Ener­gia­hin­na tõu­su hü­vi­ta­mi­sest Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­tes

397
Väl­ja­võ­te ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi vee­bi­kal­ku­laa­to­ri esi­me­sest le­hest. Kui si­ses­ta­si­me, et koos ka­he täis­kas­va­nu­ga on pe­res kaks last, näi­tab kal­ku­laa­tor, et hü­vi­tist saab taot­le­da, kui pe­re kuu kesk­mi­ne sis­se­tu­lek on 2365 eu­rot või vä­hem.

Raa­si­ku val­las ha­ka­ti kõr­ge elekt­ri­hin­na hü­vi­ta­mi­seks taot­lu­si vas­tu võt­ma 3. jaa­nua­rist, Kuu­sa­lu val­las saab taot­lu­si esi­ta­da 12. jaanuarist ja Ani­ja val­las 17. jaa­nua­rist.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tas, et ener­gia­hin­na kal­li­ne­mi­se lee­ven­da­mi­seks ha­ka­tak­se maks­ma hü­vi­tist ta­ga­siu­la­tu­valt ku­ni nelja kuu ener­gia­tar­bi­mi­se eest ehk mul­lu sep­temb­rist det­semb­ri­ni ning ala­nud aas­tal ku­ni märt­si­kuu­ni 80 prot­sen­ti ko­gu­hin­nast. Hü­vi­ti­se saa­ja­te sis­se­tu­le­ku pii­riks mää­ras va­lit­sus leib­kon­na esi­me­se liik­me koh­ta 1126 eu­rot kuus. Hin­na­tõu­su hü­vi­ta­tak­se ta­su­tud ar­ve­te alu­sel.

Ida-Har­jus po­le teadaolevalt pe­re­del gaa­si­kü­tet ning kaug­küt­te­hin­da ei ole soo­ja­toot­jad vii­ma­sel ajal tõst­nud. Hü­vi­tist saab see­ga taot­le­da elekt­ri­hin­na tõu­su eest, kui on ta­su­tud bör­si­hin­na alu­sel.

Taot­lus hü­vi­ti­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da elu­ko­ha­järg­se­le oma­va­lit­su­se­le elekt­roo­ni­li­selt või täi­ta vas­tav vorm val­la­ma­jas. Li­sa­da tu­leb ku­lu­do­ku­men­did. Hü­vi­ti­se mak­sab väl­ja oma­va­lit­sus, ra­ha eral­da­tak­se rii­giee­lar­vest.

Nii Kuu­sa­lu kui ka Raa­si­ku vald ka­su­ta­vad Spo­ku süs­tee­mi, Ani­ja val­las on plaa­nis järk-jär­gult ka­su­tu­se­le võt­ta. Val­la­ma­ja­dest kom­men­tee­ri­tak­se, et pi­gem võiks taot­lu­sed saa­ta di­gi­taal­selt. Di­gi­pä­de­vad ini­me­sed võik­sid ai­da­ta elekt­roo­ni­li­se taot­lu­se esi­ta­mi­sel ea­kaid lä­he­da­si. See või­mal­dab taot­lu­se esi­ta­da kõi­gi­le väik­se­ma aja­ku­lu­ga ning ai­tab en­ne­ta­da ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kut. Kui elekt­roo­ni­li­selt po­le või­ma­lik taot­le­da, tu­leks val­la­maj­ja mi­ne­kuks vas­tu­võ­tuaeg eel­ne­valt kok­ku lep­pi­da.

Kas hü­vi­ti­se­le on õi­gus, saab kont­rol­li­da ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi vee­bi­le­helt hü­vi­ti­se kal­ku­laa­to­ri abil. Lin­gi kal­ku­laa­to­ri­le leiab ka oma­va­lit­sus­te ko­du­leh­te­delt.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas det­semb­ri lõ­pus, et võ­tab töö­le spet­sia­lis­te ener­gia­hü­vi­ti­se me­net­le­mi­seks. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et oma jõu­du­de­ga oleks hak­ka­ma saa­dud, kui taot­le­mi­sel oleks sis­se­tu­le­ku­piir ol­nud 673 eu­rot, na­gu riik esial­gu ka­van­das.

„Ani­ja val­la mak­su­tu­lu ühe ini­me­se koh­ta on Har­ju­maal üks ma­da­la­maid, eel­da­me, et hü­vi­ti­se kü­si­jaid on pal­ju,” sõ­nas ta.

Abi­val­la­va­nem li­sas, et val­las on ve­nekeelset ela­nik­kon­da, kel­le­le peab hü­vi­ti­se taot­le­mi­se­ga seon­du­vat roh­kem sel­gi­ta­ma, ka tu­leb neilt roh­kem pa­be­ril taot­lu­si: „Loo­me kind­las­ti või­ma­lu­se esi­ta­da taot­lu­si mei­li teel, kuid meie sot­siaa­lo­sa­kon­na pea­mis­te klien­ti­de seas on di­gi­või­me­kus nõrk. Ar­ves­ta­des riik­li­kku sta­tis­ti­kat, mil­le jär­gi on li­gi pool­tel ta­va­tar­bi­jaist bör­si, pool­tel fik­see­ri­tud hin­na­ga elekt­ri­pa­ke­tid, on ai­nuük­si pen­sio­nä­ri­de pe­re­sid val­las hü­vi­ti­se saa­ja­te hul­gas 450. Las­te­ga pe­re­sid, kus va­ne­mad käi­vad tööl ja saa­vad Ees­ti kesk­misest vähem pal­ka, on prog­noo­si­de ko­ha­selt um­bes sa­ma pal­ju. Esi­mes­tel nä­da­la­tel näe­me, kui suur on töö­koor­mus ja kas on va­ja ka teist töö­ta­jat.”

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp rää­kis, et se­ni on hü­vi­ti­se koh­ta uu­ri­nud Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­ja­telt ük­si­kud val­la­ko­da­ni­kud. Ku­na po­le üle­vaa­det, kui pal­ju­del val­lae­la­ni­kel võiks ol­la õi­gus elekt­ri­hin­na tõu­su eest rii­gilt hü­vi­tist saa­da, hak­kab vä­he­malt esial­gu taot­lu­si vas­tu võt­ma üks töö­ta­ja – hoo­le­kan­de sek­re­tär Ene Re­ba­ne.
Soovitame esi­ta­da taot­lu­sed elekt­roo­ni­li­selt Spo­ku süs­tee­mis, mär­kis Al­vi Karp. Kui hoo­le­kan­de sek­re­tä­ri abi va­ja­vad pal­jud ja ta töö­maht lä­heb suu­reks, otsitakse täiendavat tööjõudu.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et esial­gu hak­kab taot­lu­si me­net­le­ma sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits. Kui kor­ra­ga tu­leb pal­ju taot­lu­si, on veel paar töö­ta­jat val­mis ai­ta­ma.

Kui pal­ju võib taot­le­jaid ol­la, ei osa­nud Ju­ta Asu­ja prog­noo­si­da. Te­ma sõ­nul on sot­siaa­l-
o­sa­kon­na töö­ta­jai­le he­lis­ta­tud ja kü­si­tud pea­mi­selt eri juh­tu­mi­te koh­ta – kui ühe­le ela­mis­pin­na­le on kir­ju­ta­tud sis­se ini­me­si, kes seal ei ela: „Sel­gi­ta­me, et aval­du­ses mää­rab taot­le­ja oma leib­kon­na liik­med, kes ela­vad reaal­selt sel­lel pin­nal, mil­le elekt­ri­hü­vi­tist kü­si­tak­se.”

Lok­sa linn
Ka Lok­sa abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt tõ­des, et ei os­ka öel­da, kui pal­jud lin­nae­la­ni­kud või­vad hü­vi­tist saa­da. Ena­mi­kul kor­te­riü­his­tu­tel on Lok­sal fik­see­ri­tud hin­na­ga elekt­ri­pa­ke­tid, sa­mu­ti era­ma­ja­de ela­ni­kel. Kui elekt­ri­hin­na eest ta­su­tud ar­ved ei ole olu­li­selt kas­va­nud, siis hü­vi­tist ei maks­ta.

 

Eelmine artikkelSõnumitoojas 22. detsembril
Järgmine artikkelAru­kü­la põ­hi­kool sai olüm­pia­ko­mi­teelt 50 paa­ri uis­ke