta­ni ning kin­ni­ta­si­me muu­da­tu­sed. Li­sa­si­me st­ra­tee­gias­se uue meet­me „Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne Co­vid-19 põh­jus­ta­tud krii­sist väl­ju­mi­seks“. Taot­lus­voor on ava­tud 10.-31. jaa­nua­ri­ni, ja­ga­da saa­me 153 617 eu­rot. Toe­tust saa­vad taot­le­da äriü­hin­gud, FIEd ja MTÜd, kes te­ge­le­vad et­te­võt­lu­se­ga, taot­le­da ei saa oma­va­lit­su­sed ega oma­va­lit­su­se osa­lu­se­ga osaü­hin­gud ja sih­ta­su­tu­sed. Põ­hi­li­ne tin­gi­mus on, et et­te­võ­te on Co­vi­di krii­si mõ­jul kan­na­ta­nud, te­ma müü­gi­käi­ve on sel­le tõt­tu lan­ge­nud. Tões­ta­mi­seks tu­leb esi­ta­da 2019. ja 2020. aas­ta ma­jan­du­saas­ta aruan­ne, 2021. aas­ta koh­ta bi­lanss ja ka­su­mia­ruan­ne. Kui va­ra­se­ma­te voo­ru­de pu­hul pii­sas, kui toe­tust taot­lev et­te­võ­te oli kuus kuud te­gut­se­nud, siis sel­les meet­mes on nõue, et et­te­võ­te peab ole­ma vä­he­malt kolm aas­tat va­na, re­gist­ree­ri­tud 1. jaa­nua­ril 2019 või va­rem. Mui­du ei saa hin­na­ta, kas ja kui­das on Co­vid se­da mõ­ju­ta­nud.

Muud tin­gi­mu­sed on sa­mad, mis meie ta­va­li­ses et­te­võt­lus­meet­mes. Toe­tust saab kü­si­da in­ves­tee­rin­gu­teks, ku­ni 60 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 40 prot­sen­ti. Toe­tu­se mii­ni­mum­sum­ma on 3000, mak­si­mum­sum­ma 20 000 eu­rot. Täp­sem in­fo on meie ko­du­le­hel.“

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal on se­ni ol­nud nõue, et taot­le­jad pea­vad lä­bi­ma ko­hus­tus­li­ku nõus­ta­mi­se. Kas ka sel kor­ral?
„Jah. Ko­ge­mu­sed näi­ta­vad, et nõus­ta­mi­sest on ka­su. Nii mõ­ni­gi taot­le­jaist, kes ar­vab, et teab pii­sa­valt, on hil­jem tõ­de­nud, et sel­lest oli ka­su. Ena­mas­ti saa­me kõi­gi­le nõu an­da, see on meie iga­päe­va­ne töö, tea­me nüans­se. Tä­nu sel­le­le on ka pro­jek­ti­de kva­li­teet pa­rem. Nõus­ta­me ka te­le­fo­ni või vee­bi teel, kui va­ja, sõi­da­me taot­le­ja juur­de ko­ha­pea­le.“

Kuu­lu­ta­si­te era­kor­ra­li­se voo­ru tu­le­kust det­semb­ris, kas et­te­võt­ted on ju­ba teie poo­le pöör­du­nud?
„Olen su­hel­nud ini­mes­te­ga te­ge­vusg­rup­pi­dest, kus on Co­vi­di taot­lus­voor ju­ba ol­nud. Mit­te kõi­gis neist ei ole taot­le­tud kok­ku nii pal­ju, kui on meet­mes ra­ha. Meil on ju­ba hu­vi tun­tud, kui­gi hu­vi võiks ol­la veel suu­rem.“

Kes pro­jek­te hin­da­vad ja mil­lal sel­gub, kes toe­tust saa­vad?
„Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni veel ei ole, moo­dus­ta­me sel­le siis, kui taot­lu­sed on esi­ta­tud. Siis ei saa juh­tu­da, et ko­mis­jo­ni liik­med olek­sid taot­lus­te­ga kui­da­gi seo­tud. Ena­mas­ti ole­me hin­da­mis­se kaa­sa­nud paar vä­list eks­per­ti, üks neist on Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest.
Veeb­rua­ris plaa­ni­me lä­bi viia pro­jek­ti­de teh­ni­li­se kont­rol­li, märt­si lõ­puks pro­jek­tid hin­na­ta, ap­ril­li al­gu­ses esi­ta­da pin­ge­rea ju­ha­tu­se­le kin­ni­ta­mi­seks ning see­jä­rel PRIA-­le. PRIA-l on ot­su­se te­ge­mi­seks ae­ga 3 kuud ehk um­bes jaa­ni­päe­va­ni, kuid eel­mi­sel aas­tal tu­lid esi­me­sed ot­su­sed ju­ba ka­he nä­da­la­ga. Loo­da­me, et ka tä­na­vu lä­heb kii­res­ti.

Pro­jek­te võib oma vas­tu­tu­sel el­lu ha­ka­ta vii­ma pä­rast se­da, kui Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da on esi­ta­nud hin­da­mis­tu­le­mu­sed PRIA-­le. Ra­ha ka­su­ta­mi­seks on ala­tes PRIA ot­su­sest ae­ga kaks aas­tat.“

Kas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal on sel aas­tal tu­le­mas veel taot­lus­voo­re?
„Jah, sai­me üle­mi­ne­ku­pe­rioo­diks üle 739 000 eu­ro, koos jää­ki­de­ga on meil ja­ga­da li­gi 760 000 eu­rot.

21. märt­sist 4. ap­ril­li­ni saab esi­ta­da taot­lu­si elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se ja ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­me­tes­se. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­me maht on 427 000 eu­rot, ühe­le pro­jek­ti­le saab taot­le­da ku­ni 80 000 eu­rot. Oo­ta­me sel­les­se vä­ga tu­ge­vaid pro­jek­te oma­va­lit­sus­telt ja MTÜ­delt. Ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­me maht on vei­di üle 50 000 eu­ro ja ühe­le pro­jek­ti­le saab taot­le­da ku­ni 10 000 eu­rot. Sep­temb­ris ava­neb et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se taot­lus­voor, mil­le maht on 258 000 eu­rot, ühe­le pro­jek­ti­le on või­ma­lik saa­da ku­ni 60 000 eu­rot.

Tä­na­vust toe­tus­ra­ha saa­me ja­ga­da veel va­na st­ra­tee­gia alu­sel, kuid alus­ta­me sel aas­tal ka uue st­ra­tee­gia koos­ta­mist. See peaks val­mis ole­ma 2023. aas­ta märt­sis.“

Kas Co­vi­di tõt­tu jäi osa pro­jek­te ka el­lu vii­ma­ta ja ra­ha ka­su­ta­ma­ta?
„Pro­jek­te ära ei jää­nud, kuid mit­meid ühis­te­ge­vu­se pro­jek­te ei vii­dud el­lu täies ma­hus, kõi­ki üri­tu­si ei ol­nud või­ma­lik kor­ral­da­da. Ära­jää­nud et­te­võt­mis­te ra­ha saa­me uues­ti ja­ga­da, li­sa­me need tä­na­vus­se taot­lus­voo­ru.“

Kui­das on õn­nes­tu­nud Co­vi­di ajal el­lu viia koos­tööp­ro­jek­te, mil­les Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da osa­leb?
„Soo­me viie Lea­der-gru­pi­ga pi­di­me 2019. aas­tal alus­ta­ma ka­heaas­tast koos­tööp­ro­jek­ti „Kest­lik et­te­võt­lus maal“ ehk SEIC 2. See on et­te­võt­ja­te­le suu­na­tud pro­jekt, ka­vas on õp­pe­rei­sid Ees­tis ja Soo­mes ning et­te­võt­ja­te va­he­tu­sed. Co­vi­di tõt­tu ole­me se­ni saa­nud pi­da­da vaid vee­bi­koo­so­le­kuid. Loo­da­me, et alanud aas­tal saa­me ka reaal­selt koh­tu­da, märt­si lõ­pus peaks esi­me­ne Soo­me grupp siia tu­le­ma, näi­ta­me meie et­te­võt­teid.

Co­vi­di pä­rast on seis­ma jää­nud ka noor­tep­ro­jekt „Ama­ze Me Lea­der“, mil­le järg­mi­ne noor­teü­ri­tus peaks toi­mu­ma Ru­mee­nias. Osa­le­me veel His­paa­nia al­ga­ta­tud ühisp­ro­jek­tis „Li­ving mu­seums“. Plaan oli min­na tut­vu­ma, kui­das saab muu­seu­me kon­tak­ti­va­balt lah­ti hoi­da, et kü­las­ta­jad pää­se­vad muu­seu­mis­se il­ma, et kee­gi peaks neid seal vas­tu võt­ma. Ka see pro­jekt on prae­gu oo­tel.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jekt po­le Co­vi­di tõt­tu õn­neks vä­ga kan­na­ta­nud, mait­se­te aas­ta üri­tu­sed on toi­mu­nud.“

Eelmine artikkelGARI­NA TOO­MIN­GAS tut­vus­tas rii­mi sea­tud mõ­te­te ko­gu­mik­ku
Järgmine artikkelVaba­dus­sõ­jas või­del­nu­te mä­les­tus­päev