Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2021. aas­tal toi­mu­nust

169
Sal­mis­tu uus sa­dam: vaa­te­torn, park­la, ujuv­kaid, ida­muul ja osa põh­ja­muu­list. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

AAS­TA KUL­TUU­RI­SÜND­MU­SED
1. Kuu­sa­lu ki­ri­kus kõ­las he­li­loo­ja Pärt Uus­ber­gi „Lau­rent­siu­se loo“ es­maet­te­kan­ne.
2. Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si al­ga­tu­sel toi­mus es­ma­kord­selt Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lus.
3.-4. Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ava­ti Kõr­ve­maa Rat­ta­ring, mis päl­vis Har­ju­ aas­ta te­gu 2021 erip­ree­mia, Pii­be Tea­ter tõi Voo­se Päi­ke­se­ko­dus la­va­le maad­lus­le­gen­di elust kõ­ne­le­va „Pa­lu­sa­lu“, ni­mio­sas Mih­kel Ti­ker­pa­lu Vii­nis­tult.
• Keh­ra muu­seu­mis ava­ti pü­si­näi­tus lin­na aja­loost.
• Raa­si­kul ava­ti koo­li­pois­te al­ga­tu­se­na sün­di­nud ru­la­park.
• Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi noor­ed võit­sid Ro­bo­tex Ees­ti on­li­ne Le­go Su­mo võist­lus­tel kak­sik­või­du, esi­ko­ha said Mat­tias Viir­ma ja Au­gust Vei­gel. Maail­ma suu­ri­mal ro­boo­ti­ka­võist­lu­sel Ro­bo­tex Le­go Su­mos või­tis Au­gust Vei­gel 3. ko­ha.
• Aru­kü­las toi­mus Türr­fest 2021.
• Ki­no­des­se jõu­dis Ras­mus Me­ri­voo män­gu­film „Kratt“, sü­gi­sel li­nas­tus film ka USAs.
• Kol­ga kool kor­ral­das üle­rii­gi­li­se kuul­de­män­gu­de fes­ti­va­li Pind Kõr­va 2021.
• Raa­si­kul toi­mus esi­me­ne ava­tud teeae­da­de päev.
• Raa­si­ku koo­li õpi­las­te TE3M või­tis Ees­ti mi­ni­fir­ma­de võist­lu­sel 3. ko­ha.
• Aru­kü­la män­ni­kus ava­ti MO­BO ehk mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ra­da.
• Voo­sel tä­his­ta­ti 30 aas­ta möö­du­mist Va­ba­dus­sõ­ja Saia au­sam­ba taas­ta­mi­sest.
• Ju­min­dal mä­les­ta­ti 80 aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud mii­ni­la­hin­gu ohv­reid.
• Keh­ras­se ra­ja­ti vä­li­jõu­lin­nak ja ma­dal­seik­lus­park.
• Vee­mo­tos­port­la­ne San­na Aas­lav-Kaa­sik Ka­ha­last tu­li maail­ma­meist­riks.
• Mar­je Viir­mann Keh­rast või­tis Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed ro­gai­nis.
• Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Liit kor­ral­da­sid Aru­kü­la kes­ko­sa idee­la­hen­du­se ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­se, Või­tis Vil­lem To­mis­te töö „Met­sa­park“.
• Juu­be­lid: Ju­min­da va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­te loo­mi­sest möö­dus 130 ja taas­loo­mi­sest 10 aas­tat, Kuu­sa­lu pa­su­na­koor sai 150, Kuu­sa­lu Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­mas 100, La­he­maa Rah­vus­park 50, Ani­ja val­la Voo­se kü­la 750, Aru­kü­la 730, Vir­ve kü­la 435, Va­ba­dus­sõ­ja Saia au­sam­mas Voo­sel 30, Ani­ja Lions klu­bi 30, nais­rühm Ala­ve­re An­nid 15, Aru­kü­la Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi 10.
• Tun­nus­ta­mi­sed: kaup­me­hed Vir­ve Jõe­rand, Ing­mar Kuu­sik ja Jü­ri Ku­rik päl­vi­sid Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi; Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga ning Ani­ja ja Ko­se val­da­de rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Ma­ri­ka Tut­tel­berg Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi aas­tap­ree­mia; Rai­vo Neid­la Vii­nis­tult Kait­se­lii­du Val­ge­ris­ti tee­ne­te­ris­ti; Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu juht Jaak Laa­nis­to pääs­te­tee­nis­tu­se kuld­ris­ti; Raa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem And­re Sepp pääs­te­tee­nis­tu­se hõ­be­ris­ti ning Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li.
• Raa­ma­tud: raa­ma­tu­na il­mus Keh­ras 80 aas­tat pei­dus ol­nud ar­va­tav Eduard Laa­ma­ni kä­si­ki­ri „Vap­si­de van­de­selts“; Il­se Tud­re koos­tas li­gi 800le­he­kül­je­li­se aja­loo­raa­ma­tu „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“, Hel­le Va­ga ja Vai­no Napp juu­ni­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­te­raa­ma­tu „Gra­nii­ti raiu­tud mä­les­tu­sed“, Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­rel te­gut­sev Ran­na­kee­le Kes­kus „Pi­su­ka­se rant­la­se aa­bit­sa“, Rein Lau­mets Keh­rast raa­ma­tu „Tä­he­le­pa­nu! Mne­mo­tur­niir. 1000 kü­si­must ja vas­tust aas­ta­test 1968-2020“, Ene Velst­röm Ha­ra kü­la aja­loo­raa­ma­tu „Ha­ra aja­rat­tas“, He­li Kend­ra aval­das ran­na­rah­va elust kõ­ne­le­va ro­maa­ni „Kär­ka“, Vai­no Napp ko­gu­mi­ku „Sir­vi­leh­ti. Siit ja sealt Pi­ka­ve­rest“.

AAS­TA PO­LII­TI­KA­SÜND­MU­SED
1. Olid ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te va­li­mi­sed. Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las jät­ka­vad sa­mad koa­lit­sioo­nid, Raa­si­ku val­las võim va­he­tus.
2. Sal­mis­tu ja Valk­la ela­ni­kud saat­sid Kuu­sa­lu val­la­juh­ti­de­le pe­tit­sioo­ni ning kor­ral­da­sid val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi eel mee­lea­val­du­se nõud­mi­se­ga, et ko­gu­kond kaa­sa­taks Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kon­kur­si tin­gi­mus­te väl­ja­töö­ta­mis­se.
3. Pre­si­den­did Ida-Har­ju­maal: mais kü­las­tas Kers­ti Kal­ju­laid Ani­ja val­la Lil­li kü­las Rem­mel­ga­maa ta­lu, Kuu­sa­lu val­las Bal­ti Spoo­ni ja Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi; no­vemb­ris an­dis Alar Ka­ris Valk­la ki­vi juu­res Kuu­sa­lu õpi­las­te­le ko­da­ni­kuõ­pe­tu­se tun­ni.
• Sep­temb­ris kü­las­tas Kuu­sa­lu val­da pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las.
• Mais käis Kuu­sa­lus ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Lii­na Kers­na, det­semb­ris kü­las­tas Ani­ja val­da kesk­kon­na­mi­nis­ter Er­ki Sa­vi­saar.

AAS­TA MA­JAN­DUS­SÜND­MU­SED
1. Val­mis Kuu­sa­lu val­la Sal­mis­tu sa­dam.
2. Ava­ti Keh­ra turg.
3. Aru­kü­la Vil­di­vil­la ka­rask va­li­ti Ees­ti pa­ri­maks pa­ga­ri­too­teks.
• Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi päl­vis Har­ju­maa aas­ta pa­nus­ta­ja tiit­li.
• Oan­dul an­ti start Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta­le.
• Õpi­las­fir­ma Spot­ter, mil­le liik­med on ka Aru­kü­la noor­me­hed Ar­tur Sepp ja Ras­mus Uu­tar, va­li­ti Ees­ti pa­ri­maks.
• MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la avas pe­su­ma­ja.
• Pil­la­pa­lus te­gut­sev OÜ Na­tu­ral Cha­ga mus­ta päs­si­ku Chö­gi päl­vis Ees­ti pa­ri­ma joo­gi kon­kur­sil hõ­be­mär­gi.

AAS­TA EHI­TU­SED
1.-2. Aas­ta al­gu­sest õp­pe­tööks su­le­tud ol­nud Ala­ve­re põ­hi­kool alus­tas uut koo­liaas­tat täie­li­kult re­no­vee­ri­tud koo­li­ma­jas; Aru­kü­las ava­ti Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu pääs­te­de­poo uus hoo­ne, kus asub ka val­la vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven kon­tor.
3.-4. Kol­gas ava­ti en­di­sest val­la­ma­jast teh­tud selt­si­ma­ja, Keh­ras rah­va­ma­ja põh­ja­li­kult re­no­vee­ri­tud saal.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 22. detsembril
Järgmine artikkelAru­kü­la põ­hi­kool sai olüm­pia­ko­mi­teelt 50 paa­ri uis­ke