EV aas­ta­päe­va pa­raa­dil osa­le­nud Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad lii­tu­ma

490
Kuu­sa­lu ak­tiiv­sed nais­ko­du­kaits­jad LA­NA TOOM­VAP ja EL­BE LU­MIS­TE 24. veeb­rua­ril Tal­lin­nas pä­rast kait­se­väe pa­raa­di. Fo­to Ii­ris Pro­sa

LA­NA TOOM­VAP oli tä­na­vu­sel pa­raa­dil lip­pur ja EL­BE LU­MIS­TE mars­sis nais­ko­du­kaits­ja­te ük­su­se ri­vis.

Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kon­na esi­nai­se­le El­be Lu­mis­te­le Si­gu­la kü­last ja te­gev­liik­me­le La­na Toom­va­pi­le Põh­ja kü­last on Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päev ning sel­le­le eel­nev kuu tä­hen­da­nud vii­mas­tel aas­ta­tel et­te­val­mis­tu­si ja har­ju­ta­mist kait­se­väe pa­raa­diks. El­be Lumiste võt­tis pa­raa­dist osa kol­man­dat kor­da, mul­lu oli ta nais­ko­du­kait­se pi­du­li­ku ük­su­se juht. La­na Toom­va­pi­le oli pa­raa­dil mars­si­mi­ne teist­kord­ne ko­ge­mus, kaks aas­tat ta­ga­si osa­les ta ri­vis, käe­s­ole­val aas­tal teh­ti et­te­pa­nek kan­da nais­ko­du­kait­se ük­su­se lip­pu.

Kait­se­väe pa­raad toi­mub 24. veeb­rua­ril reeg­li­na Tal­lin­nas Va­ba­du­se väl­ja­kul. Nais­ko­du­kait­set esin­da­vad Har­ju­maa ja Tal­lin­na nais­ko­du­kaits­jad. Osa­le­mi­ne on kait­se­liit­las­tel va­ba­taht­lik.

„Ku­ni ei ol­nud ise kaa­sa tei­nud, ei osa­nud et­te ku­ju­ta­da, kui­võrd ülev tun­ne on ol­la osa­li­ne me rii­gi sün­ni­päe­va kor­ral­da­mi­ses ja õn­nes­tu­mi­ses. Vä­ga uh­ke tun­ne on Va­ba­du­se plat­sil mars­si­da, aga veel vä­ge­vam on min­na lä­bi rah­va. Ko­lonn lii­gub väl­ja­kult möö­da Kaar­li puies­teed Kaar­li ki­ri­ku­ni, siis pöö­rab ta­ga­si ja lä­heb Me­re puies­tee­le. Bus­sid oo­ta­vad osa­le­jaid Ve­ne Kul­tuu­ri­kes­ku­se juu­res. Rah­vast on tä­na­va­te ää­res pal­ju, kos­ta­vad ela­gu-hüü­ded, mars­si­jaid ter­vi­ta­tak­se ka ni­me­pi­di, kui on tut­ta­vaid vaa­ta­ma tul­nud,“ kir­jel­dab La­na Toom­vap.

Ta sõ­nab, et pa­raa­di võib mõ­ne­ti võr­rel­da üld­tant­su­peo­ga, kus peab väl­ja­kul sa­mu­ti oma koh­ta tead­ma ja teis­te­ga ar­ves­ta­ma ning eel­ne­vad põh­ja­li­kud proo­vid. Nais­ko­du­kaits­jad har­ju­ta­sid es­malt nel­jal kor­ral omaet­te, aas­ta­päe­va­le eel­ne­nud nel­ja­päe­val oli li­pu­toim­kon­da­de proov ning pü­ha­päe­val, 23. veeb­rua­ril kell 13 al­gas Si­se­kait­sea­ka­dee­mias esi­me­ne ühi­ne proov, õh­tul kell 20 oli peap­roov koos lä­bi­mar­si­ga Va­ba­du­se väl­ja­kul.

Pü­ha­päe­va­ne proov ku­ju­nes La­na Toom­va­pi sõ­nul pä­ris suu­reks jõu­kat­su­mi­seks tuu­le­ga: „Nais­ko­du­kait­se lipp on mit­me­kord­sest at­la­sest. Kui tuu­le al­la võ­tab, lä­hed len­du na­gu Ma­ry Pop­pins. Õn­neks oli es­mas­päe­val vä­ga to­re ilm, päi­ke pais­tis, pa­raa­di ajal oli vaid paar tuu­leii­li.“

Nais­ko­du­kaits­ja­te lipp kaa­lub koos li­pu­var­re­ga 5 kg. Lipukandmise teeb raskeks ebatavaline kätehoid. Et pa­raa­dil aus­ta­va üle­san­de­ga toi­me tul­la, hak­kas ta mi­tu nä­da­lat va­rem kä­te­kõ­ver­du­si te­ge­ma ning har­ju­tas ko­dus li­pu­toi­min­guid.

Pa­raad lõp­pes te­ma jaoks kait­se­väe ju­ha­ta­ja kind­ral­ma­jor Mar­tin He­re­mi vas­tu­võ­tu­ga. Sin­na kut­su­tak­se kõik osa­le­nud li­pu­toim­kon­nad ja ük­sus­te ju­hid. Kait­se­väe ju­ha­ta­ja tä­nas osa­võ­tu eest, kae­tud oli pi­du­laud.

Ku­ni eel­mi­se nä­da­la lõ­pu­ni Sõ­nu­mi­too­ja sek­re­tä­ri-kuu­lu­tus­te vas­tu­võt­ja­na ja osa­li­se koor­mu­se­ga ka nais­ko­du­kait­se inst­ruk­to­ri­na ame­tis ol­nud La­na Toom­vap töö­tab ala­tes märt­sist Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­vas inst­ruk­to­ri­na täis­ko­ha­ga.

Ta as­tus nais­ko­du­kait­ses­se 14 aas­tat ta­ga­si: „Olin just ko­li­nud Kuu­sa­lu val­da ja soo­vi­sin lei­da ini­me­si, kel­lel on mi­nu­ga ühi­sed hu­vid. Sel ajal te­gi nais­ko­du­kait­se kaks rek­laa­mü­ri­tust, ma kum­mal­gi kor­ral min­na ei saa­nud, kuid tä­nu üri­tu­se in­fo­le võt­sin Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja­te­ga ühen­dust. Sel­le or­ga­ni­sat­sioo­ni väär­tu­sed ja ees­mär­gid on mul­le sü­da­me­lä­he­da­sed – pa­kub ene­se­teos­tust, või­ma­lust õp­pi­da, te­ge­le­da reaal­se­te olu­kor­da­de la­hen­da­mi­se­ga. Me ela­me prae­gu nii häs­ti oma ise­seis­vas rii­gis tä­nu vun­da­men­di­le, mi­da va­nai­sad ja va­na­va­nai­sad on la­du­nud. Pea­me nei­le tä­nu­li­kud ole­ma ja se­da vaim­sust eda­si kand­ma.“
El­be Lu­mis­te as­tus nais­ko­du­kait­ses­se 2006. aas­tal: „Olen ko­gu aeg ol­nud vor­mi­lem­be­li­ne, tun­dus hea või­ma­lus oma hu­vi­sid el­lu viia. Pa­raa­dil osa­le­mist pean en­da ko­hu­seks. Kolm aas­tat ta­ga­si oli­me lai­gu­lis­tes vor­mi­des ja rel­va­ga, eel­mi­sel aas­tal ja ka nüüd pa­raad­vor­mis. Pa­raa­di­päev on eri­li­selt to­re ja an­nab uh­ke tun­de, rah­vas on üht­ne.“

Ees­ti Va­ba­rii­gi sün­ni­päe­val sõi­tis ta ko­dust väl­ja va­ra­hom­mi­kul kell 6, jõu­dis rii­gi­li­pu heis­ka­mi­se ajaks Toom­pea­le. Ku­na oli pi­du­li­kus vor­mis, sei­sis koos pa­raa­di ük­su­se­ga Pi­ka Her­man­ni tor­ni juu­res. Rii­gi­li­pu heis­ka­mi­sel ja­ga­vad nais­ko­du­kaits­jad rii­gi sün­ni­päe­va hom­mi­kul Toom­peal rah­va­le teed, seal ol­lak­se lai­gu­li­ses vä­li­vor­mis. Ka El­be Lu­mis­te on käi­nud teed ja­ga­mas, sa­mu­ti La­na Toom­vap mit­mel kor­ral ja tei­sed­ki Kuu­sa­lu jaos­kon­na nais­ko­du­kaits­jad.

Kuu­sa­lu jaos­kon­nas 27 naist
Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va õh­tu lõp­pes Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja­tel ühi­se koo­so­le­ku ja koh­vi­laua­ga. Kok­ku saa­di Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses, se­da või­mal­das nais­ko­du­kaits­ja, Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik. Ku­na omaet­te ruu­me po­le, ko­gu­ne­tak­se ena­mas­ti liik­me­te ko­du­des, va­hel ka mu­jal.

Pea­le El­be Lu­mis­te, kes aas­ta ta­ga­si va­li­ti jaos­kon­na esi­nai­seks, on uues ju­ha­tu­ses Kris­ta Al­lik, Sand­ra Ku­bi ja Ii­vi Rool, asee­si­nai­ne on Mar­ju Oru­maa.

Kok­ku on jaos­kon­nas 27 nais­ko­du­kaits­jat, ena­mas­ti Kuu­sa­lu val­la prae­gu­sed või en­di­sed ela­ni­kud. Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kond loo­di li­gi 18 aas­tat ta­ga­si. Jaos­kon­na noo­rim lii­ge on 18aas­ta­ne, liik­me­te kesk­mi­ne va­nus üle 40 eluaas­ta.

Koo­so­le­kul rää­gi­ti lä­bi jaos­kon­na tä­na­vu­ne te­ge­vus­ka­va. Ju­ha­tu­se liik­me Ii­vi Roo­li ko­dus tu­leb 25. märt­sil sus­hi val­mis­ta­mi­se koo­li­tus. Kind­las­ti osa­le­tak­se taas si­ni­lil­le hea­te­ge­vus­kam­paa­nias, mil­le­ga ko­gu­tak­se toe­tust ve­te­ra­ni­de ja nen­de pe­re­liik­me­te­le. Nais­ko­du­kaits­ja­te te­ge­vust on ka­vas tut­vus­ta­da Kuu­sa­lus mai­laa­dal ja lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel. Min­nak­se Len­du­ri­te ki­vi juur­de mä­les­tu­sü­ri­tu­se­le, te­hak­se kaa­sa pi­du­li­kud pär­ja­pa­ne­kud Valk­la ki­vi ja Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res Kuu­sa­lus, küp­se­ta­tak­se Kol­gas jõu­lu­laa­dal pann­koo­ke, osa­le­tak­se koo­li­tus­tes ja võist­lus­tel.

El­be Lu­mis­te: „Kut­su­me meie­ga lii­tu­ma, leia­me te­ge­vust igas va­nu­ses nais­te­le. Täis­lii­ge saab ol­la ala­tes 18. eluaas­tast, noor­lii­ge 17aas­ta­se­na. Kes teeb, see jõuab, see on tões­ta­tud. Kui ak­tiiv­selt me et­te­võt­mis­tes kaa­sa te­hak­se, sõl­tub igaü­hest en­dast. Väi­kes­te las­te ema­del on ae­ga vä­hem, kui lap­sed saa­vad suu­re­maks, siis roh­kem. Nõue on, et vä­he­malt 48 tun­di aas­tas peab osa­le­ma nais­ko­du­kait­se­ga seo­tud te­ge­vus­tes, see oleks kaks nä­da­la­va­he­tust aas­tas. Väl­jaõ­pe käib nii loo­du­ses kui ka si­se­ruu­mi­des. Tä­na­vu­sed koo­li­tu­sed kes­ken­du­vad krii­sio­lu­kor­da­des te­gut­se­mi­se­le.“

La­na Toom­vap li­sab, et es­malt tu­leb uuel nais­ko­du­kaits­jal te­ha lä­bi baas­koo­li­tus, sel­le üks osa on ka or­ga­ni­sat­sioo­niõ­pe, mil­le raa­mes saa­dak­se tead­mi­si rii­gi­kait­sest, Kait­se­lii­dust, nais­ko­du­kait­se te­ge­vus­test ja liik­me aren­gu­või­ma­lus­test, ka vor­mi­ga seon­du­vast: „Pi­du­lik vorm on pi­gem pree­mia, an­tak­se ka­su­ta­mi­seks, kuid sel­le­ga kaas­ne­vad ko­hus­tu­sed seo­ses nais­ko­du­kait­se esin­da­mi­se­ga.“

Loo­di Keh­ra jaos­kond
Mul­lu det­semb­ris oli nais­ko­du­kait­se Keh­ra jaos­kon­na asu­ta­mis­koo­so­lek, tä­na­vu 20. veeb­rua­ril esi­me­ne üld­koo­s­olek, kus osa­le­sid 10 naist. Üld­koo­so­le­kul jaos­kon­na esi­nai­seks va­li­tud Pi­ret Ur­met rää­kis, et sat­tus möö­du­nud su­vel Keh­ra päe­val nais­ko­du­kait­se tel­gi juur­de ning te­malt kü­si­ti, miks Keh­ras ei ole nais­ko­du­kait­set ning kas tal en­dal po­le hu­vi or­ga­ni­sat­sioo­nis osa­le­da: „Kü­si­sin, mi­da on jaos­kon­na loo­mi­seks va­ja, vas­ta­ti, et küm­met hak­ka­jat naist. Käi­sin Keh­ras päe­val rin­gi, kü­si­sin ühe ja tei­se käest, kas nad olek­sid hu­vi­ta­tud, ning oh ül­la­tust, enam-vä­hem küm­me naist oli­gi koos.“

Esial­gu jäi asi sin­na­pai­ka, kuid sü­gi­sel võe­ti nais­ko­du­kait­sest te­ma­ga uues­ti ühen­dust. Jaos­kon­na asu­ta­jad on Pi­ret Ur­me­ti sõ­nul suu­res­ti noo­re­mad nai­sed, pal­ju on õpe­ta­jaid na­gu te­ma­gi. Paar naist tu­lid üle Kait­se­lii­dust.

Keh­ra jaos­kon­na nais­ko­du­kaits­ja­te esi­me­se aas­ta-ka­he põ­hiees­märk on lä­bi­da va­ja­li­kud baas­koo­li­tu­sed. Li­saks aru­ta­ti üld­koo­so­le­kul, et võik­sid koos kait­se­liit­las­te­ga ha­ka­ta hool­da­ma La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ümb­rust: „Va­ba­dus­sõ­ja teis­te mä­les­tus­mär­ki­de hool­da­mi­se­ga te­ge­leb Kait­se­liit, La­hin­gu­väl­ja osas se­da kok­ku­le­pet prae­gu ei ole.“ Pi­ret Ur­met kut­sub ka tei­si ko­du­kan­di nai­si nen­de­ga lii­tu­ma.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se mõt­te­tal­gud
Järgmine artikkelAni­ja mees­te au­sam­ba ra­ja­ja EDUARD VIL­DE 155