Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se mõt­te­tal­gud

336
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­du­se- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni ning val­la­va­lit­su­se lii­ge MART LAAN­PE­RE val­la ha­ri­du­se mõt­te­tal­gu­tel. Fo­to Ma­ris Mat­si

Suurimad probleemid mõttetalgutel osalenute hinnangul: õpikeskkond Kuusalu valla haridusasutustes ei vasta tänapäeva nõuetele ja tugiteenus HEV-õpilastele on ebapiisav.

Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks moo­dus­ta­tud töö­rüh­ma esi­me­he, val­la­va­lit­su­se liik­me Mart Laan­pe­re eest­ve­da­mi­sel olid val­la­ma­jas tei­si­päe­val, 18. veeb­rua­ril mõt­te­tal­gud. Osa­le­ma oo­da­ti Kuu­sa­lu val­las an­ta­va ha­ri­du­se tu­le­vi­kust hu­vi­ta­tuid. Neid ko­gu­nes aru­te­lu­le 26 – val­la las­teae­da­de-koo­li­de ju­hid ja töö­ta­jad, paar lap­se­va­ne­mat, val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni mõ­ned liik­med ning osad spet­sia­lis­tid val­la­ma­jast.

Mart Laan­pe­re tea­tas, et vald ei ole koo­li­pi­da­ja­na ko­hus­ta­tud te­ge­ma ha­ri­du­se aren­gu­ka­va, ena­mi­kes oma­va­lit­sus­tes Ees­tis po­le se­da. Ku­na Kuu­sa­lu val­las on prae­gu keh­tiv ha­ri­du­se aren­gu­ka­va, mis kin­ni­ta­tud 2015. aas­tal ja lõ­peb 2021, ot­sus­ta­ti se­da uuen­da­da: „Aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se ajal oli loo­tust, et Kuu­sal­lu tu­leb rii­gi­güm­naa­sium. See laev on nüüd läi­nud, prog­ramm lõ­pe­ta­tud. Kü­si­mus on, mis suu­nas võik­si­me eda­si lii­ku­da.“

Ta töö­tab Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­teh­no­loo­gia ins­ti­tuu­dis va­nem­tea­du­ri­na ning mär­kis, et sel­les vald­kon­nas on pal­ju õhi­na­põ­hist, fir­mad pa­ku­vad ha­ri­du­se­le teh­no­loo­gi­li­si la­hen­du­si, kuid need ei la­hen­da koo­li­de, õpi­las­te, õpe­ta­ja­te prob­lee­me: „Mi­nu mee­lest tu­leks alus­ta­da prob­lee­mi­dest ja aru­ta­da val­la ta­san­dil, mi­da saaks val­las seo­ses ha­ri­du­se­ga muu­ta pa­re­maks. Mõ­ni nä­dal ta­ga­si tu­li vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni koos­ole­kul ju­tuks ha­ri­du­se aren­gu­ka­va tee­ma, osa­de ini­mes­te­ga eri va­li­mis­lii­tu­dest tek­kis po­lee­mi­ka, et keh­ti­vas aren­gu­ka­vas tu­leks kaa­lu­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li güm­naa­siu­miast­me sul­ge­mist. Tei­salt hei­de­ti et­te, et Kol­ga koo­li güm­naa­siu­miast­me kao­ta­mi­sel ei kaa­sa­tud Kol­ga lap­se­va­ne­maid ot­sus­tusp­rot­ses­si ja hoo­pis Kol­gas tu­leks kesk­koo­lik­las­sid taas­ta­da. Olin Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu liik­me­na nen­de prot­ses­si­de­ga ka­he aas­ta jook­sul seo­tud, aru­te­lu­des osa­le­sid sa­da­kond ini­mest, vas­tu olid vaid mõ­ned ük­si­kud. Ku­na vii­mas­tel aas­ta­tel võe­ti Kol­gas 10. klassi vas­tu vaid 5-6 õpi­last, tu­li güm­naa­siu­miast­mes õpe­ta­da liitk­las­sis ega suu­de­tud või­mal­da­da riik­li­ku õp­pe­ka­va täit­mist et­te­näh­tud ma­hus – nii­moo­di jät­ka­ta pol­nud enam mõist­lik. “

Mart Laan­pe­re too­ni­tas veel, et val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va peab ühelt poolt kok­ku so­bi­ma ha­ri­du­se riik­li­ku aren­gu­ka­va­ga ja tei­selt poolt val­las töö­ta­va­te ha­ri­du­sa­su­tus­te aren­gu­ka­va­de­ga: „Ees­märk peaks ole­ma ku­jun­da­da koo­li­dest, hu­vi­koo­li­dest ja las­teae­da­dest sel­li­sed ha­ri­du­sa­su­tu­sed, kes ise hak­ka­vad te­ge­le­ma nu­ti­ka­malt oma prob­lee­mi­de­ga, vii­ma el­lu riik­li­ku ha­ri­dusst­ra­tee­gia ees­mär­ke ja leia­vad sel­leks ko­ha­peal so­bi­vad la­hen­du­sed. Meie me­too­di­ka jär­gi ei ju­tus­ta val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va üm­ber koo­li­de aren­gu­ka­vu ega hak­ka sek­ku­ma koo­li­de juh­ti­mis­se. Sel­le ase­mel kes­ken­dub val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koo­li­de-üles­te­le ja -va­he­lis­te­le tee­ma­de­le. Käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni keh­tib val­la ta­san­dil veel eel­mi­ne, 2015 val­mi­nud aren­gu­ka­va, aga koo­lid ja las­teaiad pea­vad oma aren­gu­ka­vad uuen­da­ma en­ne su­ve. Sa­mas ei sõl­tu meie töö­rüh­ma pa­ku­tud lä­he­ne­mi­se pu­hul val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va ees­mär­gid ja te­ge­vu­sed ot­se­selt koo­li­de aren­gu­ka­va­dest, nen­de­ga saab te­ge­le­da üks­tei­sest sõl­tu­ma­tult.“

Töö rüh­ma­des ja pin­ge­ri­da
Es­malt kor­ral­da­ti aju­rün­nak. Osa­le­ja­tel pa­lu­ti pak­ku­da prob­lee­me ja ideid ehk la­hen­du­si esi­ta­tud prob­lee­mi­de­le, see­jä­rel ha­ka­ti neid koon­da­ma sar­na­su­se alu­sel ning lõ­puks hin­na­ti prob­lee­mi­de ja idee­de prio­ri­teet­sust. Igaü­hel oli või­ma­lus ja­ga­da prob­lee­mi­de va­hel 8 häält, soo­vi kor­ral an­da ka kõik ühe­le prob­lee­mi­le või jao­ta­da mit­me va­hel. Ku­na ideid oli prob­lee­mi­dest vä­hem väl­ja pa­ku­tud, sai iga osa­le­ja hin­na­ta te­ma jaoks olu­li­se­maid 6 hää­le­ga.

Kõi­ge suu­re­maks osu­tus ja sai 47 häält prob­leem, et õpi­kesk­kond ha­ri­du­sa­su­tus­tes ei vas­ta tä­na­päe­va nõue­te­le. Järg­nes 46 hää­le­ga tõ­de­mus, et ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga õp­pi­ja­te­le (HEV) suu­na­tud tu­gi­tee­nus­te maht ja kät­te­saa­da­vus on eba­pii­sav. Täht­su­selt kol­man­daks prob­lee­miks hin­na­ti 24 hää­le­ga, et õpe­ta­ja­te ja ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te­ga te­ge­le­va­te spet­sia­lis­ti­de jä­rel­kasv on ohus. Veel pee­ti prob­lee­miks, et val­la­si­se­sed koo­li­bus­si­lii­nid on op­ti­mee­ri­ma­ta ja see­tõt­tu ku­lu­kad, mil­le­le an­ti 12 häält. Õpe­ta­ja­te eba­pii­sa­va di­gi­pä­de­vu­se prob­leem sai 11 häält. Pi­sut väik­se­ma­te prob­lee­mi­de­na nä­hak­se ka se­da, et lap­se­va­ne­ma­tel on puu­du­li­kud tead­mi­sed – 10 häält, ta­ris­tu po­le ener­gia­sääst­lik – 8 häält ning di­gi­ta­ris­tu po­le kaa­saeg­ne ja koo­li­de mai­ne on prob­leem­ne – mõ­le­mad 7 häält.

Pa­ku­tud idee­dest pee­ti olu­li­se­maks et­te­pa­ne­kut, et Kuu­sa­lu val­las võiks ol­la spet­sia­li­see­ru­nud HEV-kool, näi­teks Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool, kus on ju­ba mi­tu väi­kek­las­si HEV-las­te­le. See idee sai kok­ku 29 häält. Täht­su­selt tei­se­le ko­ha­le hin­na­ti idee kas­va­ta­da tu­gi­kes­ku­se per­so­na­li ja tee­nus­te mah­tu – 22 häält. Ka soo­vi­ti roh­kem ja va­ra­se­mat sek­ku­mist tu­gi­tee­nus­tes­se – 18 häält. Heaks ideeks pee­ti ka noor­te õpe­ta­ja­te mo­ti­vat­sioo­ni­pa­ke­ti väl­ja­töö­ta­mist – 15 häält. Et­te­pa­nek kor­ral­da­da las­teae­da­de män­gua­la­de hool­da­ja leid­mi­seks üle­val­la­li­ne han­ge ko­gus 10 häält. Koo­li­de mai­ne­ku­jun­dus­kam­paa­nia sai 8 häält, lap­se­va­ne­ma­te koo­li­tu­se re­gu­laar­seks muut­mi­ne 7 ning ha­ri­dus­tee­nus­te hal­da­mi­se süs­tee­mi AR­NO ja teis­te in­fo­süs­tee­mi­de ka­su­tu­se­le­võtt 6 häält.

Teis­te­le prob­lee­mi­de­le ja idee­de­le an­ti vä­hem hää­li.

Mart Laan­pe­re aval­das pä­rast mõt­te­tal­guid ka­het­sust, et va­ra­se­ma­tes kir­ja­va­he­tus­tes ja ku­luaa­ri­des al­ter­na­tiiv­seid ideid esi­ta­nud opo­sit­sioo­ni esin­da­jaid ko­ha­le ei tul­nud, kok­ku­saa­mi­ne oli te­ma sõ­nul eel­kõi­ge mõel­dud nen­de kaa­sa­mi­seks.

Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et idee­na ei pa­ku­tud aju­rün­na­kus Kuu­sa­lu koo­li­le juur­dee­hi­tu­se te­ge­mist, sel­le­ga on val­la­va­lit­sus pal­ju te­ge­le­nud ja la­hen­dus ole­mas: „Sai­me juur­de paar uut ideed, mi­da se­ni­ses aren­gu­ka­vas po­le. Va­ra­se­mast olu­li­se­maks pee­tak­se HEV-las­te­ga te­ge­le­mist, tu­leks põh­ja­li­kult lä­bi mõel­da, vaa­da­ta, kui­das haa­kub hil­ju­ti tööd alus­ta­nud Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se tu­gi­kes­ku­se­ga ja pan­na aren­gu­ka­vas­se. Hu­vi­tav idee on ka omaet­te HEV-koo­li loo­mi­ne, sel­le tee­ma­ga peaks sa­mu­ti eda­si töö­ta­ma.“

Ta aval­das ar­va­must, et val­la ha­ri­du­se uue aren­gu­ka­va ava­li­kus­ta­mi­se­ni võiks jõu­da su­veks-sü­gi­seks: „Mind on kaa­sa­tud Ees­ti rii­gi ha­ri­dusst­ra­tee­gia koos­ta­mis­se, na­gu olin ka eel­mi­sel kor­ral. See­kord on OECD-lt tel­li­tud kon­sul­tat­sioo­ni­pa­kett, et väl­ja töö­ta­da uue st­ra­tee­gia el­lu­vii­mi­se hin­da­mi­seks mõõ­di­kud nii rii­gi, oma­va­lit­sus­te kui ka koo­li­de ta­san­dil. Kon­sul­tee­rin sel­le pro­jek­ti­ga te­ge­le­vaid prants­la­si. Juu­niks peaks kok­ku saa­ma and­me­te pa­ke­ti, et aas­tal 2021 mõõ­ta het­ke­sei­su Ees­tis, siis 8 aas­ta pä­rast mõõ­ta uues­ti ning sa­mu­ti 2036. aas­tal. Mõõ­di­kud ula­tu­vad ka val­la ja koo­li ta­san­di­le, kat­se­ta­da võiks neid Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va ees­mär­ki­de ja mõõ­di­ku­te sõ­nas­ta­mi­sel.“

Ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­vas­se töö­rüh­ma kuu­lu­vad pea­le Mart Laan­pe­re veel Tal­lin­na Pel­gu­lin­na güm­naa­siu­mi di­rek­tor Tõ­nu Pii­bur Sal­mis­tult, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man ja Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor.

Kui val­la ha­ri­du­se uue aren­gu­ka­va pro­jekt ava­li­kus­ta­tak­se, saa­vad kõik hu­vi­li­sed esi­ta­da sel­le koh­ta et­te­pa­ne­kuid ja soo­vi kor­ral osa­le­da aru­te­lu­del.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la Kau­ni Ko­du kon­kurss
Järgmine artikkelEV aas­ta­päe­va pa­raa­dil osa­le­nud Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad lii­tu­ma