Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mist kü­si­tak­se toe­tust palju roh­kem, kui on ra­ha ka­van­da­tud

599

Ani­ja val­last esi­ta­ti 17, Raa­si­ku val­last 11 ja Kuu­sa­lu val­last 31 taot­lust.

Ala­tes 17. veeb­rua­rist ku­ni 17. ap­ril­li­ni sai oma­va­lit­sus­te­le esi­ta­da taot­lu­si ha­ja-
a­sus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vus­se voo­ru. Na­gu ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, sai toe­tust kü­si­da ma­ja­pi­da­mis­te joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se pa­ran­da­mi­seks, heit­vee ka­na­li­see­ri­mis­süs­tee­mi­de ja ela­mu­te­le aas­ta­ring­selt li­gi­pää­se­ta­va juur­de­pää­su­tee ehi­ta­mi­seks ning leib­kon­na va­ja­dus­te­le vas­ta­va elekt­ri­süs­tee­mi jaoks, kui ma­ja­pi­da­mi­ne ei ole lii­tu­nud elekt­ri­võr­gu­ga.

Pro­jek­te ra­has­ta­vad riik, oma­va­lit­su­sed ja taot­le­jad. Toe­tu­se saa­jal tu­leb ta­su­da pro­jek­ti mak­su­mu­sest vä­he­malt kol­man­dik ning kol­man­di­ku li­sab oma­va­lit­sus ja enam­vä­hem sa­mas ma­hus ka riik. Mak­si­maal­ne toe­tus ühe­le ma­ja­pi­da­mi­se­le on 6500 eu­rot, prog­ram­mist eral­da­tud toe­tu­seks loe­tak­se ka viiel eel­ne­val aas­tal prog­ram­mist saa­dud toe­tu­se sum­ma. Taot­lus­te kont­rol­li­mi­seks ja pin­ge­rea moo­dus­ta­mi­seks on val­la­va­lit­su­sed moo­dus­ta­nud ko­mis­jo­nid.

Mai­kuu lõ­puks pea­vad oma­va­lit­su­sed esi­ta­ma Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le oma­va­lit­su­sest po­si­tiiv­se hin­da­mis­tu­le­mu­se saa­nud pro­jek­ti­de and­med ning sum­mad, mil­le­ga vald on val­mis pro­jek­tis osa­le­ma. Sel­le alu­sel te­hak­se juu­ni jook­sul ot­sus, kui pal­ju rii­gi­pool­set toe­tust iga­le oma­va­lit­su­se­le eral­da­tak­se. See­jä­rel saa­vad oma­va­lit­su­sed ot­sus­ta­da, mil­li­seid pro­jek­te tä­na­vu toe­ta­tak­se. Ani­ja ja Kuu­sa­lu on pla­nee­ri­nud ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­ta­da 20 000 eu­ro­ga. Raa­si­ku val­la ee­lar­ves­se on ka­van­da­tud 10 000 eu­rot ning ku­na eel­mi­sel aas­tal jäi üks pro­jekt ra­has­ta­ma­ta, li­sa­tak­se sel­le­le ka­van­da­tud 2735,08 eu­rot tä­na­vus­te­le pro­jek­ti­de­le mõel­dud toe­tus­ra­ha­le.

Ra­has­tata­vad pro­jek­tid tu­leb el­lu viia hil­je­malt 31. ok­toob­riks 2021.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti kok­ku 17 taot­lust, neist 10 vee-, 5 ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ja 2 juur­de­pää­su­tee tee jaoks. 17 pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 78 504,62 eu­rot, sel­lest rii­gi ja oma­va­lit­su­se toe­tust taot­le­ti kok­ku 52 546,73 eu­rot – 27 214,17 eu­rot vee-, 15 340,18 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ning 9992,38 eu­rot juur­de­pää­su­tee­de jaoks.

Taot­lus­te hin­da­mi­seks moo­dus­tas val­la­va­lit­sus ko­mis­jo­ni, ku­hu kuu­lu­vad abi­val­la­va­nem Enn Pung, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­tes­pet­sia­list In­ga Vai­nu, re­fe­rent Il­sia Vä­li, maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik, fi­nants­juht Lii­vi Han­sen ning ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis.

Eve­lin Kol­bak üt­les, et va­ja­du­sel min­nak­se taot­le­ja­te juur­de ko­ha­pea­le üle­vaa­tu­si te­ge­ma.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti kok­ku 11 taot­lust, neist 5 vee­süs­tee­mi­de ning 3 ka­na­li­sat­sioo­ni ja 3 juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks. Pro­jek­ti­de ko­gu­sum­ma on 57 674,10 eu­rot, sel­lest toe­tust soo­vi­tak­se kok­ku 36 763,7 eu­rot – 13 501,78 eu­rot vee-, 9399,43 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ning 13 862,49 eu­rot juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks.

Val­la­va­lit­sus moo­dus­tas taot­lus­te hin­da­mi­seks aju­ti­se ko­mis­jo­ni, kus on kesk­kon­na­spet­sia­list Kat­rin Ve­ne, hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk, ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja, ar­hi­tekt Li­ly Rik­ko­nen ning tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ka­lev Laast.

Kat­rin Ve­ne sõ­nas, et ko­mis­jon käib sel ja tu­le­val nä­da­lal kin­nis­tu­tel, ku­hu toe­tust taot­le­tak­se ning järg­mi­se nä­da­la tei­ses poo­les ha­ka­tak­se taot­lu­si sead­ma pin­ge­rit­ta.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las esi­ta­ti täh­ta­jaks 31 taot­lust, neist 14 vee­süs­tee­mi­de, 16 ka­na­li­sat­sioo­ni, 1 juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks. Pro­jek­ti­de ko­gu­sum­ma on 214 042,50 eu­rot, mil­lest toe­tus­te osa on kok­ku 138 609,10 eu­rot: 73 103,1 eu­rot vee-, 59 010 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni ja 6496 eu­rot juur­de­pää­su­tee­de te­ge­mi­seks.

Pro­jek­ti­de hin­da­mi­se ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­rot­jev-Piir, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ja Kuu­sa­lu Soo­jus ju­ha­tu­se esi­mees Kal­le Kün­gas.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru üt­les, et kin­nis­tuid kü­las­ta­tak­se mai vii­ma­sel nä­da­lal.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­d in­ves­tee­rib tä­na­vu tee­des­se 485 000 eu­rot
Järgmine artikkelErio­lu­kord sai lä­bi