KÜSITLUS: Mil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?

223

ANI­JA VALD
Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, HE­LI KA­RU: „Ani­ja Ühen­dus on ala­ti ol­nud ava­tud koos­töö­le ning se­da joont ka­vat­se­me ka jät­ka­ta. Olu­li­seks pea­me ühist vi­sioo­ni part­ne­ri­te­ga, see an­nab suu­na, ku­hu Ani­ja vald ter­vi­ku­na peaks tu­le­vi­kus lii­ku­ma. Koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­sel läh­tu­me prog­ram­mi­de ühi­so­sast ning par­tei­po­lii­ti­kas­se sü­ve­ne­mi­sest tun­du­valt olu­li­se­maks pea­me tu­le­mus­te­le orien­tee­ri­tud koos­tööd Ani­ja val­la aren­gu heaks.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MA­REK SUIK: „Eks koos­töö­või­ma­lik­kus ja ta­he sel­gub lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na ja mi­nu ees­märk ei ole nen­dest lä­bi­rää­ki­mis­test väl­ju­da ta­ga­va­ra­rat­ta­na. Vo­li­ko­gu va­jaks uut ja värs­ket hin­ga­mist järg­mi­seks nel­jaks aas­taks. Osa­del ni­me­kir­ja­del se­da kah­juks po­le. Lõ­puks ot­sus­tab ik­ka­gi va­li­ja, ke­da üld­se lä­bi­rää­ki­mi­ste­laua ta­ha lu­ba­tak­se.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, KA­JA PIIR­FELDT: „Ees­kätt soo­vi­me el­lu viia oma va­li­mis­lu­ba­du­si ja prog­ram­mi­li­si ees­mär­ke, sel­leks on Ees­ti Kes­ke­ra­kond Ani­ja val­las val­mis te­ge­ma koos­tööd kõi­gi osa­pool­te­ga. Kind­las­ti saab uues vo­li­ko­gus ole­ma uu­si ini­me­si ja po­lii­ti­li­si jõu­de, see­ga ole­me ka meie uuen­dus­te­le ava­tud. Iga ini­me­ne toob kaa­sa en­da ko­ge­mu­se ja see on kind­las­ti suu­res plaa­nis val­la aren­gu­le ka­suks. Ar­van, et nii na­gu igas or­ga­ni­sat­sioo­nis, on ka meie val­la­le kõi­ge pa­rem, kui ole­mas on toi­miv koos­töö eri hu­vig­rup­pi­de va­hel ning see­lä­bi ta­ga­tak­se või­ma­li­kult laia­põh­ja­li­se toe­tu­se­ga ja häs­ti ana­lüü­si­tud te­ge­vu­sed, mis ta­ga­vad hea elu- ja et­te­võt­lus­kesk­kon­na val­la ela­ni­ke­le.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, TRII­NU AL­LI­PE­RE: „Meie ve­ri­värs­kes­se EK­RE Ani­ja osa­kon­da on koon­du­nud suur hulk se­ni po­lii­ti­li­selt „rik­ku­ma­ta“ ini­me­si, kes on val­mis pin­gu­ta­ma oma rah­va kõr­gei­ma heao­lu ni­mel. Meil puu­dub ne­ga­tiiv­ne po­liit­ko­ge­mus, see­ga ka ee­lar­va­mus koos­töö­part­ne­ri­te suh­tes. Hin­da­me nii Kes­ke­ra­kon­na ko­ge­nud te­gi­jaid kui ka Re­for­mie­ra­kon­na et­te­võt­lik­ke kol­lee­ge. Hoo­li­ma­ta vas­tas­sei­su­dest rii­gi­ko­gus usun, et oma val­las sõuak­si­me ke­nas­ti ka kõik ühes paa­dis, peaa­si, et ees­märk ühi­ne. Va­li­misp­lat­vor­mid on era­kon­da­del ju vä­ga sar­na­sed. Sa­mu­ti on va­li­mis­lii­dus tub­lid va­nad te­gi­jad eri­ne­va­te, mei­le sa­mu­ti olu­lis­te tee­ma­de­ga. EK­RE tu­leb vo­li­ko­gus­se elu­ter­ve uu­dis­hi­mu­ga, miks on need head ideed ja täht­sad la­hen­du­sed se­ni seis­ma jää­nud? Too­me uut ener­giat ja us­ku, et kõik on või­ma­lik ning värs­ked suh­ted on va­hel eri­ti vil­ja­kad.“

Ük­sik­kan­di­daat KAT­RI­NA ORU­SA­LU: „Koos­tööd on või­ma­lik te­ha kõi­gi era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de­ga, kes ja­ga­vad mi­nu vaa­teid ja kel­le­ga on ühi­sed ees­mär­gid ning mõt­ted. Olu­li­ne on soov ja ta­he te­ha ping­salt ja pi­de­valt tööd, lii­ku­des eda­si ees­mär­ki­de täit­mi­se re­de­lil. Mi­nu jaoks olu­li­ne tee­ma on ha­ri­dus. Ha­ri­du­se all pean eel­kõi­ge sil­mas se­da, et pea­me toe­ta­ma iga­külg­selt meie ha­ri­du­sa­su­tu­si, õpe­ta­jaid, ai­ta­ma lap­si, leid­ma mak­si­maal­selt pa­ri­maid la­hen­du­si las­te­le, kes va­ja­vad eral­di lä­he­ne­mist. Mo­ti­vee­ri­ma õpe­ta­jaid. Ai­ta­ma ja kuu­la­ma lap­se­va­ne­maid, mit­te jät­ma neid nen­de mu­re­de­ga ük­si. Ei to­hi unus­ta­da, et val­la­va­lit­sus ja val­laa­met­ni­kud on ela­ni­ke jaoks. Il­ma ela­ni­ke­ta po­leks val­da, see­ga lii­gu­me ik­ka sel­les suu­nas, et kuu­la­me, ar­ves­ta­me ja toe­ta­me en­da ela­nik­ke. Ar­ves­ta­me ja toe­ta­me nen­de et­te­pa­ne­kuid, et muu­ta meie las­te tu­le­vik tur­va­li­seks.“

Era­kond Isa­maa esin­da­ja kü­si­mu­se­le ei vas­ta­nud.

RAA­SI­KU VALD
Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, KA­DI TAM­MA­RU: „Meie va­li­mis­liit ei vä­lis­ta val­la aren­gu­le ka­su­lik­ku koos­tööd mit­te kel­le­ga­gi. Kõi­ki­de va­li­mis­lii­tu­de, era­kon­da­de ja ük­sik­kan­di­daa­di vo­li­ko­gus­se va­li­tuks osu­tu­nud liik­med esin­da­vad Raa­si­ku val­la ela­nik­ke ja nei­le on an­tud man­daat, mi­da ei saa ei­ra­ta. Loo­da­me saa­vu­ta­da, et tu­le­va­ne vo­li­ko­gu koos­seis teeb ot­su­seid val­la heao­lu ja aren­gut ning mit­te nii pal­ju või­mu­lo­li­ja­te isik­lik­ke am­bit­sioo­ne sil­mas pi­da­des. Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit on val­mis nii vas­tu­tu­seks kui koos­tööks.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, SIG­NE TIIT­SO: „Oma­va­lit­sus­tes on väi­ke­sed ko­gu­kon­nad ja ak­tiiv­seid, teo­tah­te­li­si ini­me­si ei ole ku­na­gi lii­ga pal­ju. Va­li­jad ot­sus­ta­vad, ke­da nad tu­le­va­ses vo­li­ko­gus soo­vi­vad nä­ha ja val­la aren­gu ni­mel tu­leb koos­tööd te­ha vas­ta­valt sel­le­le, kui­das pä­rast va­li­mi­si jõu­joo­ned on ku­ju­ne­nud.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, PRIIT PEB­SEN: „Isik­li­kult mi­nul ei ole pii­re koos­töö osas va­li­mis­lii­tu­de­ga, aga han­ked ja pro­jek­tid pea­vad ole­ma lä­bi­paist­vad ning põh­ja­li­kud. Suu­res­ti hoiaks ka pil­ku, et kõi­ki­de asu­la­te­ga te­ge­le­tak­se kor­ra­ga, mit­te ei jäe­ta osa­sid ta­hap­laa­ni­le, mui­du­gi kõik sõl­tub ka ee­lar­ve­test, mis dik­tee­rib või­ma­li­ku töö­ma­hu. Mui­du­gi liht­sa­meel­se­te­le ra­ha­põ­le­ta­mis­te­le olen ma ala­ti vas­tu, kui sel­lest ini­me­sed ka­su ei saa.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, AA­RE ETS: „Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald on val­mis kõi­gi­ga koos­tööks. Ole­me 2021. aas­ta va­li­mis­teks koos­ta­nud põh­ja­li­ku ja si­su­ka prog­ram­mi ning mui­du­gi sei­sa­me sel­le eest, et prog­ramm järg­mi­sel pe­rioo­dil ka mak­si­maal­selt el­lu viia.“

Ük­sik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS: „Ma olen ta­va­li­ne liht­ne ini­me­ne, kel­le­le meel­dib tööd te­ha nii, et sel­lest saa­vad rõõ­mu tun­da ini­me­sed nii meilt kui mu­jalt. Va­li­tuks osu­tu­des teen ma kõi­ki­de­ga koos­tööd, et val­la ela­ni­kud olek­sid ra­hul ja ik­ka ees­mär­ki­de­ga hea val­la tu­le­vi­ku ni­mel.“

KUU­SA­LU VALD
Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, AST­RID MEIS­TER: „Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du üks nel­jast loo­sun­gist on „Meie män­gi­me kõi­gi­ga!“ Me ei hal­vus­ta ega kri­ti­see­ri neid, kes meist eri­ne­vad, teist­moo­di mõt­le­vad või te­gut­se­vad, vaid kaa­sa­me val­la aren­da­mi­ses­se kõi­ki­de hu­vig­rup­pi­de esin­da­jad, kes sel­leks val­mi­so­le­kut aval­da­vad.“

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, HEI­NO JU­NO­LAI­NEN: „Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald on ava­tud koos­tööks kõi­gi vo­li­ko­gus­se va­li­tud po­lii­ti­lis­te jõu­du­de­ga, kes on val­mis too­ma val­la­va­lit­se­mi­se väl­ja ta­ga­toast, pöö­ra­ma sel­le näo­ga val­la­rah­va poo­le ja muut­ma või­mu­käi­tu­mi­se lä­bi­paist­vaks, ava­tuks ja kaa­sa­vaks. 2017 va­li­mis­tu­le­mu­sed on tä­he­le­pa­ne­li­kul va­li­jal kind­las­ti mee­les. Iga va­li­ja hääl loeb ja loo­de­ta­vas­ti pä­rast 17. ok­toob­rit ei mää­ra Kuu­sa­lu val­la­va­lit­se­mist ühe man­daa­di saa­nud ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te pi­de­vad mee­le­muu­tu­sed. Üks Kuu­sa­lu Vald jaoks on olu­li­ne see, mi­da ja kel­le­ga me koos tee­me ja kui­das oma va­li­ja­te ees püs­ti­ta­tud ees­mär­ke täi­da­me. Sõ­na­pi­da­mi­ne ja väär­tu­sed pea­vad tõus­ma pe­rioo­dil 2021-2025 Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus taas au sis­se. Val­la juh­ti­delt eel­da­me pal­ju kaa­lu­ka­ma rol­li võt­mist val­la aren­gu ja ela­ni­ke heao­lu eest seis­mi­sel.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, HIL­LE­RI TREI­SALT: „Koos­tööd soo­vi­me te­ha kõi­ki­de vo­li­kok­ku saa­nud era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de­ga. Või­mu­lii­du saak­si­me moo­dus­ta­da nen­de­ga, kel­le­ga meil on ühi­sed mõt­ted Kuu­sa­lu val­la aren­guks.“

Va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, AR­KO OKK: „Pa­nus­ta­ge sä­dei­ni­mes­tes­se! Kuu­sa­lu val­las on peaae­gu kõi­ge roh­kem ak­tiiv­selt te­gut­se­vaid MTÜsid ela­ni­ku koh­ta. Mär­ga­ke neid, tun­nus­ta­ge, in­nus­tu­ge ka ise neist! Kuu­sa­lust võiks saa­da Ees­ti heao­lu eta­lon – jõu­kas, töö­kas, õn­ne­lik! Tra­dit­sioo­nid ja noor­te ener­gia, see on Kuu­sa­lu tu­le­vik! Ra­ha ta­ha as­jad ei to­hiks jää­da, oleks vaid eda­si­vii­vaid ideid! Idee­dest Kuu­sa­lu val­las puu­du ei ole! Va­ja on ini­me­si, kes mär­ka­vad ja pea­vad sõ­na! Kor­ras­ta­me Kuu­sa­lu val­la rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­de ra­has­tu­se. Tee­me pro­jek­ti­toe­tu­sed kvar­taal­seks, vas­ta­me ope­ra­tiiv­selt, too­me pro­jek­ti­toe­tus­tes­se ta­ga­si erai­si­kud. Mär­ka­me sä­dei­ni­me­si! Tee­me sel­le ni­mel koos­tööd kõi­gi et­te­võt­li­ke ja osa­võt­li­ke ini­mes­te­ga. Kõi­gi­ga, kes ei ot­si põh­ju­si, et as­ju mit­te te­ha! Pa­nus­ta­ge va­li­mis­lii­du­le Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, siis on, kel­lelt kü­si­da aruan­net ja te­ge­mis­te­le li­sa! Kuu­sa­lu va­na­sõ­na: kes noo­relt no­be, see va­nalt virk.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, KEN­NO PÕLT­SAM: „EK­RE ei vä­lis­ta en­ne va­li­mi­si koos­tööd kel­le­ga­gi, pä­he ei la­se me en­da­le is­tu­da nüüd ega ka hil­jem. Soo­vi­tan va­li­jal mõ­tisk­le­da meie mees­kon­na vii­ma­se nel­ja aas­ta teh­tud töö üle, tut­vu­da meie kõi­ke­hõl­ma­va va­li­misp­lat­vor­mi­ga ja te­ha omad jä­rel­du­sed. Meil on ta­he va­bas­ta­da lap­se­va­ne­mad las­teaia ko­ha­ta­sust, säi­li­ta­da hea ja lõ­pe­ta­da halb. Mil­li­ne saab ole­ma uus jõu­ta­sa­kaal koa­lit­sioo­nis, se­da ot­sus­tab va­li­ja, kel­lelt kü­si­me nii suurt man­daa­ti, et rea­li­see­ri­da ko­gu prog­ramm.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MAI­RI­KA RA­JA­VÄ­LI: „Re­for­mie­ra­kon­na soov on moo­dus­ta­da toi­miv või­mu­liit nel­jaks aas­taks. Loo­mu­li­kult on iga era­kon­na ees­märk töö­ta­da sel­le ni­mel, et el­lu viia oma ideid ja põ­hi­mõt­teid. Kaht­le­ma­ta saab se­da koa­lit­sioo­nis pa­re­mi­ni te­ha. Meie ees­märk on seis­ta Re­for­mie­ra­kon­na va­li­misp­lat­vor­mi täit­mi­se eest. Ole­me and­nud en­da va­li­ja­te­le tea­tud oo­tu­sed ja soo­vi­me neid mak­si­maal­selt teos­ta­da. Sel­ge on see, et se­da peab väl­jen­da­ma ka tu­le­va­ne sõl­mi­tav koa­lit­sioo­ni­le­pe. Koa­lit­sioo­ni­kõ­ne­lus­te ava­ne­des vaa­ta­me es­malt, mil­li­ne on või­ma­li­ku tu­le­va­se koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri va­li­misp­rog­ramm, mis on need as­jad, mi­da soo­vi­tak­se Kuu­sa­lus te­ha, mil­li­ses suu­nas lii­ku­da ja lei­da see ühi­so­sa. En­ne va­li­mis­tu­le­mus­te sel­gu­mist on uue või­mu­lii­du moo­dus­ta­mist veel va­ra kom­men­tee­ri­da, kuid ee­lis­ta­me kind­las­ti tu­le­vik­ku vaa­ta­va vi­sioo­ni­ga part­ne­reid.“

LOK­SA LINN
Ees­ti Kes­ke­ra­kond, REIN HEI­NA: „Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did on val­mis te­ge­ma koos­tööd Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gus mõ­le­ma va­li­mis­lii­du saa­di­ku­te­ga, kui nen­de ees­mär­gid, mõt­ted ja et­te­pa­ne­kud on mõist­li­kud ja nei­le lä­heb kor­da ko­du­ko­ha, Lok­sa lin­na areng ja te­ma ela­ni­ke käe­käik.“

Va­li­mis­liit Siin Me Ela­me, EN­DEL NAM­SING: „Meie ees­märk on oma lin­na juh­ti­da as­ja­tund­li­kult ja eda­si­pür­gi­valt, part­ner­lu­ses lin­las­te ja et­te­võt­ja­te­ga. Soo­vi­me luua kaa­saeg­se ja in­no­vaa­ti­li­se oma­va­lit­su­se, mis ar­ves­tab kõi­gi lin­na­ko­da­ni­ke hu­vi­de­ga. Pea­me olu­li­seks ko­da­ni­ku­de­mok­raa­tia aren­da­mist, mil­leks tu­leb ärk­sa­maid lin­na­ko­da­nik­ke ja et­te­võt­jaid kaa­sa­ta lin­na juh­ti­mis­se – lin­na­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de töös­se. Lin­na­va­lit­sus peab ole­ma et­te­võt­ja­te­le part­ner, kes ai­tab prob­lee­me la­hen­da­da, mit­te kon­ku­rent või ta­kis­tus. Prae­gu va­lit­sev lin­na­võim on are­ne­mis­või­me­ku­se am­men­da­nud ja eda­si­ne te­gut­se­mi­ne po­le nei­le jõu­ko­ha­ne, ilu­sa­te lu­ba­dus­te and­mi­ne edas­pi­di­seks on ela­nik­ke ek­si­tav ning ebaaus. Vas­tan­du­me po­si­tiiv­su­se­ga nei­le, kes ot­si­vad ja loo­vad lõ­he­sid nii lin­nas või sõ­nu­mi­tes. Tee­me koos­tööd kõi­gi ins­tant­si­de­ga, nii era­kon­da­de­, va­li­mis­lii­tu­de­, MTÜde ja naab­ri­te­ga, kes on ava­tud et­te­pa­ne­ku­te­le, mis on teos­ta­ta­vad.“

Va­li­mis­liit Are­nev Lok­sa, JU­LI­JA AMI­ROV: „Meie va­li­mis­liit Are­nev Lok­sa võiks te­ha koos­tööd va­li­mis­lii­du­ga Siin Me Ela­me. Nen­de prio­ri­tee­did on sar­na­sed meie va­li­mis­lii­du prio­ri­tee­ti­de­ga.“

Eelmine artikkelEsmas­päe­val al­gab va­li­mis­nä­dal
Järgmine artikkelAni­ja val­las al­ga­vad koo­li­tu­sed las­te­va­ne­ma­te­le