Erio­lu­kord sai lä­bi

592

Vas­ta­valt va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­le lõp­pes ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mia tõt­tu väl­ja kuu­lu­ta­tud erio­lu­kord Ees­tis 17. mail. Ala­tes es­mas­päe­vast, 18. maist on rii­gis hä­dao­lu­kord. Lu­ba­tud on ava­da spor­dik­lu­bid, uju­lad, jõu­saa­lid tree­nin­gu­teks ning pi­da­da ava­lik­ke koo­so­le­kuid, kui jär­gi­tak­se 2+2 nõuet ja ühes gru­pis po­le üle 10 ini­me­se.

Koo­lid jät­ka­vad dis­tant­sõp­pel, lu­ba­tud on osa­li­ne kon­tak­tõ­pe in­di­vi­duaal­selt või ku­ni 10liik­me­lis­tes rüh­ma­des.

Ala­tes 1. juu­nist võib spor­dik­lu­bi­des, uju­la­tes ja jõu­saa­li­des ol­la si­se­ruu­mi­des mak­si­maal­selt 50 prot­sen­ti täi­tu­vu­sest, vä­li­tin­gi­mus­tes ku­ni 100 ini­mest ja ta­ga­da tu­leb 2+2 nõu­de täit­mi­ne. Sa­ma keh­tib ka ava­li­ke koo­so­le­ku­te, hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se koh­ta. Ku­ni 1. juu­ni­ni on hu­vi­ha­ri­dus ja -te­ge­vus lu­ba­tud si­se­ruu­mi­des ku­ni 10 ini­me­se­ga.

Ava­li­kud üri­tu­sed on lu­ba­tud 1. juu­list, si­se­ruu­mi­des võib täi­tu­vus ol­la 50 prot­sen­ti, kus­juu­res ini­me­si ei to­hi ol­la üle 500 ning vä­li­tin­gi­mus­tes üle 1000.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las on ala­tes 18. maist ava­tud kõik las­teaiad. Ka raa­ma­tu­ko­gud on ava­tud, kui­gi pii­ra­tud ma­hus. Keh­ra spor­di­hoo­nes on ava­tud suur saal, so­laa­rium ja jõu­saal. Sau­nad töö­ta­vad ala­tes 7. juu­nist. Aeg­vii­du spor­di­hoo­nes pää­seb spor­di­saa­li kor­ra­ga ku­ni 10, jõu­saa­li ku­ni 3 ini­mest. Noor­te­kes­ku­sed töö­ta­vad mai­kuu lõ­pu­ni vee­bi­põ­hi­selt.

Rahvamajad võivad alustada huviringide tegevusi väiksemates rühmades. Lähtuda tuleb terviseameti riskimaatriksist.

Val­la­ma­ja uks on ava­tud, erio­lu­kor­ra ajal ko­du­kon­to­ris töö­ta­nud amet­ni­kud taas tööl. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul oli erio­lu­kor­ra-järg­ne esi­me­ne töö­päev kii­re ja as­ja­lik, val­la­ma­jas võe­ti vas­tu ko­da­nik­ke. Val­la­maj­ja tul­les soo­vi­ta­tak­se kä­si de­sin­fit­see­ri­da, do­saa­tor on vä­li­suk­se juu­res.

„Oli hu­vi­tav ja ko­ge­mus­te­roh­ke aeg, sa­mas när­ve­sööv, oli­me kõik tead­ma­tu­ses. Kui­gi osa asu­tu­si olid su­le­tud või oo­te­režii­mil, tööd jät­kus, oli pal­ju uu­si as­ju, mil­le­ga tu­li te­ge­le­da,“ sõ­nas ta.

Ehk­ki suu­rem kriis on möö­das, ei ta­suks val­la­va­ne­ma hin­nan­gul kii­rus­ta­da: „Meie ole­me et­te­vaat­li­kud ja püüa­me oma ot­su­seid te­ha läh­tu­des ter­vi­sea­me­ti ris­ki­maat­rik­sist.“

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las on lu­ba­tud ava­da spor­di­hoo­ne, muu­seum, noor­te­kes­kus ja raa­ma­tu­ko­gud eel­du­sel, et jäl­gi­tak­se rii­gi­re­gu­lat­sioo­ne. Täp­se ava­mi­sa­ja ot­sus­ta­vad asu­tu­sed ise. Ea­ka­te ko­du pii­ran­gud jäe­tak­se veel keh­ti­ma. Ku­na rah­va­ma­jad on an­tud MTÜ­de­le hal­la­ta, ot­sus­ta­vad seal­se töö­kor­ral­du­se hal­da­jad. Las­teaiad on ava­tud.

Spor­di­kes­ku­se au­ru­saun, las­te­bas­sein ja mul­li­vann jää­vad esial­gu su­le­tuks, muud ruu­mid, ka uju­la suur bas­sein ava­tak­se.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se vä­li­sust enam ei sul­ge­ta, kuid pe­rearst Su­san­na Ka­ri sõ­nul tu­leb uks taas luk­ku pan­na, kui bus­sioo­ta­jad hak­ka­vad ter­vi­se­kes­ku­ses­se ko­gu­ne­ma.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus, et val­la­ma­ja töö­ta­jad on ala­tes es­mas­päe­vast oma töö­koh­ta­del. Juu­ni al­gu­se­ni või­vad kaug­töö­le jää­da alg-k­las­si­las­te va­ne­mad, sest lap­sed pea­vad veel õp­pi­ma ko­dus. Ko­da­nik­ke ha­ka­tak­se val­la­ma­jas vas­tu võt­ma es­mas­päe­vast, 25. maist.

Erio­lu­kor­ra aja vi­deo­koo­so­le­kud on pan­nud val­la­va­ne­ma sõ­nul mõt­le­ma, et sel­li­ne töö­kor­ral­dus hoiab kok­ku ae­ga ja ben­sii­ni: „ Ees­märk on töö­ta­da kva­li­teet­selt ja res­sur­si­sääst­li­kult. Võiks ka ko­da­ni­ke­le või­mal­da­da vas­tu­võt­te vi­deop­lat­vor­mi va­hen­du­sel – klient re­gist­ree­riks aja, an­naks tea­da tee­ma. Ka võiks an­da ree­de­se päe­va val­la­ma­ja amet­ni­ke­le ko­du­kon­to­ri päe­vaks. Kas ja kui­das, hakkab aru­tama val­la­va­lit­sus.“

Erio­lu­kor­ra küm­ne nä­da­la koh­ta lau­sus val­la­va­nem, et kõi­ge suu­re­ma töö te­gid ära koo­lid, kes väga lühikese ajaga pidid minema distantsõppele ja said hästi hakkama. Koo­li­toi­du pak­ki­de ja­ga­mi­se pro­jekt oli edu­kas, on saa­dud po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det.

Ta li­sas, et vii­ma­ne suu­rem väl­ja­kut­se on koo­lit­rans­por­di käi­vi­ta­mi­ne käe­so­le­vast nä­da­last, et või­mal­da­da osa­del õpi­las­tel sõi­ta kon­tak­tõp­peks koo­li: „Sõi­da­vad kolm õpi­las­te­bus­si, üks nii fir­mast Ar­la Sõi­dud, Re­val­link kui ka Tu­li­silm.“

Su­vis­te rah­vaü­ri­tus­te koh­ta sõ­nas Ur­mas Kirt­si, et üle­val­la­li­si jaa­ni­tu­le­sid ei toi­mu. Mil­li­ses ma­hus tä­his­ta­tak­se lau­rit­sa­päe­va, sel­gub edas­pi­di.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud on ala­tes 18. maist kõik tööl val­la­ma­jas, koh­tu­mi­sed nen­de­ga soo­vi­ta­tak­se eel­ne­valt kok­ku lep­pi­da, et väl­ti­da us­te ta­ha jär­je­kor­da­de tek­ki­mist.

Las­teaiad on taas ava­tud ja töö­ta­vad ka juu­lis, mil ta­va­li­selt on su­ve­puh­ku­sel. Raa­ma­tu­ko­gud on ava­tud. Raa­si­ku rah­va­ma­jas sel hooa­jal rin­gi­te­ge­vust ei toi­mu, üri­tu­si ei kor­ral­da­ta. Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts po­le veel ot­sus­ta­nud, mil­li­sed sel­leks su­veks ka­van­da­tud va­baõ­huü­ri­tus­test ja kont­ser­ti­dest toi­mu­vad.

Es­mas­päe­vast on lah­ti ka spor­di­hoo­ned, Aru­kü­la spor­di­saal on ava­tud re­gist­ree­ri­tud tree­nin­gu­teks.

„Kõi­ge täht­sam tu­leb ik­ka iseen­da tar­ku­sest – hoid­kem oma ter­vist. Sel­leks on mõist­lik järgi­da ju­hi­seid,“ sõ­nas val­la­va­nem And­re Sepp.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann üt­les, et ko­gu eri­olu­kor­ra aja on ena­mik Lok­sa amet­nik­ke käi­nud tööl lin­na­va­lit­su­se ma­jas, mil­le vä­li­suk­sed olid su­le­tud ja jää­vad su­le­tuks vä­he­malt käe­so­le­val nä­da­lal: „Edas­pi­di ole­neb sel­lest, kui­das vii­ru­se le­vi­ku­ga olu­kord ku­ju­neb.“
Lok­sa krii­si­ko­mis­jon ot­sus­tas ava­da spor­di­kes­ku­se uju­la, jõu­saa­li ja kar­diot­ree­nin­gu saa­li 20. maist. Klien­did lu­ba­tak­se uju­la suur­de bas­sei­ni ja las­te­bas­sei­ni, sau­nad, mul­li­vann, võim­la suur saal on su­le­tud 1. juu­ni­ni. Õpi­las­te toi­du­pak­ke ja­ga­tak­se Lok­sal veel sel nel­ja­päe­val.

Eelmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mist kü­si­tak­se toe­tust palju roh­kem, kui on ra­ha ka­van­da­tud
Järgmine artikkelKol­ga muu­seum avas uk­sed ja näi­tu­se „Mis on ihu­le kõi­ge lä­he­mal?“