EV100 kin­gi­tu­sep­laa­did Kõr­veaia­le ja Kol­ga rah­va­ma­ja juur­de

1203
EV100 koor­di­naa­tor KAI­SA LIN­NO ning Tor­mi­se sün­ni­ko­du Kõr­veaia pe­re­rah­vas JAN­NE ja AND­RES NUR­JA.

Lau­lu­peo tu­le tee­kon­nal sai 1. juu­lil EV100 kin­gi­tu­sep­laa­di pe­re­kond NUR­JA Kõr­veaial ja 2. juu­lil Kol­gas MTÜ Kol­ga Aren­dus.

EV100 Ida-Har­ju kin­gi­tus­te koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no an­dis es­mas­päe­va, 1. juu­li õh­tul EV100 mee­nep­laa­di And­res ja Jan­ne Nur­ja­le. Nad on paar­küm­mend aas­tat hool­da­nud he­li­loo­ja, Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­du Kõr­veaia ta­lu Aru kü­las, mis asub Kuu­sa­lu ale­vi­kust viie ki­lo­meet­ri kau­gu­sel.

EV100 kin­gi­tus­te Ida-Har­ju koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no lau­sus mee­nep­laa­ti üle an­des, et plaat on aus­tu­sa­val­du­seks ta­lu prae­gus­te­le oma­ni­ke­le ja hool­da­ja­te­le ning ka kõi­ge­le sel­le­le, mis sel­les ta­lus on ku­na­gi ol­nud. Pe­re­kond sai mee­nep­laa­di tu­le­tu­le­mi­se peo kor­ral­da­mi­se ja filmikroonikasse jääd­vus­ta­mi­se eest.

Aru kü­la­va­nem, Kõr­veaia pe­re­mees And­res Nur­ja sõ­nas tä­na­des, tal on hea meel, et Kõr­veaia hoo­vi oli tul­nud pal­ju rah­vast ja sin­na jõu­dis ka lau­lu­peo tu­li.

Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et plaa­ti ei ole veel pai­ka pan­dud, aru­tu­se all on ol­nud eri­ne­vaid koh­ti: „Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud, et pee­ti va­ja­li­kuks an­da ka mei­le kin­gi­tu­sep­laat. Hoia­me ta­lu kor­ras, koos­töös Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­ga ava­me maest­ro sün­ni­päe­va pai­ku au­gus­ti al­gu­ses hoo­vi kõi­gi­le kü­la­lis­te­le, kui toi­mub üri­tus „Tor­mis Kõr­veaial“.“

Kõr­veaial oli lau­lu­peo tu­le tee­kon­na üks pea­tus­koht, et mee­nu­ta­da maest­ro Vel­jo Tor­mist te­ma sün­ni­ko­dus. Pee­ti kõ­ne­sid, oli Kuu­sa­lu val­la koo­ri­de ja koo­li fol­gi­rüh­ma ühi­ne kont­sert, pi­du lõp­pes sim­ma­ni­ga.

Mee­nep­laa­di üleand­mi­ne Kol­gas: AN­NI­KA BLUM, KAI­SA LIN­NO, JAN­NE KER­DO ja UL­VI RAND. Fo­to Ere Ui­bo

Tei­ne EV100 plaat jõu­dis koos lau­lu­peo tu­le­ga järg­mi­sel päe­val Kol­ga ale­vik­ku. Kai­sa Lin­no an­dis mee­nep­laa­di MTÜ-le Kol­ga Aren­dus esin­da­ja­le Jan­ne Ker­do­le üle tei­si­päe­val, 2. juu­lil lõu­na pai­ku, kui Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne ees toi­mus peo­tu­le vas­tu­võ­tu tse­re­moo­nia. Ul­vi Ran­na, An­ni­ka Blu­mi ja MTÜ Kol­ga Aren­dus eest­võt­tel on Kol­ga rah­va­ma­ja ees nüüd 12 meet­ri kõr­gu­ne li­pu­mast. Ra­ha sel­leks ko­gu­ti an­ne­tus­te­ga. EV100 mee­nep­laat on kin­ni­ta­tud rah­va­ma­ja sei­na­le.

Jan­ne Ker­do ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et an­ne­ta­jaid oli 27, nii pe­re­sid kui ka ük­si­ki­si­kuid. Suu­ran­ne­ta­ja on Mar­gus Laa­ri fir­ma Nor­dic Con­sult Glo­bal. Li­pu­mas­ti koos Ees­ti Va­ba­rii­gi li­pu­ga pai­gal­das OÜ Li­pu­vab­rik, see läks maks­ma 889,90 eu­rot. An­ne­tus­test saa­di suu­rem sum­ma, al­les jää­nud 235,10 eu­rot lä­heb li­pu­mas­ti val­gus­ta­mi­seks. Ku­na ra­ha ku­lub sel­leks roh­kem, li­sab puu­du­jää­va osa MTÜ Kol­ga Aren­dus, ke­da võib siis pi­da­da 28. an­ne­ta­jaks. Ai­da­ta on te­ma sõ­nul lu­ba­nud ka Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus – tel­li­da elekt­riü­hen­du­se te­ge­mi­se.
Pä­rast se­da, kui lau­lu­peo tu­le­ga suun­du­ti Kiiu poo­le, läks Kol­ga rah­vas rah­va­ma­ja juur­de, seal pa­ku­ti mee­saia ja -lei­ba ning pii­ma. Kat­rin Lel­lep män­gis akor­dio­ni ja löö­di tant­su.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li akor­dio­nis­tid olid peol esi­mest kor­da
Järgmine artikkelIsa­maa­li­ne kõ­ne Kõr­veaial